ภาษา : ไทย

ซัวเถาไหว้เจ้า+เยี่ยมญาติ 

 ซัวเถา ไหว้เจ้า+เยี่ยมญาติ 

 

汕头 玄武山 + 探亲 

 


 

 เยี่ยมญาติ+นมัสการเฮี่ยงบูซัว ไต่ฮงกง

 

 ตามรอยสุทธิชัยหยุ่น>เมืองแต้จิ๋ว/สะพานเซียงจื้อ , วัดไคง้วน

 

กำหนดเดินทาง      วันที่   ...ตลอดทั้งปี..   2561 

 

วันแรก              สนามบินสุวรรณภูมิ  ~  ซัวเถา (กิ๊กเอี๊ย)

08.30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ขาออก) ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซ้าเทิร์น โปรดตรวจเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระทุกใบควรมีกุญแจล็อคและสำรองไว้)

11.30 น.  Q เหิรฟ้าสู่เมืองซัวเถา  โดยเที่ยวบินที่  CZ 8356  (อาหารเที่ยงบนเครื่อง )

15.20 น.  ถึงสนามบินกิ๊กเอี้ย  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว .....   

ค่ำ           ä : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

              ã พักที่โรงแรมซัวเถา หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สอง          ซัวเถา เยี่ยมญาติ(ครึ่งวัน) ,  บ่าย.... เที่ยวเมืองแต้จิ๋ว/วัดไคง้วน

                       ตามรอยสุทธิชัยหยุ่น >สะพานเซียงจื้อ (ชมภายนอก)

เช้า          ä อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

              * * * อิ ส ร ะ เ ยี่ ย ม ญ า ติ * * * (ไม่มีรถบริการ และไม่มีไกด์บริการ) * * * 

              * * * อิสระอาหารเที่ยง เชิญท่านตามอัธยาศัย บริการตนเอง * * *  

บ่าย          ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแต้จิ๋ว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ ของประเทศจีนในมณฑลกวางตุ้ง นำท่านชม วัดไคง้วน เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 687 เคยถูกไฟไหม้ไปหลายคราแต่ก็ได้รับการบูรณะให้กลับมามีสภาพคงเดิมทุกครั้งที่แห่งนี้ได้รับฉายานามว่า เมืองพุทธ  ภายในวัดชมพระอุโบสถและเจดีย์รูปทรงสวยงามมากมาย   ...ผ่านชมสะพานวัวคู่ หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่า เซียงจื่อเฉียว หรือสะพานเซียงจื้อ(ไม่ขึ้นสะพาน) เป็นสะพานโบราณของจีน สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งปีค.ศ.1170 ใช้เวลาสร้าง 57 ปี สะพานยาว 515 เมตร และมีการบูรณะซ่อมแซมต่อเติมอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบันยังคงสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ลักษณะเป็นสะพานลอยฟ้า โดยการใช้ไม้พาดอยู่บนเรือขนาดใหญ่ จำนวน 18ลำ ปัจจุบันทางการจีนยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญ และเป็นหนึ่งในสี่สะพานโบราณที่สำคัญของจีนอีกด้วย มีตำนานเล่าว่าสะพานนี้ได้ถูกสร้างขึ้นโดยแปดเซียน

ค่ำ           ä : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร        ã พักที่โรงแรมซัวเถา หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่สาม            ซัวเถา / เฮี่ยงบูซัว  ไต่ฮงกง  ตลาดซัวเถา

เช้า          ä  อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

              นำท่านเดินทาง นมัสการ เจ้าพ่อเสือหรือเฮี่ยงบูซัว ที่ชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพและศรัทธา เป็นศาลเจ้าองค์จริงที่ชาวจีนในเมืองไทยจำลองเอามาสร้างไว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือบริเวณเสาชิงช้า  ชาวจีนแต้จิ๋วทั่วไปมีความเชื่อว่าการที่ได้มานมัสการเป็นประจำก็ดี  หรือในชีวิตที่เกิดมาครั้งหนึ่งต้องหาโอกาสมานมัสการที่เฮี่ยงบูซัวแห่งนี้ก็ดี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าของการค้าและการทำธุรกิจ กลับมาก็จะประสบแต่ความสำเร็จในชีวิต ทุกๆปีจะมีผู้ที่มาบนบานและแก้บน เดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในวัดมีทั้งเทวรูปเจ้าแห่งภาคเหนือ ซึ่งเป็นเทวรูปที่รักษาดูแลเรื่องน้ำ ประดิษฐานปิดทองอยู่ในศาลเจ้า  และยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ในวิหารส่วนหน้าเป็น สถานที่ที่ชาวจีนโพ้นทะเล โดยเฉพาะชาวจีนในประเทศไทยจะนับถือกันมาก       

