ภาษา : ไทย

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 

 

 

 

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า

6 วัน 5 คืน

เมืองมรดกโลก สุดคลาสสิค.... ลี่เจียง

สัมผัสดินแดนในฝันของนักเดินทาง....แชงกรีล่า

ลิ้มรสอาหารพิเศษ... อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปลาแซลมอน, สุกี้เห็ด

...เยือน มณฑลยูนนาน นำท่านสัมผัสเส้นทางธรรมชาติสุดแปลกตา งดงาม เต็มไปด้วยทุ่งหญ้า ดอกไม้ และภูเขาหิมะ ความงดงามที่ไม่อาจบรรยายได้หมด เราจึงอยากให้ท่านสัมผัส ได้เองได้ที่....สวิสเซอร์แลนด์...เมืองจีน    

กำหนดเดินทาง    เดือน กุมภาพันธ์-พฤษภาคม       2561

 

วันแรก               สนามบินสุวรรณภูมิ คุนหมิง – เมืองฉู่สง

12.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

15.45 น.   Qเหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MU 742

18.50. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฉางสุ่ย เมืองคุนหมิง เมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสาธารณะรัฐบาลจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี จึงทำให้มีทัศนียภาพสวยงามมากมาย จึงได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

นำท่านเดินทางvสู่ เมืองฉู่สง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองคุนหมิงกับเมืองต้าลี่ ซึ่งเมืองฉู่สงเป็นเมืองหลักของเขตปกครองตนเองชนชาติอี๋ฉู่สง (Chuxiong Yi Autonomous Prefecture) เดิมเมืองฉู่สงมีชื่อเสียงในการผลิตผ้าไหม และบุหรี่ การเดินทางสู่เมืองนี้ใช้เวลาทางรถไปทางเหนือ 2 ชั่วโมง ระยะทางจากคุนหมิงไปฉู่ฉง 164 กิโลเมตร และจากฉู่สงไปต้าลี่ 260 กิโลเมตร แล้วนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

พักที่โรงแรม YI REN GU ZHEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง      ฉู่สง  ต้าหลี่ เมืองโบราณต้าหลี่ ผ่านชม เจดีย์สามองค์ จงเตี้ยน – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

                         –  เมืองโบราณแชงกรีล่า

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางvสู่ เมืองต้าหลี่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ในมณฑลยูนนานตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซานที่ระดับ 1,975 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ร่วมกันกว่า 20 เชื้อชาติ เดิมมีชื่อว่า หนันเจา หรืออาณาจักรน่านเจ้า (.. 738 – 903 ) กระทั่งชาวไป๋ได้เข้ามาสถาปนาอาณาจักรต้าหลี่ (.. 937 ) และต่อมาในค.. 1253 อาณาจักรต้าหลี่ก็ถูก กุบไลข่าน ผู้เป็นจักรพรรดิชาวมองโกลพิชิตลง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยอารยธรรมเก่าให้พบเห็นได้บนเส้นทางจากต้าหลี่ถึงลี่เจียง   ต่อจากนั้นนำท่านชม ต้าหลี่กู่เฉิง หรือ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่ สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมืองไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่นี้  ต่อจากนั้นนำท่าน ผ่านชมด้านนอก ซานถ่า หรือ เจดีย์ 3 องค์ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ที่โดดเด่นงดงามอยู่ริมทะเลสาบเอ๋อไห่ ประกอบด้วยเจดีย์สีขาวสวยงาม 3 องค์ โดยองค์กลางมีความสูงถึง 70 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ถัง จึงมีลักษณะเหมือนกับเจดีย์ในเมืองซีอาน ส่วนองค์เล็กอีก 2 องค์ สร้างเพิ่มเติมทีหลังในสมัยราชวงศ์หยวน ซึ่งเป็นช่วงที่พุทธศาสนากำลังได้รับความนิยมสูงสุด ในประเทศจีน เจดีย์ 3 องค์มีอายุกว่า 1,000 ปี และได้มีการบูรณะเจดีย์เหล่านี้ในช่วงปี ค..1978 ก็ได้ค้นพบโบราณวัตถุจากศตวรรษที่ 7 – 10 กว่า 600 ชิ้น ในองค์เจดีย์ 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินทางvสู่ เมืองจงเตี้ยน แชงกรีล่า ” (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนานซึ่งมีพรมแดนติดกับอาณาเขตหนาซี ของเมืองลี่เจียง และอาณาจักรหยี ของเมืองหนิงหลาง ซึ่งอยู่ห่างจากนครคุนหมิงถึง 700 กม. และอุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งความฝัน   ระหว่างทางท่านจะได้ชม  ฉางเจียงตี่ยี่วาน ( โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จึงเกิดเป็น  “ โค้งแรกแม่น้ำแยงซี ขึ้น ต่อจากนั้นเดินทางสู่ เมืองโบราณแชงกรีล่า เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมชาวทิเบต ลักษณะคล้ายชุมชนเมืองโบราณทิเบตซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าของคนพื้นเมืองและร้านขายสินค้าที่ระลึกมากมาย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่โรงแรม SHENG QU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม          วัดลามะซงจ้านหลิง – หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน (กระเช้า) – จงเตี้ยน – ลี่เจียง –

