ภาษา : ไทย

เขาใหญ่ วังน้ำเขียว 

                                                                      วังน้ำเขียว-ปากช่อง

 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

 

เส้นทางแหล่งโอโซนอันดับ 7 ของโลก

 

กำหนดวันเดินทาง  :  รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ไปเช้าวันแรก – กลับเย็นวันสุดท้าย

 

วันแรก         กรุงเทพ-วังน้ำเขียว-ท่องเที่ยวเชิงเกษตร-อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง

07.00 น.               ออกเดินทางจากจุดนัดหมาย มุ่งหน้าสู่ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา(มื้อที่ 1)       

11.00 น.               เดินทางถึง อ.วังน้ำเขียว  ชมไร่องุ่นวิลเลจฟาร์มไวท์นารี และเยี่ยมชมโรงงานผลิตไวน์ ชาโตพร้อม

                             ชิมไวน์ผลิตในแบบฝรั่งเศสแท้ๆ พร้อมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่นน้ำองุ่น แยมองุ่น ขนมที่ทำ

                             มาจากองุ่น เป็นต้น

12.00 น.              บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2)

บ่าย                     นำท่านชม สวนหน้าวัวสุชาดา สวนหน้าวัวขนาดใหญ่คุณภาพดี ซึ่งนำสายพันธุ์มาจากประเทศฮอลแลนด์                                           มากกว่า 30 สายพันธุ์ ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่  แล้วออกเดินทางไปเที่ยวเชิงเกษตร ที่ หมู่บ้านไทย

                            สามัคคี  * ถ่ายภาพประทับใจกับแปลงเบญจมาศสวนคุณวิภา
                           * ตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แผนทางเลือกที่สวนสวยคุณต่อ

* ชมและเลือกซื้อเห็ดหอมสดๆจาก ฟาร์มเห็ดหอมสด ฟาร์มเห็ดมีมากมายในหมู่บ้านไทยสามัคคี

16.00 น.               เช็คอินเข้าที่พักที่บ้านไร่ตับเต่ารีสอร์ทบรรยากาศดี หรือ เทียบเท่าระดับเดียวกัน

เย็น                        ชมทัศนียภาพของ อ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง และบริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารครัวริมเขื่อน(มื้อที่ 3)

19.00 น.               รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)  จากนั้นกลับเข้ารีสอร์ทเชิญท่าน พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง       วังน้ำเขียว-อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่-ปาลิโอ

07.00 น.             อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 4) 

                           หลังอาหารออกเดินทางสู่ อ.ปากช่อง

10.00 น.              เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถท้องถิ่น เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แวะสักการะศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ถ่ายรูปกับจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานเช่นอ่างเก็บน้ำ

12.00 น.             บริการอาหารเทียง ณ ร้านอาหารบนอุทยาน (มื้อที่ 5) 

13.00 น.             เดินทางต่อไปยังน้ำตกเหวสุวัติ น้ำตกนี้นี้มีลักษณะเป็นสายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงประมาณ 20 เมตรเศษ บริเวณด้านล่างของน้ำตกเป็นแอ่งน้ำและลำธารเหมาะที่จะลงเล่นน้ำเล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย.....

จากนั้นเดินทางสู่ ปาลิโอเขาใหญ่ โครงการ Palio มีร้านค้าเล็กๆ น่ารักแบบถนนคนเดินสไตล์อิตาเลียน

เย็น                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก

รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (มื้อที่ 6) 

 

วันที่สาม       ไร่ทองสมบูรณ์หลงพ่อขาว-ไร่องุ่นสุพัตรา

07.00 น.               อรุณสวัสดิ์ยามเช้ากับบรรยากาศที่สดชื่น บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของทางรีสอร์ท (มื้อที่ 7)

                            หลังอาหารเช้าออกเดินทางสู่ไร่ทองสมบูรณ์ เลือกเล่นเครื่องเล่นตามอัธยาศัย เช่น เอทีวี,ลูจ,กระเช้าลอยฟ้า (ค่าเครื่องเล่นไม่รวมในโปรแกรมทัวร์ กิจกรรมละ 150 บาท)

                            โกคาร์ท,รอกลอยฟ้า,คาร์ทครอส,ล็อกไรด์ ฯลฯ

12.00 น.             บริการอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหารบ้านไม้ชายน้ำ (มื้อที่ 8)

บ่าย                     แวะไร่องุ่นสุพัตรา บนพื้นที่ 85 ไร่ เป็นองุ่นพันธุ์แบล็กไนท์และลูสเพอร์เลส มีเมล็ดและไร้เมล็ด แล้ว

ยังมีองุ่นพันธุ์ไข่ปลาคาร์เวีย(ผลใหญ่กว่าเม็ดพริกไทยนิดหนึ่ง)มีผลิตภัณฑ์จากองุ่น เช่น กะหรี่พั๊พไส้องุ่น

ไส้ไก่ ไส้สับประรด พายไส้องุ่น เยลลี่ คุ๊กกี้ ลูกเกด องุ่นกวน แยม ไอศครีม และองุ่นตัดสด จำหน่าย

ตลอดทั้งปี นอกจากนั้นยังมีกิ่งพันธุ์องุ่นจำหน่ายทุกสายพันธุ์

                            แวะสักการะหลวงพ่อขาวที่วัดเทพพิทักษ์ปุณณาราม เพื่อความเป้นสิริมงคล ก่อนเดินทางกลับ

เย็น                     เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ.

*************************

อัตราค่าบริการ     รถตู้ 8 คนขึ้นไป ออกได้ทุกวัน  // ไปเช้าวันแรก กลับเย็นวันสุดท้าย

 

จำนวนคน

ผู้ใหญ่ ท่านละ

เด็กต่ำกว่า 12 ปีไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยว เพิ่ม

ขั้นต่ำ 8-9 ท่าน (ออกรถตู้)

..... บาท

..... บาท

...... บาท

ขั้นต่ำ 10 ท่าน (ออกรถตู้)

..... บาท

...... บาท

..... บาท

อัตราค่าบริการนี้รวม

-ค่ารถตู้ / รถบัสปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ                       

-ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม รวม 8 มื้อ  

-ค่าห้องพักที่รีสอร์ท ห้องละ 2-3 ท่าน          

-มัคคุเทศก์และทีมงานที่คอยดูแลท่านและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

-ค่าน้ำดื่ม และอาหารบริการบนรถระหว่างเดินทาง                  

-ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงินท่านละหนึ่งแสนบาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

-ค่าเครื่องเล่นทุกชนิดที่ไร่ทองสมบรณ์

-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ                            

-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้ามี)