ภาษา : ไทย

มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 澳门 珠海 深圳 香港 

 มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง

 4 วัน 3 คืน

เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมืองใหญ่
  

กำหนดเดินทาง วันที่       ...มกราคม - พฤษภาคม...      2561                                                              

 

วันแรก         สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  - มาเก๊า  -  จูไห่  / ชมโชว์หยวนหมิงชิงหยวน 

07.30 น.    พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์เช็คอิน อาคาร 1  สายการบิน THAI AIR ASIA

               โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง  (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

10.10 น.   เดินทางสู่ มาเก๊า โดยสายการบิน เที่ยวบินที่  FD 762     

13.40 น.  ถึง สนามบินมาเก๊า  ตั้งอยู่ในเขตมณฑลกวางตุ้ง บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำเพิร์ล มีอาณาเขตติดกับตำบลก๊งเป่ยของจีน เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มีเนื้อที่ทั้งหมด 25.8 ตร.กม ประกอบไปด้วยคาบสมุทรมาเก๊า,เกาะไทปา,เกาะโคโลอาน และโคไท ระหว่างคาบสมุทรมาเก๊ากับเกาะไทปาจะเชื่อมถึงกันด้วยสะพาน 2 สะพาน คือ สะพานมาเก๊า-ไทปา ระยะทาง 2.5 กม. และสะพานมิตรภาพที่มีระยะทาง 4.5 กม. หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว.... นำท่านเดินทางผ่านด่านเข้าสู่เมืองจูไห่

    ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

                ชมโชว์ NIGHT SHOW  หยวนหมิงชิงหยวน สมัยราชวงศ์ชิง อันตระการตา

พักที่โรงแรม SILVER ART  HOTEL  หรือ เทียบเท่า

หมายเหตุชม โชว์หยวนหมิงชิงหยวน อาจชมก่อนหรือหลังอาหารค่ำแล้วแต่ความเหมาะสม ...

 

วันที่สอง      จูไห่  / ชมถนนคู่รัก / จูไห่ฟิชเชอร์  / ชมศูนย์สมุนไพรจีน ร้านยาบัวหิมะ / ร้านผ้าไหม /ร้านหยก /สวนสาธารณะดอกบัวขาว  / เดินทางสู่เซินเจิ้น  / ช้อปปิ้ง Lowu Center

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก    

      นำท่านนั่งรถผ่านชม ทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก (The Lover’s Road) ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก ซึ่งรัฐบาลเมืองจูไห่ ได้ตกแต่งภูมิทัศน์ ได้อย่างสวยงามเหมาะสำหรับพักผ่อนเหย่อนใจ และที่ได้ชื่อว่า ถนนคู่รัก ก็เพราะว่าภายในบริเวณถนนริมชายหาดแห่งนี้ได้มี การนำเก้าอี้ หรือ ม้านั่ง ซึ่งทำมาสำหรับ 2 คนนั่งเท่านั้น จึงได้ชื่อว่าถนนคู่รัก ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก.. แล้วนำท่านแวะถ่ายรูปกับสัญลักษณ์อันสวยงามโดดเด่นของเมืองจูไห่ บริเวณอ่าวเซียงหู จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล หรือที่มีชื่อเรียกว่า หวีหนี เป็นรูปแกะสลักสูง 8.7 เมตร ถือไข่มุกอยู่ริมทะเล    ต่อจากนั้นแวะชม ร้านสมุนไพรจีน(ยา) แหล่งค้นคว้ายาแผนโบราณหรือ เป่าฟู่หลิง หรือที่เราเรียกว่าบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียงและมีสรรพคุณมากมาย ช่วยรักษาแผลจากการโดนความร้อน เช่น น้ำร้อนลวก หรือ น้ำมัน ช่วยลดการอักเสบและเกิดหนองพุผองแผลที่โดนลวกได้ดี  ผ่อนคลายด้วยการนวดฝ่าเท้า พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพร และชมสินค้าที่ ร้านขายของที่ระลึก (สินค้าโอท๊อป)ให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง....แวะร้านผ้าไหม  ให้ท่านชมผลิตภัณฑ์ผ้าไหมขึ้นชื่อ ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของ ฝากได้ตามอัธยาศัย ... ชมร้านหยก มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับหยกให้ท่านได้เลือกชื้อเป็นของฝาก หรือเป็นของที่ระลึกแด่ตัวท่านเอง

