ภาษา : ไทย

บินตรง จางเจียเจี้ย


 

ฉางซา  ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย

 

สุดทึ่ง! ลิฟท์แก้วขนาบภูผาแห่งเอเชีย

 

หุบเขาเฉียดฟ้า ดินแดนเทพนิยายจีน

 

ชมที่มาของฉาก ภาพยนตร์ชื่อดัง.... อวตาร

บินตรงด้วยไทยสมายล์      

 

เที่ยวธารแส้ทองคำ ถ้ำมังกรเหลือง เขาเทียนจื่อซาน เทียนเหมินซาน... ประตูสวรรค์  เมืองโบราณฟ่งหวง

กำหนดเดินทาง                 (6วัน 5คืน)

วันแรก                  กรุงเทพฯ – ฉางซา         

12.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ขาออก ประตู 3เคาน์เตอร์ D สายการบิน (TGไทยสมายล์) โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อค+กุญแจสำรองไว้ทุกใบ )

14.50 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองฉางซา โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบิน TG 2602 

19.20 น. ถึง ฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง ทิศเหนือติดทะเลสาบตงถิง  ตะวันออกติดภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตร.กม.แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ อีกทั้งยังเป็นเมืองเอกของมณฑลหูหนาน มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนาน กว่า 3,000 ปี  ในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านการเมือง เศรษฐกิจของมณฑลหูหนาน  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

พักที่เมืองฉางซาโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง       เมืองฉางซา – จางเจียเจี้ย  –  เขาเทียนเหมินซาน

เช้า          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ จางเจียเจี้ย ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน ตอนกลางค่อนมาทางใต้ของประเทศจีน เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษและมีทัศนียภาพที่งดงาม คลอบคลุมพื้นที่มากกว่า 264  ตารางกิโลเมตร และ 97.7% ของพื้นที่เป็นป่าไม้ จางเจียเจี้ยได้ถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์วนอุทยานแห่งชาติในปี  ค.ศ.  1982  ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ วนอุทยานแห่งชาติ หุบเขาซูยี่ และภูเขาเทียนจื่อ ความโดดเด่นของที่นี้ คือ ยอดเขาและเสาหินทรายที่ตั้งตระหง่านกว่า 3,000 ยอด และสูงกว่า 200 เมตร นอกจากนี้ยังมีช่องแคบ ลำธาร สระน้ำ และน้ำตกมากมาย รวมทั้งมีถ้ำกว่า 40 ถ้ำ ซึ่งทำให้สถานที่แห่งนี้ มีภูมิทัศน์ที่งดงามจนได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกปี 1992 จาก UNESCO  

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

                       หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เขาเทียนเหมินซาน อยู่ห่างจากเขตเมืองจางเจียเจี้ยเพียง 6  กิโลเมตร อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,518.6 เมตร เป็นภูเขาลือชื่อแห่งแรกที่ได้บันทึกไว้ในจดหมายเหตุประวัติศาสตร์ของเมืองจางเจียเจี้ย เนื่องจากมีหน้าผาสูงชันมีช่องโพรงลักษณะคล้ายประตูซึ่ง ก็คือช่องหินเทียนเหมิน (ประตูสวรรค์)   ที่มีทัศนียภาพแปลกมหัศจรรย์และพบเห็นได้น้อยมากในโลกปัจจุบัน นำท่านขึ้นสู่เขาโดยนั่งกระเช้าขึ้น-ลง (กระเช้ามีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตรใช้เวลาเพียง 40 นาที)ให้ท่านได้ชมความงามของภูเขานับร้อยที่สูงเสียดฟ้า)จากนั้นพาท่านได้นั่งรถชมหน้าผาลอยฟ้าซึ่งต้องนั่งรถท้องถิ่นโดยมีคนขับผู้ชำนาญทางซึ่งขับผ่านเส้นทาง 99 โค้งที่บรรยายได้คำเดียวว่าทั้งสวยและทั้งเสียว...... (หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจัดรายการนี้ ในกรณีที่มีหิมะปกคลุมถนนในฤดูหนาว ทางอุทยานจะทำการปิดถนนสาย 99 โค้งเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว)

