ภาษา : ไทย

เที่ยวฑิเบตกันไหม (ไต่ขอบฟ้าหลังคาโลก) 畅游西藏 

 

 

 

ฑิเบตหลินจือลาซาซีหนิงชิงไห่

 

รถไฟทางด่วน"สายสวรรค์"ชิง-จั้งเถี่ยลู่

 

 รถไฟไต่หลังคาโลกสายประวัติศาสตร์ ทุนก่อสร้าง 33.9 พันล้านหยวน (163 พันล้านบาท) เปิดบริการเมื่อ 1ก.ค. 2549 เป็นขบวนวิ่งผ่านที่ราบสูงที่สูงที่สุดในโลก คือ 5,075 เมตรจากระดับน้ำทะเล

นับจากเมืองซีหนิง-เก๋อเอ่อร์มู่- ถึงลาซา มีระยะทาง 1,972 กม. ( ใช้เวลาเดินทาง 26 ชม. 23 นาที  ) ผ่านเขตทะเลทรายโกบี ข้ามเทือกเขาคุนหลุน ผ่านทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ในเขตทุ่งที่ราบสูงเชียงถัง ผ่านเขตธารน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงในเขตที่ราบสูงจ้างถัง  โปรดอย่ากระพริบตา....กับทัศนียภาพมหัศจรรย์กว่าพันกิโลเมตร  รถไฟจะผ่านอุโมงค์คุนหลุนยาว 1,686 เมตร และผ่านอุโมงค์ที่สูงที่สุดในโลก 4,905 เมตรจากระดับน้ำทะเล เฟิงหว่อซาน และผ่านสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในโลก (5,072 เมตร) ถังกู่ลา ก่อนจะเข้าสู่ลาซา ทิเบต ดินแดนแห่งหลังคาโลก...

 

โดยสายการบินไทย(ไป+กลับ) 8วัน7คืน 

  

 กำหนดเดินทาง                   เม.ย. 2561  

 

วันแรก        สุวรรณภูมิ  –  เฉิงตู / วัดพระมัญชุศรี (เหวินซู)

第一天            素汪哪逢机场 ~  成都 / 文殊院

 07.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย (TG)โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยให้การต้อนรับ โปรดตรวจเช็คสัมภาระและ รับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง  ( สัมภาระควรมีกุญแจล็อคและกุญแจสำรองไว้ทุกใบ )

10.00 น.  บินสู่เมืองเฉิงตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618  (อาหารเที่ยงบนเครื่องบิน)

14.25 น.   ถึงนครเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมี

             สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ  ได้แก่ ชาวยี่ ธิเบต เมี้ยว หุย เชียง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชม วัดพระมัญชุศรีเป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเฉิงตู ปัจจุบันเป็นที่ทำการของพุทธศาสนาสมาคมแห่งมณฑลเสฉวน และเป็นศูนย์รวมศิลปะโบราณวัตถุและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย     

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ด้วยเมนูพิเศษ 1   หลังอาหารนำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

              พักเฉิงตูโรงแรม 4 ดาว 

 

วันที่สอง       เฉิงตู –  ทิเบตเมืองหลินจือ   ต้าไป่ซู่ (ป่าสนยักษ์) วัดลามะหลิ่ง

第二天                成都  ~   西藏林芝 / 大柏树 / 喇嘛岭寺

 

เช้า          นำท่านเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ

06.40 น.   เหิรฟ้าสู่เมืองหลินจือ โดยเที่ยวบินที่ TV 9805

08.25 น.   ถึงเมืองหลินจือ ซึงเป็นเมืองที่มีระดับน้ำทะเลไม่สูงมากนัก คือสูงแค่ 2000 กว่าเมตร เท่านั้น  นำท่านเนำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้พร้อม

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเที่ยวชม ต้าไป๋ซู่  ป่าสนยักษ์แห่งทิเบต  บางต้นสูงถึง50เมตร  เส้นรอบวงถึง 6 เมตร ต่อจากนั้นนำท่านนมัสการและชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดลามะหลิ่ง   ซึ่งเป็นวัด1ใน1700 แห่งในทิเบตที่ไม่เหมือนใคร   วัดตั้งอยู่ในป่าเขาโอบล้อมอยู่ที่วัดมีศิวลึงค์หลายแบบ ชมจิตกรรมภาพวาดฝาผนังและชมโบสถ์สวยงามมาก  สวยแบบเป็นหนึ่งเดียวในวัดทิเบตก็ว่าได้

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     

               ã พักโรงแรม 4 ดาว                  

    วันที่สาม      หลินจือ/หุบเขามังกรลู่หลางหลินไห่ / รูปปั้นตัวจามรีสัญลักษ์เมืองหลินจือ