นำท่านชมสวนสาธารณะดอกบัวขาว หรือวัดไป๋เหลียนต้งเป็นวัดเล็กๆ ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก ภายในบริเวณวัด จะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ให้ท่านกราบนมัสการ ได้แก่ เจ้าพ่อกวนอู, เจ้าแม่กวนอิม, และเทพเจ้าไฉ่ซินเอี๊ยะ (เทพแห่งโชคลาภ) ตามบันไดที่ขึ้นไปทั้งสองข้างทางจะมีต้นสนปลูกไว้ตลอดสองข้างทาง บรรยากาศร่มรื่น เมื่อท่านได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดครบหมดแล้ว บริเวณด้านนอกก็จะมีระฆังไว้ให้คนที่ไปขอพรตี เพื่อให้พรที่ขอสมดั่งที่ปรารถนา ในการตีเขาบอกให้ตี 3 ครั้ง แล้วพรที่ขอก็จะสัมฤทธิ์ผล 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเดินทางสู่เซินเจิ้น (นั่งรถเหมา) เซินเจิ้นตั้งอยู่ ที่มณฑลกวางตุ้ง เป็นเมืองชายแดนริมฝั่งตรงข้ามกับเกาะฮ่องกง มีพื้นที่ 2,020 ตารางกิโลเมตร เซินเจิ้นแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ เขตเมืองเซินเจิ้นเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น และเขตมณฑลเซินเจิ้น เป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษของมณฑลกวางตุ้ง มีสถานะเป็นเมืองในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ใหญ่ที่สุด และมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด... และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งจุใจที่ Lowu Center  แหล่งรวมสินค้าราคาถูก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่โรงแรม FX HOTEL EAST LAKE PARK SHENZHEN  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม            เซินเจิ้น - ฮ่องกง (โดยรถไฟ) / วัดหวังต้าเซียน / ร้านจิวเวอรี่ / วิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ / เกาะลันเตา นั่งกระเช้าลอยฟ้านองปิง 360 องศา  และสักการะพระใหญ่ /ช้อปปิ้งซิตี้เกทเอาท์เลท /หากเปลี่ยนเป็น ทัวร์ดีสนีย์แลนด์เพิ่ม 1,500  บาท / ท่าน 

 เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินกลับสู่  ฮ่องกง (โดยนั่งรถไฟ)      ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ท่าน ไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่า หว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยก ซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัว  นำท่าน  เยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่  ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม  หลังจากนั้นเดินเล่นชมวิวย่าน  วิคตอเรีย ฮาร์เบอร์ 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

หลังอาหารเดินทางสู่  เกาะลันเตา   ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์ระดับโลกของฮ่องกง นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจจาก กระเช้าลอยฟ้านองปิง ( Ngong Ping Skyrail 360 ) เส้นทางการท่องเที่ยวบนรถกระเช้าเคเบิล ที่สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามได้แบบพาโนรามิค เชื่อมจากใจกลางเมืองตุงชุง ถึงหมู่บ้านนองปิงบนเกาะลันเตา ระยะทางกว่า 5.7 ก.ม.  จากรถกระเช้า ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสนามบินนานาชาติฮ่องกง ทิวทัศน์เหนือท้องทะเลของทะเลจีนใต้  ทิวทัศน์ของเนินเขาอันเขียวขจี ลำธาร น้ำตก และป่าอันเขียวชอุ่มของอุทยานลันเตาเหนือ เมื่อกระเช้าไปถึงสุดทางท่านจะได้ สักการะพระใหญ่เกาะลันเตา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระทำขึ้นจากการเชื่อมแผ่นทองสัมฤทธิ์กว่า 200 แผ่น เข้าด้วยกัน น้ำหนักรวม 250 ตัน และสูง 34 เมตร หันพระพักต์ไปทางด้านทะเลจีนไต้ และมองอย่างสงบลงมายังหุบเขาและโขดหินเบื้องล่างซึ่งเป็นพระพุทธรูปนั่งทำจากทองสัมฤทธิ์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุด และเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย ลิ้มลองความอร่อยของ อาหารจีนต้นตำรับ เมนูอาหารตะวันตกชั้นเลิศ หรือจะนั่งจิบกาแฟเอ็กซ์เพรสโซ่อันหอมกรุ่น จากร้านอาหารและร้านค้าคาเฟ่ในหมู่บ้านนองปิง   หรือบางท่านอาจจะเลือกซื้อของขวัญของที่ระลึกจากหมู่บ้านนองปิง อาทิเช่น หยก ไข่มุก หรือเครื่องประดับตริสตัล เพื่อเตือนความทรงจำแห่งการมาเยือน  จากนั้นให้ท่านอิสระท่าน ช้อปปิ้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม ที่ ซิตี้เกท เอาท์เลท หากท่านไดประสงค์เปลี่ยนจากเที่ยวเกาะลันเตา เป็น ทัวร์ดีสนีย์แลนด์เพิ่ม 1,500  บาท / ท่าน 

                   (อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของท่าน)

พักที่โรงแรม RAMBER GARDEN HOTEL หรือ เทียบเท่า

     

