ภาษา : ไทย

ขุนเขาหวางซาน


              เที่ยวขุนเขาหวางซาน+นมัสการเกาะผู่ถอซาน

                งดงามดุจเข้าไปในภาพวาด สูดบรรยากาศสดชื่นกับธรรมชาติ                                                             สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก คัวห่ายต้าเฉียวสู่เกาะผู่ถอซาน

   ผู่ถอซาน / เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป จี่เต๊กลิ้ม หน่ำไฮ่กวนอิม  วัดผู่จี๋ซื่อ                                                  อิ่มอร่อยไม่อั้น ! กับเมนูพิเศษโกลเด้นท์จากัวร์ เมนูหูฉลาม เป๋าฮื้อ ไวน์แดงฯ  
 
กำหนดเดินทาง วันที่                         2558   (5 วัน 4 คืน)

วันแรก          สุวรรณภูมิ  ~  เซี่ยงไฮ้  ~  หนิงปอ /สะพานคั่วห่ายต้าเฉียว ~  ผู่ถอซาน

第一天       素汪哪逢机场 ~ 上海  ~  宁波 / 经跨海大桥)~ 普陀山

 06.30 น.คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออกประตู 6 เคาน์เตอร์ Lสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (FM) โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง  (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ )

09.35 น. บินสู่มหานครเมืองเซี่ยงไฮ้  สายการบินเที่ยวบินที่ FM 842  (อาหารเที่ยงบนเครื่องบิน)

14.40 น.  ถึงสนามบินผู่ตงเซี่ยงไฮ้เมืองเศรษฐกิจที่เติบโตไม่หยุดผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

              นำท่านเดินทางผ่านยังเมืองหนิงปอ...เมืองนี้ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลเจ๋อเจียง เป็น1 ใน 4 เมืองท่าเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน ชมทัศนียภาพ2ฝั่งกับสะพานยาวที่สุดของโลก คั่วห่ายต้าเฉียว มีระยะทางจากหนิงปอเข้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้ย่นระยะทางจาก 120 กิโลเมตร เหลือเพียง 36 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 11.80ล้านล้านหยวน โดยรถโค้ชนำท่านขึ้นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก เชื่อมต่อระหว่างด้านใต้ของเซี่ยงไฮ้และเมืองหนิงปอ ผ่านจูเจียเจียน ใช้เวลาก่อสร้าง 5 ปี โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้เกือบถึงห้าหมื่นคัน...

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักบนเกาะโรงแรมศรีไหล 4 ดาวหรือเทียบเท่า           住宿 : 息莱大酒店4星级

 

วันที่สอง       ผู่ถอซาน/เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม ผู่จี๋ หังโจว

第二天        普陀山/不肯去观音庙 ,南海观音 ~  普济寺 ~ 杭州

 เช้า       อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (อาหารเจ)

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บน เกาะผู่ถอซาน เป็นเกาะเล็กๆ ในหมู่เกาะโจวซาน เป็น 1ใน 4ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มีชื่อเสียงทางด้านพุทธศาสนาในประเทศจีน  นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป สาเหตุที่มีชื่อนี้คือเมื่อปี ค.ศ.916 มีพระชาวญี่ปุ่น  ได้แอบนำรูปเจ้าแม่กวนอิมลงเรือเพื่อจะนำไปประดิษฐานที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อร่องเรือมาถึงหมู่เกาะผู่ถอซานแหง่นี้ ก็เกิดพายุลูกใหญ่ ทำให้เรือไม่สามารถแล่นต่อไปได้ จึงนำรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมขึ้นฝั่ง เพื่อรอพายุสงบแล้วก็นำรูปสลักเจ้าแม่ลงเรือเพื่อจะเดินทางต่อ ทันใดนั้นก็เกิดพายุขึ้นอีก จึงจำเป็นต้อง นำรูปสลักเจ้าแม่ขึ้นฝั่งอีกครั้ง เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ถึง2ครั้งด้วยกัน ทางคณะเดินทางจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า “หากชาวญี่ปุ่นจะไม่ได้ชมบุญบารมีของเจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ ก็ขอให้เกิดพายุขึ้นอีก” ทันใดนั้นก็เกิดพายุขึ้นโดยฉลับพลัน ดังนั้นคณะเดินทางจึงจำเป็นต้องอัญเชิญรูปแกะสลักเจ้าแม่ ขึ้นฝั่ง และสร้างศาลาเล็กๆ เพียงพอแก่การกันแดดและฝน แล้วก็เดินทางจากไป ต่อมาภายหลัง ได้มีการสร้างต่อเติมโดยบรรดาชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธา กระทั่งมาถึงปัจจุบัน

