ภาษา : ไทย

ต้าหลี่ เถิงชง เหอซุ่น 

 ต้าหลี่ เถิงชง เหอซุ่น

เถิงชง.. สะพานแขวนยาวสุด เหนือฟ้าสะพานหลงเจียง ที่เชื่อมต่อพม่า

อุทยานภูเขาไฟ+บ่อน้ำพุร้อนเย่อห่าย

大理  腾冲  和顺侨乡 

游览...  腾冲/亚洲最大钢箱梁悬索桥“龙江大桥”

ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ดน้ำซุปไก่ดำ

โดยสายการบินแอร์เอเซีย (FD)

6 วัน 5 คืน

เดินทาง  วันที่    21–26  ก.พ. 2561

                                     

วันแรก              สนามบินดอนเมือง  ~ คุนหมิง  ~  เมืองต้าหลี่/เมืองโบราณต้าหลี่  

第一天            隆曼机场 ~ 昆明(长水国际机场)~ 大理/大理古城

 06.00  พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 2  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์เอเชีย                    โปรดตรวจเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระทุกใบควรมีกุญแจล็อคไว้)

 09.00   Q เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD 582 (มีอาหารบนเครื่อง)

 12.30   ถึงสนามบินคุนหมิง  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...

เที่ยง      ä  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ หรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (2.5 ชั่วโมง-ทางด่วน) ชมเขตเมืองโบราณต้าหลี่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ

ค่ำ            ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

        ã พักเมืองต้าหลี่ โรงแรม Z MAX HOTEL ดาวหรือเทียบเท่า 住宿:潮漫智能酒店

  

วันที่สอง        ต้าหลี่ ~ เมืองเป่าซาน/สะพานลอยฟ้าหลงเจียง  ~ เมืองเถิงชง/หมู่บ้านเหอซุ่น  

 第二天        大理~ 保山/龙江特大桥 ~  腾冲/和顺侨乡

เช้า         ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

             หลังอาหาร โดยรถโค้ชนำท่านผ่านเมืองเป่าซาน (ระยะทางประมาณ3.5ชั่วโมง 179 กิโลเมตร)

             เส้นทางเลียบภูเขาวิวทิวทัศน์สวยงามตื่นตาตลอดเส้นทาง  ผ่านอุโมงค์มากมายระหว่างเส้นทาง นอกจากทางด่วนรถยนต์แล้ว รัฐบาลจีนยังได้สร้างทางรถไฟจากเมืองต้าหลี่ ผ่านเป่าซานไปยังเมืองรุ่ยหลี่ แล้วเชื่อมต่อประเทศพม่า เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานจีน-พม่า ณ ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน โดยเฉพาะทางรถไฟสายต้าหลี่เป่าซาน (大保铁路) ระยะทาง 133.641 กิโลเมตร มีสะพาน34 แห่ง ยาวรวม 13.132 ก.ม.รวมถึงสะพานใหญ่9แห่ง ยาวรวม7196.68เมตร ดังเช่นสะพานข้ามแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) ยาว324 เมตรและสะพานข้ามแม่น้ำสาละวิน ด้วยมีอุโมงค์21แห่ง ยาวรวม103.709กิโลเมตร โดยมี

             อุโมงค์ยาวพิเศษ 4 แห่ง ยาวรวม 60.162 กิโลเมตรคือ

             1. อุโมงค์ซิ่วหลิง 秀岭隧道 ยาว 17.623 กิโลเมตร

             2. อุโมงค์ต้าพอหลิง 大坡岭隧道 ยาว 14.665 กิโลเมตร
3. อุโมงค์ซันหยัง
杉阳隧道 ยาว 13.390 กิโลเมตร
4. อุโมงค์ต้าจู้ซาน
大柱山隧道 ยาว 14.484 กิโลเมตร

เที่ยง      ä บริการอาหารกลางวัน ระหว่างทาง

             แล้วเดินทางต่อ จากเมืองเป่าซานสู่อำเภอ เถิงชง(ระยะทาง166 ก.ม.)...       