วันที่สี่      ฮ่องกง  / เดินทางสู่มาเก๊า (โดยเรือ) Ø CITY TOUR (นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนม

               พื้นเมือง/โบสถ์เซนต์ปอล/เซนาโด้สแควร์) / ชมเวเนเชี่ยน – สุวรรณภูมิ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่มาเก๊า (โดยเรือ) นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมริมทะเล หรือ เจ้าแม่กวนอิมปรางค์ทองสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ทั้งองค์ มีความสูง 18 เมตร หนักกว่า1.8ตัน ประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวดูงดงามอ่อนช้อย สะท้อนกับแดดเป็นประกาย เรืองรองเหลืองอร่ามงดงามจับตา เจ้าแม่กวน อิมองค์นี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมลูกครึ่ง คือปั้นเป็นองค์เจ้าแม่กวนอิม แต่ว่ากลับมีพระพักตร์เป็นหน้าพระแม่มารี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่โปรตุเกสตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับมาเก๊า ในโอกาสที่ส่งมอบมาเก๊าคืนให้กับจีน...นำท่านแวะ ชิมขนมพื้นเมือง ซึ่งร้านนี้จะมีจำหน่ายขนมต้นตำรับของเมืองมาเก๊า และหมูแผ่นของขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของมาเก๊าท่านสามารถเลือกซื้อเพื่อเป็นของฝากด้วยก็ได้... นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม และขอพรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคลที่ วัดเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นวัดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในมาเก๊า สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระพุทธรูปปางนิพพานประทับอยู่ในดอกบัว และ องค์เจ้าแม่กวนอิมในชุดเจ้าสาวของจีนที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหมอย่างงดงาม  ชมโต๊ะหินที่ใช้เป็นสถานที่ลงนามในสนธิสัญญาทางมิตรภาพระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนเมื่อปี ค.ศ.1844 ภายในวัดมีแท่นบูชาสวยงาม สำหรับ ประดิษฐานองค์พระพุทธรูป พร้อมรูปปั้นทองลงรักของสาวกอีก 3 รูป ให้ท่านนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมเก่าแก่ที่มีอายุ 600 กว่าปี นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมต้นบอนไซดัดเป็นรูปตัวหนังสือจีน ที่สื่อความหมายถึงการมีชีวิตยืนยาว และตำนานของต้นไม้แห่งความรัก... นำท่านชม โบสถ์เซ็นต์ปอล (St.Paul Cathedral) สร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่ 17 นับเป็นสถานที่ซึ่งมีความสำคัญทางประวัติ ศาสตร์ และเป็นสัญลักษณ์ประจำเมืองมาเก๊า โบสถ์แห่งนี้เคยเป็นโรงเรียนสอนศาสนา แห่งแรกของชาวตะวันตกในดินแดนตะวักออกไกล ต่อมาในปีค.ศ.1835 ได้เกิดเพลิงไหม้อย่างรุนแรง ทำให้โบสถ์เซนต์ปอลคงเหลือแค่เพียงบานประตู และบันไดทางเข้าด้านหน้าที่สง่างาม หลังจากมีการบูรณะขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1991 ด้านหลังของซากโบสถ์แห่งนี้มีการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์ทางศาสนาขึ้น เพื่อรวบรวมภาพเขียน และจัดแสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา หลุมฝังศพของบาทหลวงวาลิคนาโน ผู้ก่อตั้งโบสถ์ ตลอดทั้งโครงกระดูกของชาวคริสต์ญี่ปุ่น และเวียดนามที่เสียชีวิตเมื่อคราวที่เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ ...นำท่านสู่ย่านการค้าสำคัญของมาเก๊า เซนาโด้ สแควร์ หรือเซ็นเตอร์พอยท์มาเก๊า ย่านการค้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในมาเก๊า ซึ่งโดดเด่นด้วยพื้นถนนที่ปูลาดด้วยกระเบื้อง เป็นลอนคลื่น เปรียบเสมือนท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์ ล้อมรอบไปด้วย อาคารสไตล์ยุโรปหลากสีสัน และสถาปัตยกรรมหลากรูปแบบที่นี่จัดว่าเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่รวมไว้ซึ่งร้านค้าต่างๆ มากมาย  ทั้งแฟชั่น แบรนด์เนม ร้านแผงลอย เฟอร์นิเจอร์โบราณ อัญมณี เครื่องประดับ ของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเดินเที่ยวแวะซื้อสินค้าตามต้องการ

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   

นำท่านชม เดอะ เวเนเซี่ยน  หรือ เวนิสมาเก๊า  โรงแรมครบวงจรใหญ่ที่สุดในเอเซีย สัมผัสบรรยากาศแบบเวนิส ตื่นเต้นเร้าใจ กับการเสี่ยงโชคในคาสิโน เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งร้านค้ายี่ห้อดังๆ ถึง 350 ร้านค้า และอิ่มเอมกับร้านอาหารถึง 40 แห่งภายในเมืองเวนิสของโรงแรม ล่องเรือกอนโดลาในดินแดนเวนิสแห่งตะวันออก หรือเลือกชมโชว์ต่างๆ ก็ได้ตามใจชอบ

(การล่องเรือ หรือ ชมโชว์ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเอง) อิสระ กระทั่งถึงเวลานัดหมาย
(อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการทำกิจกรรมของท่าน)

22.25 น. เหิรฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  FD 767

00.15 น.  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….. 