第三天            林芝 /  深山老林的鲁朗林海  /  牦牛雕像

 07.00น.     รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

               นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชระยะทาง 270 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวง 318 ซึ่งตลอดทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับความงามของสองข้างทาง

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  นำชมและบันทึกภาพความงามของหุบเขานามว่า ลู่ หลาง หลิน ห่ายซึงหุบเขาแห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3700 เมตร鲁朗林海 คำว่า ลู่ หลาง ในภาษาทิเบตแปลว่า หุบเขามังกร ให้ท่านได้ถ่ายรูปและเพลิดเพลินกับความงามหุบเขาแห่งนี้อย่างจุใจ

บ่าย          นำท่านกลับเมืองหลินจือ, นำท่านถ่ายรูปกับสัญลักษ์เมืองหลินจือ คือรูปปั้นจามรีแห่งนี้

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

               ã พักโรงแรมเดิม 4 ดาว

 

วันที่สี่          หลินจือ ปาซงชั่ว ภูเขาเจียชั่วลาซานโข่ว - กรุงลาซา

第四天            林芝 / 巴松措 /  嘉措拉山口  ~    拉萨 (西藏) 

07.00 น.    อาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่เส้นทางหลังคาโลก

                โดยใช้ทางหลวงหมายเลข 318 หรือเรียกกันในนามว่า ชวน จ้าง กง ลู” “川藏公路ซึ่งเป็น

              เส้นทางจากเสฉวนเข้าสู่ทิเบต นำชม ปา ซง ชั่ว  คำนี้ในภาษาทิเบตแปลว่า น้ำใสสีเขียว ทะเลสาป ปาซงชั่ว นี้สูงจากระดับน้ำทะเล 3700 เมตร มีพื้นที่ทะเลสาปกว่างใหญ่ 6000 ไร่ ความ  ท่านจะประทับใจกับความงามของทะเลสาปแห่งนี้มิรู้ลืม !

                ต่อจากนั้นเดินทางสู่นครลาซา  ระหว่างทางรถจะไต่ระดับ วิ่งผ่านเขา เจีย ชั่ว ลา ซาน โข่วท่านจะได้เห็นยอดเขาหิมะ สวยงามมากๆครับ  จากนั้นรถโค้ชเริ่มเข้าสู่ดินแดนหลังคาโลกซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,650 เมตร มีแม่น้ำยาลูจ้างปู้เจียง หรือ แม่น้ำพรมบุตร ไหลผ่าน เมืองลาซา คำว่าลาซาภาษาพื้นเมืองแปลว่า สถานที่ศักดิ์สิทธิ์  

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   นำท่านเข้าตัวสู่เมืองลาซา เมืองโบราณที่มีอายุกว่า 1,300 ปี เชื่อกันว่าบรรพบุรุษชาวทิเบตเป็นชนเผ่าเร่ร่อนในเขตเอเชียกลาง ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามา  กษัตริย์ทิเบตองค์แรกมีพระนามว่า นยาตรีเชนโปในปี ค.ศ. 1720 จีนเริ่มแผ่อำนาจเข้ามาทิเบต และในปลายศตวรรษที่ 19 อังกฤษเริ่มเข้าแทรกแซงทิเบตรวมถึงรัสเซีย   จีนมีการปฏิวัติวุ่นวายและเมื่อจีนสามารถตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ในปี ค.ศ. 1949 ในปีถัดไปจีนก็บุกทิเบตทันที หลายปีผ่านมาทางการจีนยอมคืนเสรีภาพให้ชาวทิเบตในระดับหนึ่ง ถึงลาซาแล้ว นำท่านเข้าที่พัก พักผ่อนเพื่อปรับสภาพร่างกายให้พร้อม

ค่ำ           บริการอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    

               ã พักทิเบต  โรงแรม 5 ดาว (ไม่ติดป้าย)  โรงแรมดี สะอาดทันสมัย           

วันที่ห้า   ลาซา/วังโปตาลากงโจคังวังฤดูร้อน–นอร์บูลินข่า-จัตุรัสบาคอร์(ตลาดแปดเหลี่ยม)