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

               พักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม Bowei Fengge Hotel  หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม      เขาเทียนจื่อซาน (ขึ้นกระเช้า+ลงลิฟท์แก้ว)– สะพานหนึ่งในใต้หล้า  – สวนเฮ่อหลง

เช้า           รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

                 นำท่านสู่ภูเขาจักรพรรดิ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงเขาด้วยลิฟท์และ

                       กระเช้า อย่างละ 1 เที่ยว) โดยลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกของเอเชียที่มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว  ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาที่ฮาลีลูย่ามีความสูงถึง 1,250 เมตร ทั้งด้านทิศตะวันออก  ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆยืนตระหง่านค้ำฟ้า

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              จากนั้นนำท่านชม เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว สะพานหนึ่งในใต้หล้า หรือ (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ที่มีทัศนียภาพสวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดชื่อดังเรื่องอวตาร  ได้นำวิวบางส่วนของขุนเขามาเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันสวยงามที่แสนประทับใจมิรู้ลืมและยากที่จะหาคำมาบรรยายได้  จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะจอมพลเฮ่อหลง  สวนแห่งนี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1986 เพื่อเป็นเกียรติแก่นายพลเฮ่อหลงแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน  ภายในบริเวณสวนสาธารณะจะมีจุดชมวิวซึ่งสามารถชมยอดเขาและหินแปลกนับไม่ถ้วน เช่น เขาพู่กัน เขาจักรพรรดิ เขาสวนสวรรค์ เขานางฟ้าโปรยดอกไม้ ฯลฯ  แล้วนำท่านชิมชาอู่หลง และชาผู่เอ๋อ ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อเสียงของประเทศจีน

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

        พักที่อุทยานอู่หลิงหยวน โรงแรม Kaitian  Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่             ทะเลสาบเป่าเฟิ่งหู    ถ้ำพญามังกรเหลือง (หวงหลงต้ง)

เช้า          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม        

        นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเป่าเฟิงหู (Baofeng Lake)เป็นทะเลสาบบนช่องเขาสูง โดยที่ทะเลสาบ

        จะถูกรายล้อมด้วยยอดเขา และน้ำก็ใสมาก การเที่ยวชมอาศัยการล่องเรือ โดยระหว่างทางก็จะพบแพ

        และมีคนใส่ชุดพื้นเมืองขับร้องเพลงพื้นเมือง และยังมีหินรูปร่างเหมือนหน้าผู้หญิง ซึ่งเป็นสิ่งที่ธรรมชาติ

        โดยไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมแต่อย่างใด หลังจากล่องเรือเสร็จก็ต้องเดินลงจากเขา พอถึงด้านล่างก็จะ

        เห็นน้ำตกจากทะเลสาบเป่าเฟิงหูไหลลงมากเป็นภาพที่สวยมาก ให้ได้ถ่ายเก็บกันไว้เหมือนเดิม  

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ถ้ำพญามังกร หรืออีกชื่อหนึ่งว่าหวงหลงต้ง (huanglong dong) เป็นถ้ำที่มีความงดงามและใหญ่