เที่ยง      อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ หรือหนานไห่กวนอิม เป็นเจ้าแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเล องค์ใหญ่ละงดงามที่สุดในเกาะ สูง 28 เมตร ต่อจากนั้น นำท่านชม วัดผู่จี๋ เพื่อนมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในผู่โถวซาน  และสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง ตรงกับปี ค.ศ.1080   นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคล แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว ...

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

             พักที่โรงแรม Ramada  Hotel  หรือเทียบเท่า     住宿:华美达大酒店4 星级

 

วันที่สาม      หังโจว เมืองถุนซี /ถนนโบราณถุนซี     หวางซาน (กระเช้าขึ้น)

第三天            杭州 ~  屯溪/屯溪古城 ~  黄山(电缆车上)

 เช้า       อาหารเช้า ณ ที่พัก หลังอาหารแวะร้านใบชาที่ขึ้นชื่อของหังโจว

เดินทางสู่ เมืองเก่าถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซานเป็นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน ชมวิถีชีวิตชาวบ้านโบราณ ที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้ลูก หลานรุ่นหลังได้ศึกษา เมืองเล็กๆ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานหวงซาน เป็นเมืองที่ยังคงรักษาลักษณะของที่ตั้งอาคารบ้านเรือนแบบเดิม คือตั้งอยู่บนถนนี่ปูลาดด้วยหินสายเดียวยาว กว่า 300เมตร มีร้านค้าเก่าแก่โบราณ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณถุนซี ถนนโบราณสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980 - 1276)  มีความกว้างราว 2 เมตร ยาว 1,273 เมตรต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พักโรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร และอื่นๆตราบปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี  อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านมากมาย อาทิเช่น เห็ดหอม เก๊กฮวย เยื่อไผ่ เป็นต้น  สมควรเวลานำท่านเดินทางสู่หวางซาน มณฑลอานฮุย ...

            นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นสู่ยอดเขาหวงซาน....

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักบนเขาโรงแรมเป๋ยห่าย ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า       住宿:北海大酒店4 星级  

วันที่สี่     หวางซาน/ขุนเขาหวางซาน (กระเช้าลง)  เซี่ยงไฮ้/ร้านหย โกลเด้นท์จากัวร์

第四天       黄山/ 游览黄山 (电缆车下) ~  上海/保树堂 ,玉店,金钱豹特餐

 เช้า       อาหารเช้า ณ ที่พัก  หลังอาหาร 

              นำเที่ยวชม ยอดเขากวงหมิงติ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของหวางซาน ณ จุดนี้ท่านจะเห็น ยอดเขาเทียนตูเฟิง ยอดเขาที่สวยที่สุด  ด้านหน้าจะบดบังด้วยทะเลหมอก... เห็นยอดเขาลางๆ สวยงามมาก  ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าเทวดา ได้อากาศที่บริสุทธิ์ ได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ และนำท่านชม ยอดเขาเฟยไหลสือ  เป็นยอดเขาที่มีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งวางในลักษณะตั้ง โดยไม่มีอะไรมาค้ำหรือยันเลย  ผ่านลม ผ่านฝนมาหลายร้อยปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะล้ม...   ชมยามเย็นที่งดงามของแสงอาทิตย์ก่อนลับขอบฟ้า ณ  ไผหยินทิง ถ่ายภาพประทับใจไว้….บางครั้ง เราอาจได้พบทะเลเมฆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่หมู่เมฆไหลปกคลุมไปทั่วเทือกเขาหวงซาน ซึ่งจะมีคำพรรณนา  ที่กล่าวถึงความงดงามของธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาหวงซานแห่งนี้เอาไว้ว่าเติงซ่างหวงซาน เทียนเซี่ยอู๋ซาน”  แปลโดยรวมๆ ว่าเมื่อได้ขึ้นไปสัมผัสทิวทัศน์บนยอดเขาหวงซานนี้แล้ว เขาอื่นๆ ย่อมไม่มีความหมาย”  ชมอาณาเขตทิวทัศน์  “เป๋ยไห่หรือทะเลเป๋ยไห่ดูคล้ายกับทะเลเมฆ ทะเลหิน ทะเลยอดเขาและทะเลต้นสน ซึ่งมีชื่อว่าสวรรค์บนโลกมนุษย์ 