                        ร้านใบชา – เมืองโบราณลี่เจียง

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดลามะซงจ้านหลิง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 มีโบราณวัตถุมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร  นำท่านโดยสาร กระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เป็นเมืองซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงาม เป็นถิ่นที่อยู่ของชาวหน่าซี  นำท่านแวะ ร้านใบชา  ชิมชาอวู่หลงของปักกิ่ง และชาที่มีชื่อเสียงต่างๆ ต่อจากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง  ชมเมืองโบราณของชาวหน่าซี มีอายุย้อนหลังไปถึงราชวงศ์หยวนกว่า 800 ปี ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น เมืองมรดกโลก

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่โรงแรม WEI YE NA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่           ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่) – IMPRESSION  LIJIANG (โชว์จางอวี้โหมว) -                            อุทยานน้ำหยก สาหร่ายเกลียวทอง – ลี่เจียง – ต้าหลี่

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาสูงที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี แล้วนำท่าน โดยสารกระเช้าไฟฟ้า (กระเช้าใหญ่) ขึ้นสู่บริเวณจุดชมวิว บนเขาหิมะมังกรหยก ที่ความสูงระดับ 4,506 เมตรให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นและยิ่งใหญ่ของภูเขาแห่งนี้ ต่อจากนั้นนำท่านชม  IMPRESSION LIJIANG ผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลังและบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง ใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก ซึ่งมีตาน้ำธรรมชาติผุดขึ้นมา 2 ตา เป็นน้ำที่ซึมมาจากการละลายของน้ำแข็งบนภูเขาหิมะมังกรหยก เป็นสถานที่แสดงวัฒนธรรมของชนเผ่านาซีกลมกลืนกับธรรมชาติ  นำท่านแวะชมสินค้า สาหร่ายเกลียวทอง พืชใต้น้ำล้ำคุณค่าอาหารเสริมเพื่อสุขภาพชั้นยอด ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองต้าหลี่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เขตปกครองตนเองทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนในมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบเอ๋อไห่กับภูเขาฉางซาน

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้ปลาแซลมอน

พักที่โรงแรม ASIA STAR HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า  ต้าหลี่คุนหมิงร้านหยก–วัดหยวนทงร้านไข่มุกอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ทหรือถนนคนเดิน

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) เมืองเอกและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนานมีประชากร 33 ล้านคน  แล้วนำท่านชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

บ่าย        นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการ พระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย  นำท่านแวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ  ต่อจากนั้นอิสระช้อปปิ้งห้างวอลมาร์ท หรือ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าต่างๆ ฝากญาติสนิท มิตรสหายก่อนกลับ

ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...สุกี้เห็ด+น้ำจิ้มไทยรสเด็ด

พักที่โรงแรม  ENJOYING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่หก                 ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ) – คุนหมิง สุวรรณภูมิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ร้านนวดเท้า เพื่อสุขภาพ ผ่อนคลายความเมื่อยล้า กับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมชมครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ  บัวหิมะ  สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการอาหารชุดMAC DONALD หรือ KFC ท่านละ 1 ชุด

13.40 น. Qบินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 741

14.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ........... 

************************ 

 (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ :  ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้ นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ ร้านใบชา, ร้านสาหร่าวเกลียวทอง, ร้านหยก, ร้านไข่มุก,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

 ****************************************************************

 

 

หมายเหตุ      ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบินสภาพ

ทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

(ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่

สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

          

อัตราค่าบริการนี้รวม  

* ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ            

* ภาษีสนามบินไทย-จีน

* ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)

-กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มอีกต่างหาก)

-กรณีที่ท่านต้องการให้ยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มอีกต่างหาก)

หมายเหตุ : ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น                     

* ค่าที่พักโรงแรม (พักห้องละ 2 ท่าน) 

* ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้   

* ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

* ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ2ใบน้ำหนักไม่เกิน23กก.(ตามสายการบินกำหนด)ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไข ของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

* ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกินหนึ่งล้านบาทไทย (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

K        ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

K        ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

K        ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

K        ค่าทิปไกด์และคนขับรถ รวมเป็น 180 หยวนต่อคน ในส่วนของหัวหน้าทัวร์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

K        ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาชำระเงินมัดจำเมื่อทำการสำรองที่นั่งท่านละ 10,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินสดเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ / สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง 

2. ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วัน ก่อนเดินทางโดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี