ภาษา : ไทย

หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 

 

         หลวงพระบาง วังเวียง เวียงจันทน์ 

(4 วัน 3 คืน) 

** สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง  หรือเมืองเชียงทอง (เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเกือบ 200 ปี) อยู่ทางตอนเหนือของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลก

** สัมผัสเมืองวังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 

            ** เที่ยวกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวง สปป.ลาว

 

 กำหนดวันเดินทาง  :    ...มกราคม - พฤษภาคม...    2561 

  

วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – หลวงพระบาง – วัดใหม่สุวันนะพูมาราม – พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง(พระราชวังเก่า) – วัดวิชุนราช – พระธาตุหมากโม – พระธาตุพูสี – ตลาดไนท์บาร์ซา

07.30 .  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู  10  เคาน์เตอร์ W  (แถว W6-8)  สายการบินลาว(QV) โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

10.25 . เหินฟ้าสู่เมืองหลวงพระบาง  โดยสายการบินลาว  เที่ยวบินที่ QV 634

12.05 .  ถึงสนามบินหลวงพระบาง อดีตราชธานีของอาณาจักรล้านช้างเดิมชื่อศรีสัตนาคนหุตมะราชธานี เจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...

             นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน ร้านมีไชผล หรือร้าน...

บ่าย     นำชมวัดใหม่สุวันนะพูมาราม (Mai Suwannaphumaram Temple) ซึ่งอยู่ถนนศรีสว่างวงศ์ติดกับพระราชวังหลวง สร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท ในปี พ.ศ.2337 หรือชื่อสั้นๆว่า วัดใหม่ วัดนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทัน นับเป็นสังฆราชองค์สุดท้ายของลาว มีอุโบสถที่สวยงามด้วยศิลปะแบบอูบมุง และปัจจุบันใช้เป็นโรงเรียนปริยัติธรรม แล้วชมพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง อดีตเป็นพระราชวังหลวงซึ่งเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตลาว สร้างปี ค..1904(..2447) โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ออกแบบ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี ค..1975 (..2519) มีหอที่ประดิษ ฐานพระบาง พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 1.14 เมตร หนัก 54 กิโลกรัม กล่าวกันว่าทำด้วยทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางและของชาวลาว ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงพระบาง เดิมเมืองนี้ชื่อเมืองขวา แล้วเปลี่ยนมาเป็น เชียงดง เชียงทอง ตามลำดับนั้น แล้วนำชมวัดวิชุนราช (Visounnarath Temple) สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าวิชุนราช ในปี พ.ศ.2046 สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง ซึ่งอาราธนามาจากเมืองเวียงคำ มีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ วัดนี้มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่รูปทรงคล้ายแตงโมผ่าครึ่ง ทำให้ชาวลาวเรียกกันว่า พระธาตุหมากโม เป็นทรงโอคว่ำ ยอดพระธาตุลักษณะคล้ายรัศมีแบบเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัย เจดีย์นี้อาจดูทรุดโทรมมากแม้จะมีการปฏิสังขรณ์มา 2 ครั้งแล้วในปี พ.ศ.2402 ในสมัยพระเจ้าสักกรินทร์(คำสุก) ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้โปรดให้มีการบูรณะใหม่และได้มีการบูรณะครั้งใหญ่ในปี พ.ศ.2457 ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ได้ค้นพบโบราณวัตถุมีค่ามากมาย เช่น เจดีย์ทองคำ พระพุทธรูปหล่อสำริด พระพุทธรูปทองคำ ปัจจุบันนำไปเก็บไว้ในหอพิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ในพระราชวังหลวงจนปัจจุบัน ต่อจากนั้นนำท่านไปสักการะพระธาตุพูสี ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 150 เมตร  ใจกลางเมืองหลวงพระบาง  ใครก็ตามที่มาเยือนหลวงพระบางจะต้องขึ้นไปบูชาพระธาตุ ถ้าไม่ได้ขึ้นไปบูชาก็เหมือนมาไม่ถึงหลวงพระบาง สองข้างทางขึ้นพระธาตุร่มรื่นและหอมอบอวลไปด้วยดงดอกจำปาลาวหลากสีสัน มองจากยอดพูสีคือภาพพานอรามาของราชธานีเก่า แก่ริมแม่น้ำโขง ล้อมรอบด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนสมกับนามว่า บ้านผา เมืองภูอูอารยะธรรมล้านช้าง  ชมพระอาทิตย์อัสดงและตัวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง ซึ่งเบื้องล่างจะมองเห็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีแม่น้ำโขงเป็นฉากหลัง และอีกด้านหนึ่งจะเห็นน้ำคานที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง แล้วช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดไนท์บาร์ซา (Night Market) เป็นถนนคนเดินตอนเย็นตั้งแต่เวลา 5 โมงเย็นถึงประมาณ 4 ทุ่ม ก็จะมีชาวลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ชาวบ้านผานม แม้นแต่ชาวหลวงพระบางเองก็จะนำสินค้าพื้นเมือง ไม่ว่าจะเป็นผ้าปัก ผ้าทอมือ ผ้านุ่ง ผ้าซิ่น เครื่องเงิน เครื่องไม้ สินค้ามากมายถูกวางอยู่บนถนนและริมทางเดินตั้งแต่หน้าพระราชวังถึงสุดหัวถนน อิสระตามอัธยาศัย