第五天          拉萨 / 布达拉宫 / 大昭寺 / 罗布林卡夏宫  /  八廊街 

07.00น.     รับประทานอาหารเช้าอร่อยๆ ณ โรงแรม  IARDIN SECRET

               นำท่าน ชมวัดโปตาลากง หรือพระราชวังโปตาลากง เป็นสถานที่เลื่องชื่อที่สุดของโลก สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 13 มีเนื้อที่ 120,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนยอดเขาแดง (มาร์โปรี) เป็นอาคาร 13 ชั้น มีห้อง 1,000 ห้อง สูง 1,017 เมตร สร้างโดยกษัตริย์ซงเซินกัมโปใน ค.ศ. 7 สร้างขึ้นไว้สำหรับพระมเหสี 2 องค์ที่เป็นชาวจีนและชาวเนปาล ต่อมาใช้เป็นสถาน ศึกษาพระธรรม ซึ่งมีพระลามะเป็นผู้ปกครองโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนสีขาว เขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่พำนักของสงค์ ส่วนสีแดง เป็นส่วนพุทธาวาส ประกอบด้วยสถูปทองคำและของมีค่าต่าง ๆ ส่วนสุดท้ายคือ ส่วนสีเหลือง จะเป็นตัวเชื่อมกลาง แล้วนำชมวัดโจคัง (หรือวัดต้าเจา)วัดที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของฑิเบต มีจุดเด่นตรงที่นำเอาศิลปะของ 4 ชาติมาผสมกันคือทิเบต จีน เนปาล และแคชเมียร์ บนหลังคาวัดจะมีรูปปั้นสัญลักษณ์ปางปฐมเทศนาเป็นรูปธรรมจักรและกวางสองตัวที่หุ้มด้วยทองคำแท้ๆ ภายในวัดมีพระพุทธ-รูปองค์โตสูงเกือบ 3 เมตร เป็นที่เคารพนับถือของชาวทิเบต ที่เรียกพระพุทธรูป องค์นี้ว่า โจโบ

12.00 น.   บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   แล้วนำชมพระราชวังฤดูร้อน นอร์บูลินข่า สร้างในปี ค.ศ. 1750 โดยองค์ดาไลลามะที่ 7 และทุกรัชกาลจะสร้างต่อเติมขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามสมบูรณ์ วังแห่งนี้สร้างติดกับแม่น้ำลาซา เพื่อเป็นที่ประทับในฤดูร้อนขององค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวทิเบต ดาไลลามะองค์ปัจจุบันที่ลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเคยกล่าวว่า ท่านพอใจที่จะพักอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนที่สวยงามแห่งนี้มากกว่าพำนักอยู่ที่พระราชวังโปตาลาที่อับทึบ

               ต่อจากนั้นอิสระช้อปปิ้งของฝากที่ จัตุรัสบาคอร์ ตลาดแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นตลาดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของเมืองซาลา มีความยาว 800 เมตร เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกต่างๆ ซึ่งจะมีพ่อค้า แม่ค้าตั้งแผงวางขายสินค้าสารพันมากมายตลอด 2 ข้างทาง และมีพระธุดงค์ที่นั่งสมาธิอยู่ริมทาง ซึ่งจะสวดมนต์ให้พรหากได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา เลือกชมสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย ...

19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร **

               ã พักโรงแรมเดิม ( 5 ดาวไม่ติดป้าย) โรงแรมดีสะอาด ทันสมัย

 

วันที่หก       กรุงลาซา รถไฟสายประวัติศาสตร์ ( ทิเบต-ชิงไห่ ) ไต่หลังคาโลก

第六天          拉萨 ~  西宁青海  世界海拔最高火车

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พร้อมตามเวลานัดหมาย นำท่านสู่สถานีรถไฟลาซา...

11.25 น.  โดยขบวนรถไฟที่T166 สู่เมืองซีหนิง *พักตู้นอนวีไอพีห้องละ4ท่าน (ไม่มีห้องเดี่ยวบนรถไฟ)

(บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอและห้องพยาบาลบริการ)   โดยเส้นทางสายประวัติศาสตร์ฑิเบต-ชิงไห่ เป็นรถไฟที่ผ่านที่ราบสูง ที่สูงสุดในโลกคือ 5,075 เมตรจากระดับน้ำทะเล (ใช้เวลาเดินทาง26ชั่วโมง23นาที) เป็นรถไฟที่ออกแบบไว้อย่างทันสมัย มีการปรับความดันอากาศภายในรถไฟ คล้ายกับระบบในเครื่องบิน หน้าต่าง  ซีลไว้อย่างมิดชิด ไม่สามารถเปิดปิดได้ เพื่อป้องกัันมลภาวะจากภายนอก ที่สำคัญตามที่นั่งผู้โดยสารยังมีออกซิเจนคอยบริการฉุกเฉินช่วยบรรเทาอาการแพ้ความสูง

              คืนนี้รถไฟจะออกจาก เก๋อเอ่อร์มู่และไปสว่างซีหนิง เส้นทางบางช่วงจะผ่านเขตโอเอซิส และเนินทรายในเขตทะเลทรายโกบี

 (พักค้างคืนบนรถไฟที่วิ่งบนเส้นทางที่สวยงามสุด1คืน---อาหารเที่ยงและอาหารค่ำ บนรถไฟ)