             เถิงชง เป็นอีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชายแดนที่ได้รับการขนานนามให้เป็นประตูด่านแรกสู่พม่าเชื่อมเอเชียใต้ เคยเป็นชุมทางของเส้นทางสายไหม ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็น1ใน10ตำบลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน และได้รับการประกาศให้เป็น เมืองหยกเขียวแห่งแรกของประเทศจีนเนื่องจากติดกับประเทศพม่า จึงกลายเป็นศูนย์รวมกระจายเครื่องหยกที่มีชื่อเสียง และเป็นพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวชายแดนทางภาคตะวันตกของยูนนาน  และเป็นศูนย์กลางของเขตการท่องเที่ยวภาคตะวันตกกับภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานอีกด้วย.... เถิงชงมีภูเขาไฟกระจัดกระจายอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า เมืองภูเขาไฟ เพราะมีภูเขาไฟที่ดับสนิท 97 ลูก ในจำนวนนี้มีปากปล่องภูเขาไฟที่ยังคงสภาพเดิมจำนวน 23 ลูก ประกอบเป็นพิพิธภัณฑ์ภูเขาไฟดับสนิทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจีน

ระหว่างทางนำท่านข้ามสะพานลอยฟ้าหลงเจียง สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในเอเชีย หยุดพักถ่ายรูปบริเวณจุดชมวิวอันสวยงามของสะพานหลงเจียง มณฑลยูนนาน ซึ่งใช้เวลาก่อสร้าง5 ปีเป็นสะพานที่ข้ามแม่น้ำหลงเจียง(แม่น้ำสาละวิน) แม่น้ำสายหลักในมณฑลยูนนาน ตัวสะพานมีความยาว8,100 ฟุต ซี่งสะพานใหม่นี้ เชื่อมการคมนาคมจากเมืองเป่าซานและเมืองเถิงชง ผ่านตรงไปยังประเทศพม่า โดยเป็นสะพานที่จัดว่ายาวมากที่สุดในเอเชียและอยู่บนพื้นที่สูงที่สุดในเอเชียด้วย ด้วยความยาว 2,700 เมตร และอยู่บนเขาสูงจากพื้น300 เมตร หรือราวตึกสูง100ชั้น มีถนน2 เลน บนสะพานแขวนที่ขึงด้วยเคเบิลขนาดใหญ่บนหอคอย2 คู่ เป็นสะพานแขวนที่สร้างเพื่อเชื่อมระหว่างเมืองเถิงชง เมืองเป่าซานกับประเทศพม่า สร้างเสร็จเมื่อต้นเดือนเมษายน2559ที่ผ่านมา เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2554 โดยใช้เวลาก่อสร้าง5 ปี ใช้งบประมาณก่อสร้าง1,470 ล้านหยวน (ราว7,900.-ล้านบาท) สะพานแขวนนี้ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการวันที่1 พฤษภาคม2559 ที่ผ่านมา แวะถ่ายรูปกับสะพานและวิวทิวทัศน์อันสวยงาม เดินทางต่อ... ถึงเมืองเถิงชง   นำท่านชม หมู่บ้านชาวโพ้นทะเลเหอซุ่น (รวมรถแบตเตอรี่)ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณกว่า600 ปี บ้านแต่ละหลังมีประวัติความเป็นมายาวนาน ภายในหมู่บ้านมีหอสมุดประจำหมู่บ้าน มีโรงเตี้ยมในสมัยโบราณ  รวมทั้งการจัดแบบผังบ้านของชาวจีนในสมัยโบราณตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ย ว่ากันว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความสัมพันธ์กับชาวโพ้นทะเลมากที่สุด    ส่วนใหญ่ชาวจีนโพ้นทะเลจะไปอยู่ที่พม่า อินเดีย ประเทศไทย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สิงค์โปร แคนนาดา และอเมริกาเป็นต้น  