ที่สุดในจางเจียเจี้ย นับได้ว่าเป็น อภิมหาถ้ำแห่งเมืองจางเจียเจี้ยมีความสูง 50 เมตร กว้าง 80 เมตร และยาวถึง 30 กิโลเมตร แต่เปิดให้ชมแค่ประมาณ 4.5 กิโลเมตร   โดยท่านสามารถล่องเรือไปตามลำน้ำใต้ดินซึ่งไหลผ่านกลางถ้ำชมน้ำตกเทวดาสวรรค์ลัดเลาะไปตามอุโมงค์ภายในถ้ำ   รับรองว่าท่านใดหากได้มาเที่ยวชมจะตื่นตาตื่นใจกับหินงอก หินย้อยที่มีรูปลักษณะงดงามตระการตามากมาย   ภายในมีหินงอกหินย้อยที่มีความวิจิตรงดงาม มีเสาหลักมังกรขนาด 10 คนโอบภายในยังมีสระน้ำพญามังกรซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางเมตร   ส่วนความลึกของสระนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ ยังไม่มีผู้ใดสามารถวัดได้ ในช่วงเช้าตรู่และกลางคืนจะมีหมอกปกคลุมบางๆเปรียบเสมือนท่านอยู่บนสรวงสวรรค์บนพื้นพิภพ   ซึ่งผู้คนที่ได้มาต่างประทับใจจนไม่สามารถหาคำบรรยายถึงความสวยงานและดูน่าเร้นลับนี้ได้จึงได้ขนานนามสระแห่งนี้ว่า "สระน้ำมหัศจรรย์" แล้วแวะชม โรงงานผลิตผ้าไหม ของจีน ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง

  ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

        พักที่อุทยานอู่หลิงหยวน โรงแรม Kaitian  Hotel หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      จุดชมวิวภาพเขียนสิบลี้ – ศูนย์วัฒนธรรมถู่เจีย – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย                 ชมโชว์ The Charming Xiangxi

เช้า          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

               หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่จุดชมวิวที่มีชื่อว่า ภาพเขียน 10 ลี้  นำท่านนั่งรถไฟเล็กที่แล่นไปตามแนวร่องเขา เพื่อให้ท่านชมและถ่ายภาพของทัศนียภาพของภาพเขียน 10 ลี้แทนการเดินชม ที่มาของชื่อภาพเขียนสิบลี้นี้เนื่องจากทัศนียภาพบริเวณนี้ที่งดงามราว   ภาพเขียนที่ทอดยาวนับสิบลี้  จุดชมวิวนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เป็นหุบเขาแคบที่มีทัศนียภาพงดงามแห่งหนึ่ง มียอดเขาหินที่ดูแปลกพิสดาร และหินยักษ์ที่มีรูปร่างลักษณะต่างๆมากกว่า 200 ลูก เช่น ภูเขาห้านิ้ว ชายชราหาสมุนไพร นกยูงรำแพน พยัคฆ์คำราม เป็นต้น......  แล้วนำท่านชมหมู่บ้านวัฒนธรรมถู่เจีย แหล่งรวมของวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมืองของจางเจียเจี้ยะ หรือชนเผ่าถู่เจีย ท่านจะได้สัมผัสกับขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ บ้านเรือนแบบดั้งเดิมของชนพื้นเมือง ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชนเผ่าดั้งเดิมของที่นี่

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                       แล้วนำท่านชมพิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย  จวินเซิงฮว่าเยียนภายในพิพิธภัณฑ์ได้รวบรวมและจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาติ นาม หลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน  ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงาม คมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              หลังอาหารนำท่านชมการแสดงโชว์ชุด เม่ยลี่เซี่ยงซี ( The Carming Xianxi ) ซึ่งเป็น    หนึ่งในสุดยอดการแสดงสุดอลังการของเมืองจางเจียเจี้ย การแสดงชุดนี้เป็นการแสดงที่สะท้อนถึงประเพณี       วัฒนธรรมพื้นเมือง ประกอบด้วยระบบแสง สี เสียงที่ทันสมัยในโรงละคร โดยทีมนักแสดงหลายร้อยคน

                        พักที่จางเจียเจี้ย โรงแรม Bowei Fengge Hotel  หรือเทียบเท่า

         

วันที่หก       จางเจียเจี้ย –  ฉางซา /ถนนคนเดินหวงซิงลู่    สุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