             *****************************

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า) 

 

  อัตราค่าบริการนี้รวม:

·        ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน Thai Air Asia (FD)  ชั้นประหยัด เดินทางไป-กลับ พร้อมคณะ

·        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ 

·         ค่าน้ำหนักสัมภาระเดินทาง Thai Air Asia (FD) ท่านละไม่เกิน 20 กก

·        ค่าที่พักระดับมาตราฐานห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า 

·        ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (**หากท่านไม่ทานอาหารมื้อใดมื้อหนึ่ง ไม่สามารถคืนเงินได้**)

·        ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและค่ารถโค้ชปรับอากาศ นำเที่ยวตามที่ระบุไว้ในรายการ 

  • ค่าวีซ่าเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่ากรุ๊ป (เนื่องจากโปรแกรมทัวร์นี้การเข้าเมืองจีนเป็นวีซ่าแบบกรุ๊ป หากเกิดกรณีประเทศจีนมีการประกาศยกเลิกวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปเป็นการชั่วคราว และจะต้องใช้เฉพาะวีซ่าจีนแบบเดี่ยวเท่านั้นในการเข้าเมืองจีน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางลูกทัวร์จะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมวีซ่าแบบเดี่ยวด้วยตนเอง (ตามที่สถานทูตจีนเรียกเก็บ) กรณีที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้)

·        ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม:

·        ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

·        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

·        ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)

·        ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินจากที่สายการบินกำหนด 

  • ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวม 120 หยวน/ท่าน/ทริป  

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสำรองที่นั่ง:

·     ชำระเงินค่ามัดจำ ท่านละ 5,000 บาท  พร้อมส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุถึงวันเดินทางไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

·      ท่านจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 20 วัน หรือตามวันที่ DUE DATE ที่กำหนดให้ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

·      ราคาทัวร์ข้างต้นอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม อาทิเช่น สายการมีการขึ้นภาษีน้ำมัน หรือภาษีสนามบิน ฯลฯ

·      เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน


*** ลูกค้าท่านใดมีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ต ทางตม. จะถือว่าท่านใช้วีซ่าในเล่มผ่านด่านในการเข้าเมืองจีน  บริษัทฯ ทัวร์ไม่สามารถยื่นเป็น  วีซ่ากรุ๊ปให้ได้ และถ้าท่านใดไม่แจ้งว่ามีวีซ่าจีนอยู่ในเล่มพาสปอร์ตอยู่แล้วกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด***

เงื่อนไขการยกเลิก :

·      เมื่อทำการชำระเงินค่ามัดจำ หรือยอดเต็มแล้ว กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางได้ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตามไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ และ จะต้องเรียกเก็บค่าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น อาทิเช่นค่าวีซ่า, ค่าการันตีห้องพัก หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามจริง

·      กรณียกเลิกการเดินทาง ก่อนวันเดินทาง 10 วันทำการ ทางบริษัทฯมีความจำเป็นต้องหักในอัตราตั๋วเต็มราคา 

·      กรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 7 วันทำการหรือ NO SHOW ในวันเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

  คืนเงินทั้งหมดในทุกกรณี

·      เมื่อท่านได้ตกลงชำระเงินไม่ว่ามัดจำหรือทั้งหมด ทางบริษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่

  ได้ระบุไว้ข้างต้นแล้ว 

หมายเหตุ :

1.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะสับเปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ โรงแรม และตารางการบินได้ตาม ความเหมาะสม เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของบริษัทฯโดยยืดถือตามสภาพการณ์ แต่ยังคงรักษามาตรฐานการบริการและประโยชน์ของท่าน เป็นสำคัญ

2.บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจ รับผิดชอบ  ต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การจราจร การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ และการห้ามออกนอกประเทศ หรือห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว

3. สำหรับท่านที่ประสงค์จะระบุที่นั่ง (เลือกที่นั่งถูกใจ PICK A SEAT) ต้องติดต่อที่ เคาร์ตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง และชำระค่าระบุที่นั่งด้วยตนเอง

*หมายเหตุ: ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*