ค่ำ            ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                 

                ã พักเมืองเถิงชง Hengyi Garden Spa Resort The Inn Hotel 4*

                 住宿:騰沖恒益御景溫泉度假精品酒店

  

วันที่สาม       เถิงชง/สวนภูเขาไฟ,สวนดินชื้นเป๋ยไห่,ทะเลสาบน้ำร้อน,สวนอวี้เฉียน

第三天       腾冲 / 火山地质公园, 北海湿地, 热海, 玉泉园

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              โดยรถโค้ชนำสู่สวนภูเขาไฟ (รวมรถราง)องค์ประกอบของรอบเขามีพื้นที่ราว22,136 ตารางกิโลเมตร ส่วนประกอบของธรณีมีความโดดเด่นและซับซ้อนกลายเป็นริมเขาปราศจากเก้ายอดที่มีทิวทัศน์อันอัศจรรย์ ได้รับขนานนามว่าพิพิธภัณฑ์ธรณีเขาไฟที่อนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีอยู่ คงไว้ซึ่งธรรมชาติที่หาชมได้ยาก ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มีมูลฐานทางธรณีวิทยา ทางวิทยาศาสตร์อย่างครบครัน นำท่านนั่งรถรางชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะภูเขาไฟที่ดับแล้วและวิวทิวทัศน์ของขุนเขา สำหรับผู้ที่ชอบความตื่นเต้น บริเวณที่ตั้งภูเขาไฟเป็นพื้นที่กว้างใหญ่ จึงมีบริการนั่งเครื่องร่อน และบอลลูนลมร้อน   (นั่งเครื่องร่อน และบอลลูนชมวิวภูเขาไฟ ค่าใช้จ่ายไม่รวมในรายการ)

ต่อด้วยนำท่านล่องเรือชม สวนดินชื้นเป๋ยไห่ หรือพื้นที่ชุ่มน้ำเป่ยไห่ ซึ่งเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ต้องไปห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ราว12 กิโลเมตร เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำสำคัญระดับชาติ 1 ใน 33 แห่ง และเป็นเขตอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเพียงแห่งเดียวของมณฑลยูนนาน โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 16.29 ตารางกิโลเมตร ซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาทั้งสี่ด้าน ไม่เพียงแต่มีทิวทัศน์ธรรมชาติเท่านั้น หากยังมีความหลากหลายทางชีวภาพด้วย อากาศที่อำเภอเถิงชงต่ำสุดประมาณ 10 องศาเซลเซียส สูงสุดไม่เกิน 28 องศาเซลเซียส อากาศมีความชื้นที่พอเหมาะ เย็นสบายตลอดทั้งปี ส่วนช่วงที่เหมาะที่สุดในการเดินทางคือเดือนเมษายน เพราะมีดอกไม้สวยงามที่ไม่สามารถหาชมในที่อื่นได้

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน

ต่อจากนั้นเที่ยวชม ทะเลสาบน้าร้อนเย่อไห่ (รวมรถแบตเตอรี่) อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเถิงชงราว10.50 เมตร บนพื้นที่ราว 8,000 ตารางเมตร รายล้อมด้วยขุนเขาที่เขียวขจีตลอดฤดูกาล องค์ประกอบ มีจุดโดดเด่นที่ประหลาด จุดเด่นของเย่อไห่นี้ประกอบด้วย เปลวไอน้าอุ่น ที่เดือดดันโชยระเหยขึ้นมาที่ มีอุณหภูมิร้อนในตาน้ำ 7 จุดคล้ายหม้อน้ำที่กำลังเดือดล้น ที่มีความสวยของธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นอย่าง อัศจรรย์ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของอำเภอเถิงชงนั้น  คือการไปแช่น้ำพุร้อนอีกหนึ่งกิจกรรมมอง ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากในอำเภอเถิงชง  เนื่องจากน้ำร้อนที่แช่นั้นเป็นน้ำพุร้อนที่ เกิดจากภูเขาไฟ ซึ่งมีผลดีต่อการรักษาโรครูมาติซั่ม ระบบย่อยอาหาร หัวใจ โรคผิวหนัง นรีเวชและ อื่นๆ รวมทั้งการพักผ่อนเพื่อสุขภาพด้วย (ไม่รวมอาบน้ำแร่)

