ภาษา : ไทย

ปักกิ่ง 北京


           มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยนในสมัยจิ้งกั๋ว ต้นศตวรรษที่ 10 เป็นเมืองหลวงรองของราชวงศ์เหลียว ปักกิ่งเป็นเมืองหลวงต่อเนื่องมาอีก 4 ราชวงศ์ (จิน-หยวน-หมิง-ชิง) จึงสะสมวัฒนธรรมและมีมรดกทางประวัติศาสตร์ ที่ถือเป็นสุดยอดของโลก

     มหานครปักกิ่ง ได้รับการจัดตั้งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี ค.ศ.1949 ปัจจุบันได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว มีถนนสายใหญ่ มีตึกสูง ๆ มากมาย โดยไม่เพียงแต่รักษาสภาพเมืองโบราณ แต่ยังแสดงถึงสภาพเมืองที่ทันสมัย

 กำหนดเดินทาง  12-17 มิ.ย.2557            (6 วัน 4 คืน)   

วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ
22.00     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 9-10  เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน แอร์ไชน่า  โปรดตรวจเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระทุกใบควรมีกุญแจล็อคไว้)
 
วันที่สอง         ปักกิ่ง เทียนสิน – ถนนวัฒนธรรม – ศาลหม่าโจ้ว – วัดเจ้าแม่กวนอิม –  
                        ผ้าไหม THE PLACE
00.55      เดินทางสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า เที่ยวบินที่ CA 980
06.30      ถึง สนามบินกรุงปักกิ่ง TERMINAL 3 เปิดให้บริการเพื่อต้อนรับโอลิมปิก 2008 รองรับผู้โดยสารได้ 55 
               ล้านคน ในปี 2015 สนามบินมีขนาดกว่า 1 ล้าน ตร.ม. ใหญ่กว่าแพนตากอนของสหรัฐอเมริกา ออกแบบ โดย FOSTER & PARTNERS (ผู้ออกแบบสนามบินแช็คแลปก๊อกที่ฮ่องกง) สถาปนิกนักเดินทางที่เข้า
               ถึงจิตใจผู้โดยสาร ด้วยการออกแบบทางเดินแต่ละส่วนให้สั้นที่สุด นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง...
เช้า          รับประทานอาหารเช้าแบบจีนที่ภัตตาคาร
               เดินทางสู่ เมืองเทียนสิน เมืองใหญ่อันดับต้น ๆ ของจีน (120 กม.) ชมผังเมืองตึกรามบ้านช่องถูกจัด
               ระเบียบคล้ายกับมหานครเซี่ยงไฮ้ ในปลายทศวรรต 1800 ที่นี่เคยรุ่งเรืองเป็นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าขาย
               ของจีนมาก่อน { เที่ยวชม ถนนวัฒนธรรมโบราณ (กู่เหวินฮั่วเจีย) ที่เป็นศูนย์รวมของร้านที่จำหน่าย
               หนังสือ เครื่องกระเบื้อง พรม งานฝีมือ ของที่ระลึกต่าง ๆ รวมถึงอาหารและของพื้นเมือง { นำท่านชมศาล
               หม่าโจ้ว นมัสการหม่าโจ้ว (เจ้าแม่ทับทิม) เทพธิดาผู้พิทักษ์นักเดินทาง เชื่อว่านมัสการเหม่าโจ้วแล้วจะ
               เดินทางโดยสวัสดิภาพ
เที่ยง       รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
บ่าย         นำชม วัดกวนอิม เจี้ยนฝูกวานยินซื่อมีพื้นที่ 8,400 ตร.ม. นมัสการ เจ้าแม่กวนอิมพันตาพันมือ สูง 
                8.6 ม. ของล้ำค่าชิ้นที่หนึ่งของวัดนี้ ภายในวัดมีต้นกุยซู่ มีอายุกว่า 600 ปี ถือเป็นของล้ำค่าสิ่งที่สองและ
                สิ่งล้ำค่าชิ้นที่สามคือ ระฆังโบราณ สมัยราชวงศ์ซ่ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ม.ทำด้วยทองแดงน้ำหนัก 5 ตัน
                ต่อจากนั้นเดินทางกลับกรุงปักกิ่ง นำท่านแวะ ร้านผ้าไหม ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อผ้าไหมคุณภาพ
ค่ำ            รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร 
  นำชมย่านช้อบปิ้งไฮโซใจกลางกรุงปักกิ่ง ซื่อเม่าเทียนเจีย  "The Place" ห้างใหม่ตกแต่ง
  หรูหรา เดินชมและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง ชม SKY SCREEN ยาว 2,296 ฟุต กว้าง 88 ฟุต สูง
  80 ฟุต นับเป็น LED SCREEN จอยักษ์บนเพดานแบบชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก  
  พักที่โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS หรือ JIANGTAI ART HOTELหรือ เทียบเท่า
 