19.00 .  รับประทานอาหารค่ำร้านนางไก่ อนงเดด หรือร้าน... หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

              นำเข้าที่พักโรงแรม MANOLUCK HOTELVANSANA LPQ HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง      ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้า – วัดเชียงทอง – บ้านช่างไห – ล่องเรือแม่น้ำโขง

                   ถ้ำติ่ง – ปากอู – บ้านผานม – น้ำตกตาดกวางซี

05.30 . ตื่นแต่เช้าร่วมทำบุญใส่บาตรกับชาวเมืองหลวงในวัฒนธรรมของชาวพุทธแบบดั้งเดิม ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อยๆ รูป เป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวา ซึ่งสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุข  ความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมชาวล้านช้าง  นับว่าเป็นภาพที่หาดูได้ไม่ง่ายนัก ต่อจากนั้นเดินชมตลาดเช้าพื้นบ้านริมฝั่งแม่น้ำโขง

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

08.00 .  ชมวัดเชียงทอง ซึ่งเป็นวัดหลวงคู่เมืองหลวงพระบาง โดยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้โปรดให้สร้างขึ้น และได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ และเจ้าชีวิตศรีสว่างวงศ์วัฒนามากเป็นพิเศษ บริเวณที่ตั้งของวัดอยู่ตอนหัวโค้งของแผ่นดินที่แม่น้ำคานมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง เป็นศูนย์ศิลปะ กรรมล้านช้าง ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบ สง่า สะอาด มีการวางผังออกแบบ และบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม ชมสิมหรือโบสถ์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของศิลปสกุลช่างล้านช้าง ต่อจากนั้นเดินทางสู่บ้านช่างไห สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง มีอาชีพในการหมักสาโทและต้มเหล้าโรงจำหน่าย  และยังเป็นแหล่งรวมสินค้าพื้นเมืองจำพวกผ้าทอลวดลายสวยงามมากมายวางจำหน่าย แล้วนำท่านลงเรือล่องน้ำโขงสู่ถ้ำติ่ง  ชมวิวทิวทัศน์และวิถีชีวิตสองฝั่งแม่น้ำโขง ถึงถ้ำติ่งซึ่งเป็นถ้ำอยู่บนหน้าผาริมแม่น้ำโขง เดิมเคยมีพระพุทธรูปทอง เงิน นาก ปัจจุบันเหลือแต่พระพุทธรูปไม้จำนวนนับพันองค์ ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12.00 .  รับประทานอาหารกลางวันร้านนางตาดำ หรือ ร้าน...

บ่าย        ออกเดินทางไปบ้านผานม หมู่บ้านทอผ้าด้วยมือของชาวไทลื้อที่อพยพมาจากสิบสองปันนา ที่มีฝีมือในการทอผ้าสวยงามเลือกซื้ออิสระ ต่อจากนั้นเดินทางสู่น้ำตกตาดกวางซี ระหว่างทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ถึงน้ำตกตาดกวางซี  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง  ชมความงามของน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม แต่ละชั้นเกิดจากการสะสมของหินปูนที่ไหลปะปนมากับน้ำ พร้อมกับชมความร่มรื่นเขียวชอุ่มรอบๆ บริเวณ ได้เวลาสมควรเดินทางกลับ

19.00 .  รับประทานอาหารค่ำร้านปากห้วยมีไช หรือร้าน...หลังอาหารพักผ่อนอิสระ หรือจะชมแสง เสียง ยามราตรี

พักโรงแรม MANOLUCK HOTEL / VANSANA LPQ HOTEL (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม        หลวงพระบาง – เชียงเงิน – กิ่วกะจำ – พูคูน – กาสี – ผาตั้ง – เมืองวังเวียง – ถ้ำจัง          