นำชมอุทยาน อวี้เฉียนหยวน เสมือนหนึ่งเมืองลับแลที่สรรสร้างด้วยบรรยากาศเก่าๆ มีทั้งสวนไม้ดอก ครบทั้งห้องอาหาร ที่พัก จุดท่องเที่ยว สถานบันเทิง ร้านช้อปปิ้ง吃、住、游、购、娱

ค่ำ              ä  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักเมืองเถิงชง Hengyi Garden Spa Resort The Inn Hotel 4*

                住宿騰沖恒益御景溫泉度假精品酒店

 

วันที่สี่             เถิงชง/สวนสุสานผู้กล้า  น้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอ  ~  ต้าหลี่

第四天         腾冲/国殇墓园,  叠水河瀑布  ~  大理

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

              หลังอาหารนำท่านเยี่ยมคารวะ สุสานผู้กล้าแห่งชาติ ของเหล่าทหารกองกำลังรบนอกประเทศของจีน วีรชนผู้กล้าที่เสียชีวิตระหว่างทำสงครามต่อต้านญี่ปุ่นในพม่า ช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ปีค.ศ.1939-1945...  ครั้งนั้นมีทหารจีนเสียชีวิตจำนวนหลายหมื่นนาย ต่อมาในสงครามกู้ดินแดนทางเหนือของพม่า เมื่อปี 2486-2488 (ค.ศ. 1943-1945) ทหารจีนแห่งกองกำลังดังกล่าวได้ไปร่วมรบและเสียชีวิตอีกมากกว่า 15,000-20,000 นายขณะที่สงครามกู้ดินแดนอวิ๋นหนาน (ยูนนาน)ตะวันตกโดยรวมแล้วมีทหารจีนเสียชีวิตในสงครามต่อต้านการรุกรานจากญี่ปุ่นในแถบพม่า-อวิ๋นหนานทั้งสิ้นกว่า 100,000 นาย  ต่อจากนั้นนำชมน้ำตกเตี๋ยสุ่ยเหอที่เกิดจากแม่น้ำต้าหยิงเจียง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ของสายน้ำที่ไหลเข้าเขตรัฐคะฉิ่นของประเทศพม่า และไหลรวมบรรจบกับแม่น้ำอิรวดี สัมผัสความ งดงามของน้ำตกที่สูงกว่า30เมตร น้ำใสกระจายดุจดังสำลี  ยามกลางวันจะเกิดรุ้งทอแสงสวย ในยาม เย็นมักเกิดสายหมอกบางๆ งามตามธรรมชาติ

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย             นำท่านออกเดินทางกลับสู่เมืองต้าหลี่ แวะชิมชาผู่เอ๋อ ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน

ค่ำ                ä  รับประทานอาหารค่ำ ณ เมืองต้าหลี่

                ã พักเมืองต้าหลี่ โรงแรมZ Max Hotel 4ดาวหรือเทียบเท่า 住宿:潮漫智能酒店       

 

วันที่ห้า           ต้าหลี่  ~  คุนหมิง /ร้านหยก ตำหนักทองจินเตี้ยน   ช้อปปิ้ง 

第五天          大理 ~ 昆明/玉店 , 金殿 自由购物

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                 นำคณะเดินทางกลับเมืองคุนหมิง เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่าครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิเพราะมีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป สิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติที่สวยงาม