วันที่สาม        ปักกิ่ง เทียนอันเหมิน – วังโบราณกู้กง – ร้านนวดเท้ายาจีน – กายกรรมปักกิ่ง  
เช้า          รับประทานอาหารที่โรงแรม
 นำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน จัตุรัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ สถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ บันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์วีรชน ศาลาประชาคม และหอระลึกประธานเหมาเจอตุง { นำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กงสถานที่ว่าราชการและที่ประทับของจักรพรรดิ์ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง นำชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ 720,000 ตร.ม. นำชมหมู่อาคารเครื่องไม้ที่ประกอบด้วยห้องหับต่าง ๆ ถึง 9,999 ห้อง ชมพระตำหนักว่าราชการ พระตำหนักชั้นใน ห้องบรรทมของจักรพรรดิ์ และห้องว่าราชการหลังมู่ลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮา
เที่ยง      รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
นำชม ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันที่มีการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ค่ำ          รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมเป็ดปักกิ่งต้นตำหรับ
นำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง สุดยอดกายกรรมชื่อก้องโลก
              พักที่โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESSหรือ JIANGTAI ART HOTEL หรือ เทียบเท่า
 
วันที่สี่              ร้านหยก – กำแพงเมืองจีน – สกี SNOW DOME
เช้า         รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำชมสินค้ามีชื่อของปักกิ่ง หยกจีนที่ขึ้นชื่อ เครื่องประดับนำโชค ให้ท่านมีโอกาสเลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า {ชม กำแพงเมืองจีน (ด่านจูหยงกวาน) สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกในยุคกลาง สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคน มีความยาว6,350 กม. สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า2,000 ปีก่อนโดยจักรพรรดิจิ๋นซี ผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่น ตัวกำแพงสูงราว 7 ม. กว้าง 6 ม. ว่ากันว่าถ้านำวัสดุที่ใช้ก่อสร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา 1 ม. สูง 5 ม. จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลก
เที่ยง       รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร   ** ชวนชิมสุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยสูตรเด็ด      
               แวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง บัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ต่อจากนั้นเดินทางสู่ SNOW DOME  ปักกิ่งสโนว์โดม BEIJING SNOW DOMEสนุกสนานกับลานสกีในร่มพร้อมอุปกรณ์สกี (รองเท้า, ขา, ไม้) ฟรี ! 1 ชั่วโมง
ค่ำ           รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร                      
พักที่โรงแรม BEIJING SNOW DOMEหรือเทียบเท่า
 