เช้า          รับประทานอาหาร ณ โรงแรม 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉางซา ซึ่งมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนานมากกว่า 3,000 ปี ในสมัยราชวงศ์ฉินราชสำนักได้สั่งการให้มีการจัดตั้งเขตฉางซาเป็นลักษณะเขตการปกครอง  ต่อมาเปลี่ยนชื่อเขตฉางซาเป็นรัฐฉางซาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง,ตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง ส่วนทิศ

ตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว ตะวันตกติดกับภูเขาอูหลิง ทิศใต้ติดกับภูเขาเฮิงชาน มีพื้นที่ประมาณ 12,500 ตารางกิโลเมตรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 เขต และ 4 อำเภอ

เที่ยง        รับประทานอาหาร ณ  ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ถนนคนเดินหวงซิงลู่ แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองฉางซา มีสินค้าหลากหลาย ตั้งแต่ สินค้าแบรนด์แนมของจีนมากมาย อาทิเช่นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า ฯลฯ และของที่ระลึกให้ท่านชมหรือเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย........

14.00 น.   นำท่านสู่สนามบินฉางซา เพื่อทำการเช็คอินก่อนขึ้นเครื่อง

19.40 น.   บินกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินของสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่  TG 2603  

21.45 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ.   

************S&LUX************

อัตราค่าบริการ  :  ผู้ใหญ่ (พักคู่)  28,900 บาท   พักเดี่ยวเพิ่ม 4,000.บาท    

         เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่าน (มีเตียงลด 2,000 บาท/ ไม่เสริมเตียงลด3,000บาท)

J  J  J  J  J  ซื่อสัตย์ จริงใจ ห่วงใย เน้นบริการ คืองานของเรา  J  J  J  J  J

( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** ) 

*** กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์และคนขับรถ จำนวน 180 หยวน/คน ตลอดการเดินทาง ***

 

หมายเหตุ :      ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวทุกเมือง ทั่วประเทศจีน กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้     นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศได้รู้จัก ในนามของศูนย์จำหน่ายสินค้าของรัฐบาล หรือภายใต้การดูแลของรัฐบาล ที่เมือง     จางเจียเจี้ยมีห้าร้านที่ต้องบรรจุในรายการท่องเที่ยว  ได้แก่  ร้านนวดเท้า, ร้านใบชา, ร้านผ้าไหม ร้านหยก และร้านคาร์บอร์นแกะสลัก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการนี้รวม  

-          ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ( สายการบินไทยสมายล์ )

-          ค่าวีซ่าจีน (4 วันทำการ)

-          ภาษีสนามบินไทย-จีน

-          ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่

-          ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

-          ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ

-          ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 100,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-          ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-          ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าวีดีโอ, ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่ท่านสั่งเพิ่มเติมเอง

-    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3

-          ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 180 หยวน ตลอดการเดินทาง

ประกาศ  :  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553 เป็นต้นไป รัฐบาลเมืองฉางซา จางเจียเจี้ย และ เมืองฟ่งหวง มณฑลหูหนาน ได้มีการออกกฎระเบียบ กำหนดนโยบายให้โรงแรม ยกเลิกการให้บริการ สิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แชมพู หมวกอาบน้ำ รองเท้าแตะฯลฯ เพื่อเป็นการรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม **ดังนั้นกรุณานำสิ่งของใช้เหล่านี้ติดตัวมาด้วยตัวเอง**

**หากท่านเข้าพักแล้วต้องการใช้สิ่งของดังกล่าว ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเองตามราคาที่โรงแรมกำหนดไว้ (กรุณาสอบถามเพราะโรงแรมบางแห่งอาจวางไว้ด้านนอกหรือวางไว้ในห้องน้ำแล้วคิดค่าบริการเมื่อท่านเช็คเอ้าท์ )

 หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  ผ้าไหม, นวดเท้า, ใบชา, คริสตัล ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

ลิงค์ : http://www.snlux.com/service/24/