เที่ยง       ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารกวางตุ้ง

                 นำท่านชมความงามของ ตำหนักทองจินเตี้ยนในอดีตเคยเป็นที่พักของอู๋ซันกุ้ย ขุนศึกผู้ขายชาติและนางงามเฉินหยวนหยวน เป็นตำหนักที่มีฝาผนังและหลังคาสร้างด้วยทองเหลืองถึง 380 ตัน จึงทำให้ตำหนักมีความสวยเด่นแลดูเสมือนทอง จึงได้ชื่อว่า ตำหนักทอง นับได้ว่าเป็นตำหนักที่ใหญ่ที่สุดของจีน ต่อจากนั้นแวะชมหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ต่อจากนั้นอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือถนนคนเดิน เชิญเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆตามอัธยาศัย

ค่ำ          ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูสุกี้เห็ด(อร่อย)

                 ã พักที่คุนหมิงโรงแรม Longway Hotel 4ดาวหรือเทียบเท่า 住宿:昆明朗威酒店

 

วันที่หก           คุนหมิง/ยาบัวหิมะ  ~   สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) 

第六天        昆明/ 宝肤灵药店  ~  隆曼机场(曼谷)

เช้า              ä รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

                   หลังอาหารนำท่านเข้าร้านบัวหิมะและศูนย์นวดแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใครพร้อมชมครีมเป่าซู่ถังหรือที่รู้จักกันดีในชื่อครีมบัวหิมะสรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพองและแมลงกัดต่อยเป็นยาสามัญประจำบ้าน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

13.20 น  Q เหิรฟ้าบินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซีย FD 583  (มีอาหารบนเครื่อง)   

15.00 น.      ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ.... 

                                                     ************ S&Lux Travel ************

*** วีซ่ากรุ๊ป VISA GROUP ***

เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 12วัน ไม่เสียค่าวีซ่า หากได้เอกสารหลัง 12วัน ก่อนเดินทาง เก็บค่า

วีซ่าเพิ่ม 500 บาท กรณีที่ลูกค้ามีวีซ่าจีนอยู่แล้ว หรือต้องการยื่นวีซ่าเอง หักคืน 1,000 บาท

หมายเหตุ

หากทางการจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปหรือมีการระงับวีซ่ากรุ๊ปชั่วคราวอันเป็นผลที่จะทำให้ไม่สามารถยื่น

วีซ่าแบบกรุ๊ปได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่ม 500 บาท/ท่าน เพิ่มจากราคาทัวร์

ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรมคือบัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุกหรือร้านผ้าไหมซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วยเพราะมีผลกับราคาทัวร์จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลักไม่มีการบังคับใดๆทั้งสิ้น

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า) 

ผู้ใหญ่ 16-20ท่าน(พักคู่) ราคา @ ...... บาท/ท่าน // พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ ..... บาท                              

*** เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักรวมผู้ใหญ่(เสริมเตียง) ราคาลดลง 1000บาท // (ไม่เสริมเตียง)ราคาลดลง 2000บาท       

ค่าบริการดังกล่าวรวม

ค่าวีซ่ากรุ๊ปเข้าประเทศจีน ท่านละ1000บาท

ค่าโรงแรมที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ (รวม 5คืน )

อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ (รวมมื้อพิเศษ) ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกินหนึ่งล้านบาทไทย (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

(ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

       ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม      

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า/พนักงานเสิร์ฟ ฯลฯ

2. ค่าทำหนังสือเดินทางและค่าแจ้งเข้า-ออกคนต่างด้าวหรือเอกสารอื่น ๆ ที่พึงใช้

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% คิดจากยอดบริการ (ถ้ามี)

 

.ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 180 หยวน/ท่าน.

 

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท  พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ

 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 1ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     (พื้นหลังฉากสีขาวไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก)

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2014  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-การไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น-และบริษัทสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ                                                    

 

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

-กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง

 

************ S&Lux Travel ************