07.00 .  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

08.00 น. อำลาเมืองหลวงพระบาง เดินทางสู่เมืองวังเวียง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ตามเส้นทางหมายเลข 13 ใต้ วังเวียงเป็นเมืองที่มีธรรมชาติสวยสดงดงาม อากาศเย็นสบาย ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำซอง ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูง มองเห็นสายน้ำกว้างสลับกับเนินทราย  โดยมีเทือกเขาหินปูนเป็นฉากหลัง  วังเวียงได้ฉายาว่า กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว จริงเท็จแค่ไหน ต้องไปพิสูจน์กัน รถวิ่งไต่เขาบนถนนลอยฟ้าที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,800 เมตร เส้นทางคดโค้ง ลัดเลาไปตามไหล่เขา สองข้างทางมีหมู่บ้านชาวเขาปลูกอยู่ริมถนนเป็นระยะ ท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตระกานตาของทิวเขา ไร่นาแบบขั้นได และหมู่บ้านชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ของลาว เช่น ลาวสูง ลาวเทิง ลาวม้ง ไทลือ ซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่สองข้างทาง ชมความยิ่งใหญ่ของขุนเขาที่เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติ ระหว่างทางผ่าน ภูเบี้ย ศาลาพูคูณ ซึ่งเป็นจุดสูงสุดและแบ่งเขต 3 แขวง คือ แขวงหลวงพระบาง แขวงเชียงขวาง แขวงเวียงจันทน์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร้านพูคูนเพียงฟ้า ซึ่งสามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบ 360 องศา หลังอาหารเดินทางต่อ ผ่านภูพระเข้า เมืองกาสี บ้านผาตั้งและเมืองวังเวียง

16.00 น. ถึงเมืองวังเวียง กุ้ยหลินเมืองลาว แล้วนำชมถ้ำจัง ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อย และพระพุทธรูปอยู่ภายในถ้ำ ชมวิวทิวทัศน์บนถ้ำ จะมองตัวเมืองวังเวียงอย่างชัดเชน  เชิญถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก ต่อจากนั้นเข้าที่พัก THAVONSOUK RESORT / THAVISOUK HOTEL & RESORT(3 ดาว) หรือเทียบเท่า

             แล้วรับประทานอาหารค่ำที่ร้านชนะไช หรือ ร้านอารี หลังอาหารสัมผัสวิถีชีวิตชาวเมืองวังเวียงตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่         วังเวียง – บ้านท่าเรือ – เมืองโพนโฮง – พิพิธภัณฑ์หอพระแก้ว – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง –   พระธาตุหลวง – อนุสาวรีย์ประตูชัย – เวียงจันทน์ – สุวรรณภูมิ

07.00 .  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น.  อำลาเมืองวังเวียงเดินทางกลับเวียงจันทน์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

12.00 น.  ถึงกำแพงนครหลวงเวียงจันทน์ รับประทานอาหารกลางวันร้าน...  

บ่าย        นำหอพิพิธภัณฑ์พระแก้ว ที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตที่อัญเชิญมาจากเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นหอพิพิธภัณฑ์รวบรวมศิลปะโบราณวัตถุล้ำค่า ต่อจากนั้นไปสักการะพระธาตุหลวง เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของลาว แล้วชมอนุสาวรีย์ประตูชัย เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปะล้านช้างกับฝรั่งเศสเข้าด้วยกันอย่างงดงามและกลมกลืน ต่อจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง(OTOP) ร้านจินตะนา เลือกซื้ออิสระตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่สนามบินวัดไต

18.35 น.  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินลาว เที่ยวบินที่ QV 445

19.35 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยสวัสดิภาพ  พร้อมความประทับใจ....

*****************

 

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า)    

 

กำหนดเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

ก.ค. - พ.ค. 61

00,000.-

00,000.-

0,000.-

 

หมายเหต  สำหรับกรุ๊ป  16-20 ท่าน (มีหัวหน้าทัวร์ไทย)  //  10 ท่าน (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย)

 อัตรานี้รวม       ตั๋วเครื่องบินกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-กรุงเทพฯ และภาษีสนามบิน/ ที่พักโรงแรม 3 คืน(ห้องละ 2-3 ท่าน)/ บัตรเข้าชมสถานที่/ อาหารตามระบุในรายการ/ รถท่องเที่ยว/ เรือล่องน้ำโขง/ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/ ประกันการเดินทางและรักษาพยาบาลวงเงินในวงเงินท่านละ 1,000,000 /500,000 บาท(เงื่อนไขตามกรมธรรม์) /บริการน้ำดื่ม-ผ้าเย็น

 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ / อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ / ข้าวเหนียวตักบาตร/ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกชนิด / ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% / และอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ  

 

เอกสารที่ใช้      พาสปอร์ต ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน  และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

 

เงื่อนไขการจอง  ชำระค่ามัดจำท่านละ  10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน พร้อมแฟ็กช์สำเนา

                         หน้าพาสปอร์ตมายังบริษัท

หมายเหตุ :    โปรแกรมการเดินทางข้างต้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

 การแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยยึดถือและคำนึงถึงประโยชน์ท่านเป็นสำคัญ