เที่ยง        ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

นำท่านเดินทางสู่เขตหั่วเพ้ง เพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดไต่ฮงโจวซือ  ศาลเจ้า ไต่ฮงกง เพื่อเป็นสิริมงคล อันเป็นที่นับถือของชาวจีนในพื้นที่ และชาวจีนโพ้นทะเลในความเมตตากรุณาของท่านในอดีต ชาวจีนโพ้นทะเลได้รวบรวมกันบริจาคเงิน  เพื่อการซ่อมแซมบูรณะสุสานแห่งนี้กระทั่งใหญ่โตสวยงาม และเป็นต้นกำเนิดแห่งที่มาของ ปอเต๊กตึ้ง ...  ต่อจากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งตลาดซัวเถาตามอัธยาศัย.

ค่ำ           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ...     

ã พักที่โรงแรมซัวเถา หรือเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วันที่สี่             ซัวเถา/เกาะมาสือเต้า(อาม่าโจ้ว), นั่ง3 ล้อชมเมืองกั๊กเจี๊ยะ,  แปะฮวยเจียม                       

เช้า          ä อาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

              นมัสการอาม่าโจ้ว ที่เกาะมาสือ อาม่าโจ้วหรือศาลเจ้าแม่ทับทิม เป็นเทวนารีทำให้คลื่นลมสงบ และชาวจีนเชื่อกันว่าหากต้องการให้ชีวิตราบรื่นก็ให้มาขอพรศาลเจ้าแม่ทับทิมที่ศักดิ์สิทธิ์   

แล้วนำท่านชมเมืองกั๊กเจี๊ยะ ในอดีตคือท่าเรือใหญ่ที่บรรทุกทั้งรถสินค้า บรรทุกทั้งคนโดยสารข้ามฟากที่ยิ่งใหญ่  ปัจจุบันเป็นเมืองเก่าชมวิวทิวทัศน์สำหรับนักท่องเที่ยว..

เที่ยง        ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นมัสการเจ้าแม่กิวเทียงเนี่ยเนี๊ย ที่แปะฮวยเจียม หรือวัดบุปผาขาว ซี่งมีทัศนียภาพที่สวยงาม

ค่ำ           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักที่โรงแรมซัวเถา หรือเทียบเท่า 3 ดาว  

 

วันที่ห้า               ซัวเถา  ~   สุวรรณภูมิ

เช้า          ä อาหารเช้า (อาหารกล่อง)  แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินกิ๊กเอี๊ย.

08.25 น.      Q เหิรฟ้ากลับสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ CZ 8355 

10.35 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ........

 

      ******************* 

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก)

  

อัตราค่าบริการนี้รวม  

 

* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ และ * ค่าภาษีสนามบินไทย-จีน

* ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ                                                                   

* ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ ( โรงแรมตามที่ระบุ จำนวน 4 คืน )

* ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

*ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ1ชิ้นเท่านั้นไม่เกิน23กก.(ตามสายการบินกำหนด)**หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง**

* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกินสองแสนบาทไทย (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุเช่นเครื่องดื่ม,ค่าอาหาร,ค่าโทรศัพท์,วีดีโอ ฯลฯ

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)

 

  ไม่รวมค่าทิปไกด์และทิปคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 100  หยวน/คน

การสำรองที่นั่ง

1.            กรุณาชำระเงินมัดจำเมื่อทำการสำรองที่นั่งท่านละ 10,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินสดเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ / สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง

2.            ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 25 วัน ก่อนเดินทางโดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี   

เอกสารวีซ่า  1. หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้ถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราเข้าออกอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  3. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว (สี) 1 ใบ *รูปใหม่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่านการไม่ทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หรือ เกิดโรคระบาด,ภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงกรณีการยื่นวีซ่าแล้วบริษัทฯขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

-          ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

-          กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง                                               

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน  ดังนี้

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

                                                             ************ S&Lux Travel ************