วันที่ห้า         พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง – พระราชวังอวี้เหอหยวน – ถนนหวังฝูจิ่ง
เช้า         รับประทานอาหารที่โรงแรม ต่อจากนั้นเดินทางกลับปักกิ่ง
              ชม พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ชมประวัติศาสตร์ความเป็นมาของจีนในยุคราชวงศ์หมิง ตั้งแต่ยุคเริ่มต้นถึงสิ้นสุดราชวงศ์ เล่าเรื่องราวโดยใช้หุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าตัวคนจริงที่แสดงไว้ในห้องทั้งหมด 26 ห้อง ผ่านชม สนามกีฬารังนกโอลิมปิก 2008 ออกแบบโดยสถาปนิกจากสวิสเซอร์แลนด์ HERZOG & DE MEURON เดินตามรอยสนามกีฬาชื่อดังของโลกโคลอสเซี่ยม สนามกีฬาโครงสร้าง 91,000 ที่นั่ง ได้ใช้จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันปักกิ่งโอลิมปิก 2008 มีลักษณะภายนอกคล้ายกับ รังนกที่มีโครงตาข่ายเหล็กสีเทาเหมือนกิ่งไม้ห่อหุ้มเพดาน และผนังอาคารที่ทำด้วยวัสดุโปร่งใส อัฒจันทร์มีลักษณะรูปทรงชามสีแดงดูคล้ายกับพระราชวังต้องห้ามของจีนที่อยู่ภายในรั้วกำแพงสีเทาเขียว ** ขับรถผ่านให้ชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำภายนอกในระยะที่รถสามารถทำได้ (ไม่เข้าด้านใน / ไม่มีค่าบัตร)  นำท่านไปชิมชาอวู่หลงของปักกิ่งและชาที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ 
เที่ยง      รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร          
ชม พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน อุทยานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 800 ปีก่อน ชมทะเลสาบคุนหมิงที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนล้วน ชมที่ประทับของพระนางซูสีไทเฮาและจักรพรรดิ์กวางสู ชมระเบียงกตัญญูและเรือหินอ่อน  แวะเลือกซื้อไข่มุกและครีมไข่มุกที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ
ค่ำ          รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร     หลังอาหารนำท่านช้อบปิ้งที่ ถนนคนเดิน หวังฝูจิ่ง
              พักที่โรงแรม HOLIDAYINN EXPRESS หรือ JIANGTAI ART HOTELหรือ เทียบเท่า
 
วันที่หก         ประตูชัย – หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – สุวรรณภูมิ
เช้า         รับประทานอาหารที่โรงแรม
นำท่านสู่ประตูชัยปักกิ่ง แวะชมผีซิว ลูกมังกรตัวที่ 9 เครื่องรางนำโชคการค้าขาย
นำชม หอบวงสรวงเทวดาฟ้าดินเทียนถาน สถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเทพยาดาแบบป้ายบรรพบุรุษของจักรพรรดิ์ในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ชมกำแพงสะท้อนเสียง
เที่ยง      รับประทานอาหารที่ภัตตาคาร
ช้อบปิ้งที่ตลาดรัสเซีย เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก เช่นผ้าไหม ถุงเท้า รองเท้า นาฬิกาเป็นต้น 
ต่อจากนั้นเดินทางสู่สนามบิน
19.40     เหินฟ้ากลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบิน CA-979  (บริการอาหารบนเครื่องบิน)
23.45     กลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ....
 
                                                                   **************************
อัตราค่าบริการ   **ทัวร์ราคาพิเศษ.. ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า**       
       ท่านละ @ 19,800.- บาท  /  ห้องเดี่ยวเพิ่ม 5,000.- บาท  
 
อัตรานี้รวม ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ)
 
อัตรานี้ไม่รวม ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ เป็นต้น / ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย / ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด / ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,  ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  100 หยวน ต่อท่าน ตลอดทริป
 
หมายเหตุ    บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสม / บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทฯ ได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) / ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 % และ ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3%
 
สำรองที่นั่ง   มัดจำ ท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง * ส่วนที่เหลือ ชำระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 20 วัน  
 
เงื่อนไขการยกเลิก ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน -หักค่าใช้จ่ายไว้ สำหรับกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล หรือกรุ๊ปที่ต้องวางมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป -เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน -เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน -เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
 
เงื่อนไขและความรับผิดชอบ
บริษัทฯ เป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบ
-   ต่อความเสียหายต่าง ๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่าง ๆ ฯลฯ 
-   ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