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

            แล้วขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ลงจากเขาหวางซาน ....เดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ …. มหานครที่ใหญ่สุดของประเทศจีนที่ได้พัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง ได้รับขนานนามว่า ปารีสตะวันออก ซึ่งเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตาราง กม. มีประชากรอาศัยอยู่ราว 14  ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้  นำท่านชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าซู่ถังผลิตยา บัวหิมะที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน

                   ... แวะุอุดหนุนร้านหยกที่มีชื่อ ซื้อใส่ไว้เป็นสิริมงคล....

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยมื้อพิเศษ โกลเด้นท์จากัวร์  金钱豹 特餐 เป็นภัตตาคารสุดฮอต สุดฮิต ยอดนิยมระดับ 5 ดาว อิ่มอร่อยไม่อั้นกับเมนู หูฉลาม เป๋าฮื้อ  ไวน์แดง ฯลฯ ให้ท่านได้ลองชิมอาหารนานาชาติมากกว่า 400 ชนิด มากกว่า 9 โซน อาทิเช่น สลัดผักเมืองหนาวเสริฟ พร้อมเนื้อปลาแซลม่อน ขาปูยักษ์ ชูชิหน้าต่างๆ กุ้งเทมปุระ ซุปหูฉลามน้ำแดง ไส้กรอกเยอรมัน นกพิราบ หมูรมควัน ทอดกรอบ บะหมี่หมูแดง เป็ดย่าง ห่านย่าง รวมถึง ติ๋มซำ พิซซ่าหน้าต่างๆ สปาเก็ตตี้ ที่มีให้เลือก หลากหลายซอส หอยนางรมสด หรือ แบบผัดเนย รวมถึง สเต็กเนื้อ ไก่ ปลา พร้อมของหวานอันเลิศรส ไม่ว่าจะเป็น ช็อตโกแล็ต และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs รสต่างๆ ผลไม้หลากหลาย พร้อมชิมไวน์ แดง ไวน์ขาว หรือเบียร์ อาหารทั้งหมดทุกท่านสามารถชิมได้แบบไม่อั้น...  

            พักโรงแรม Holiday Inn Pudong Hotel 住宿:上海假日大酒店4 星级

วันที่ห้า            เซี่ยงไฮ้ /ตลาดยาไท่เจีย   สุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

第五天           上海/亚太街  ~ 素旺哪逢机场 (泰国)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  แล้วให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ตลาดยาไท่เจีย ..... มีทั้งของของที่ระลึกรวมถึงเสื้อผ้า เครื่องประดับต่างๆ ฝากคนทางบ้าน... ถึงเวลานัดหมาย นำท่านสู่สนามบินผู่ตง นานาชาติเซี่ยงไฮ้

14.00 น.บินกลับเมืองไทย โดยสายการบินเซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ FM 855  

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...                                                                                                      

                                                       *******************

ค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (พักคู่)            บาท พักเดี่ยวเพิ่ม 6,800บาท        

เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่าน (มีเตียงลด 1000บาท/ ไม่เสริมเตียงลด2000บาท)

อัตราค่าบริการรวม  

- ค่าตั๋วเครื่องบินการบินไทยชั้นทัศนาจรไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)/ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ/ภาษีสนามบินไทย-จีน

-  ค่าที่พัก2ท่านต่อ1ห้องคู่ รวม 4 คืน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ1ชิ้นไม่เกิน 23 กก. (ตามสายการบินกำหนด)

   **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง**

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าเอกสารของผู้ต่างด้าว / ค่าวีซ่าจีนของต่างชาติ, ส่วนต่างของค่าวีซ่าด่วน / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /

ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 120 หยวน/ท่าน 

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ส่วนที่

เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 20 วัน

 เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2012  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

เอกสารของผู้รับรอง

** * * ให้ถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับรอง

**  กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ต้องขอชื่อโรงเรียน และ ที่อยู่ และเบอร์โทรของโรงเรียน

หมายเหตู   เมื่อท่านตกลงชำระเงิน ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ เรียบร้อยแล้ว 

การยกเลิก   ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1–7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

 เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว  สายการบิน  และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า

                                               S&LUX Travel 乐乐旅行社有限公司    

 

ลิงค์ : http://www.snlux.com/service/25/