ค่ำ           คืนนี้พักค้างคืนบนรถไฟ (ตู้นอนแบบเตียงนุ่มห้องละ 4 ท่าน) แต่ละเตียงจะมีทีวีส่วนตัว, ห้องน้ำในโบกี้รถไฟ ไม่มีห้องเดี่ยวในรถไฟ บนรถไฟมีการควบคุมระดับออกซิเจนให้เหมือนกับอากาศปกติทั่วไป มีหมอ+ห้องพยาบาลคอยบริการ ท่านจะสุขสบายตลอดการเดินทางบนรถไฟ

 

วันที่เจ็ด        รถไฟสายประวัติศาสตร์ ซีหนิง/วัดถ๋าเอ่อร์  ~ เฉินตู

第七天            西宁青海省 / 塔尔寺  ~  成都

เช้า         อาหารเช้าบนรถไฟ... กระทั่งประมาณ 10.30 น.(เวลาประมาณ) รถไฟถึงสถานีนครซีหนิง เมือง

                 

              เอกของมณฑลชิงไห่ มณฑลขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ที่มีความสูงเฉลี่ยกว่า


              3,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีประชากรเบาบางเพียงประมาณ 5 ล้านคน ภูมิประเทศเป็นภูเขา

     

              และที่ราบสูง เสน่ห์ของชิงไห่คือความรกร้างห่างไกลและความเป็นอยู่ของชนเผ่าเร่ร่อน   

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  แล้วนำชมวัดถ๋าเอ่อร์ ซึ่งมีหลังคาโบสถ์เป็นทองคำเหลืองอร่ามและเป็นวัดทิเบตที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลชิงห่าย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่าน ซอง กะ ปะ ลามะผู้นำศาสนาพุทธทิเบต นิกาย หมวกเหลือง

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร    หลังจากนั้นนำท่านเดินทาง สู่สนามบินภายในของจีน

20.40 น. บินสู่เมืองเฉิงตู โดยเที่ยวบินที่ CA 4212

22.15 น.  เดินทางถึงเฉิงตู รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร 

               ã พักเฉิงตูโรงแรม ระดับ4 ดาว ใจกลางแหล่งช้อปปิ้ง

 

วันที่แปด       เฉิงตู / อิสระช้อปปิ้ง,  อาหารสมุนไพร,   ~   สุวรรณภูมิ

第八天           成都 / 自由购物 / 钦膳斋药膳  ~  曼谷

เช้า          อาหารเช้าอร่อยๆ ณ ที่พัก  อาทิขนมจีบ ซาลาเปา ข้าวต้มร้อนๆและกับข้าวมากมาย หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าก่อนกลับบ้านตามอัธยาศัย.....

เที่ยง        ä บริการอาหารเที่ยง ด้วยเมนูพิเศษ (2)อาหารสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง ถงเหรินถัง

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉิงตู

15.30 น.  Q เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย เที่ยวบินที่  TG 619

17.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

อัตรานี้รวม

   ** ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (กรุ๊ป) กรุงเทพฯ-เฉิงตู-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย /

** ค่าตั๋วภายในประเทศ 2 ไฟล์ทคือ เฉิงตู-เมืองหลินจือ //และซีหนิง-เฉิงตู+ค่าภาษีน้ำมันในประเทศ

** ค่าตั๋วรถไฟภายในประเทศ ลาซา - ซีหนิง ( สี่ท่านต่อหนึ่งห้อง พักค้างบนรถไฟ)

** ค่าที่พักโรงแรมระดับสี่ดาว+ห้าดาว 2 ท่านต่อหนึ่งห้องคู่ จำนวน 7 คืน

** ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ+อาหาร 2 มื้อพิเศษ

** ค่าบัตรผ่านประตู และเข้าชมสถานที่ระบุไว้ในรายการ

** ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ  , ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

** ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน (พาสต์ปอร์ตไทย) / ค่าวีซ่าเข้านครลาซา/ ค่า YQ SURCHARGE /

** ค่าประกันภัยทางอากาศ ระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน สองล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

** ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.

 

ค่าบริการไม่รวม 

 

 

**  ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ  เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม 

** ค่าน้ำหนักสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกำหนด

 

เอกสารวีซ่า

หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า6 เดือน+ พร้อมรูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 สำรองที่นั่ง    มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

   ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน

 

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง  30 วัน หักค่าใช้จ่ายสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป   เก็บค่าใช้จ่าย 30,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

 

                                              ************S&Lux Trave Co ., Ltd. ************

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทฯเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น  ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมเช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือเกิดจากอุบัติเหตุต่างๆฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