ภาษา : ไทย

จิ่วจ้ายโกว 2 ครั้ง 

 

อุทยานธารสวรรค์..จิ่วจ้ายโกว 

人间天堂...九寨沟 (进沟两次) 

อุทยานจิ่วจ้ายโกว (เข้า2ครั้ง)

พิเศษ..ชม 2 โชว์ธิเบต และ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

特色!新藏歌舞表演,川戏变脸表演

 

กำหนดเดินทาง วันที่   月     ....  .....  2561 (6 วัน 5 คืน)  

วันแรก           สนามบินสุวรรณภูมิ เฉิงตู /ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า – ตูเจียงเยี่ยน

第一天           素汪哪逢  ~   成都/基地熊猫  ~   都江堰

07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 3  เคาน์เตอร์ D  โดยสายการบินไทย (TG)

โปรดตรวจเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระทุกใบควรมีกุญแจล็อคไว้)

10.15 น. เหิรฟ้าสู่สนามบินเฉิงตู โดยสายการบินไทย  เที่ยวบิ  TG 618

14.25 น.  ถึงเมืองเฉิงตู เมืองเอกของมณฑลเสฉวน ภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่, ทิเบต, เมี้ยว, หุยและเซี่ยง ชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ส่วนใหญ่มีถิ่นฐานอยู่ในเขตปกครองตนเองของมณฑลเฉิงตู  และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางทั้งทางอากาศและทางรถไฟ รวมถึงการเป็นศูนย์ กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการปกครองอีกด้วย  หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว…. นำท่านชมศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า เป็นศูนย์ วิจัยเพาะพันธุ์หมีแพนด้าตั้งแต่แรกเกิดกระทั่งโต ซึ่งใช้เป็นศูนย์เพาะพันธุ์ อนุรักษ์ รวมถึงใช้เป็นสถานที่ศึกษาระบบนิเวศน์ การอยู่อาศัย และการแพร่พันธุ์ของหมีแพนด้า พร้อมชมความน่ารัก น่าเอ็นดูของเหล่าหมีแพนด้า แล้วนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองตูเจียงเยี่ยน.

 

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                   

 

              พักที่โรงแรม MingChengShiDai  Hotel 4* หรือเทียบเท่า                                           

วันที่สอง         เม่าเสี้ยน – ทะเลสาบเตี๋ยซี เมืองโบราณซงพาน – ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว

第二天              茂县/叠溪海子 松潘古城 九寨沟沟口 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

              นำท่านเดินทางชมทะเลสาบเดี๋ยชีไห่ ทะเลสาบบนระดับความสูง 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเทอคอยซ์ ทอดยาวไปตามแอ่งในหุบเขา ผิวน้ำเรียบปราศจากคลื่นริ้ว สีทะเลสาบเข้มสดและเรียบเหมือนแผ่นกระเบื้องขนาดใหญ่ ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงของการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.. 1933 ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง 6,865 ราย และสิ่งก่อสร้างทั้งหลายถูกกลื่นหายไปในพริบตา นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณซงพาน ซึ่งเป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับบรรยา กาศที่สวยงามของตัวเมืองโบราณ

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   ต่อจากนั้นเดินทางต่อสู่ ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นไอธรรมชาติบนผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่หาดูได้ยาก ต้นไม้นานาพันธุ์ (โดยเฉพาะการเดินทางของท่านอยู่ในระหว่างเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง ท่านจะได้สัมผัสกับต้นไม้เปลี่ยนสี สีของใบไม้มีหลากหลายสีสันผสมผสานกับ ละอองหิมะที่โปรยปรายลงมาเพิ่มความงามและเสน่ห์ให้กับจิ่วจ้ายโกวมากขึ้น) แล้วเดินทางต่อสู่จิ่วไจ้โกว อุทยานมรดกโลก (ประกาศปี ค.ศ. 1992)  ** แวะร้านใบชาสินค้า OTOP ของจีน

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                  

              พักที่โรงแรม XingYu Int’ l Hotel 4* หรือเทียบเท่า

                  

วันที่สาม            อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ครั้งที่ 1)   โชว์ธิเบต

 第三天              九寨沟…  人间天堂 (进沟第一次)–  九寨沟表演       

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เปลี่ยนขึ้นรถของอุทยาน (รวมรถเหมา) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกวตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเสฉวน นำท่านสัมผัสอุทยานจิ่วไจ้โกว ความงามในดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตไว้ประดุจดั่งแดนสวรรค์ ชมธรรมชาติที่ได้รับการอนุรักษ์โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ เส้นทางในอุทยานจิ่วไจ้โกวมีลักษณะเหมือนตัว Y การชมความงามของแดนสวรรค์นี้เริ่มต้นจากขาของตัว Y ด้านล่างไล่ขึ้นไปด้านบนทางทิศตะวันตกของอุทยาน นำชมทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบชูเจิง น้ำตกชูเจิง ทะเลสาบเสือ ทะเลสาบไม่รู้ สีน้ำในทะเลสาบแต่ละแห่งจะใสสวยสุดบรรยาย จึงมีคำบอกเล่าว่า มีบุคคลสองอาชีพที่ไม่กล้ามายังสถานที่นี้ คือนักวาดและนักกวี เชิญท่านเก็บภาพอันสวยงามเหล่านี้ได้จุใจพร้อมพิสูจน์คำกล่าวที่ว่า ดูน้ำที่จิ่วไจ้โกวแล้วลืมน้ำที่อื่นหมด

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านสู่ทะเลสาบยาว ทะเลสาบที่มีความสูง 3,150 เมตรจากระดับน้ำทะเล ฉากหลังเป็นภูเขาหิมะสูงสีขาวป่าสนเขียวและเบื้องล่างเป็นทะเลสาบสีฟ้าสด ภาพคุ้นตาเหมือนรูปวิวที่สวิตเซอร์ แลนด์ หลายท่านอาจไม่เชื่อว่าท่านจะได้พบเห็นวิวเช่นนี้ในประเทศจีน ชมทะเลสาบห้าสีที่แอ่งน้ำใสกระทั่งมองเห็นพื้นน้ำและฝูงปลาสลับด้วยสีสันของต้นไม้ใต้น้ำ จึงเกิดเป็นสีสันต่างๆ ชมทะเล 3 ฤดูกาล ซึ่งสีสันของทิวทัศน์จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              หลังอาหารค่ำ นำท่านชม โชว์ธิเบตอันสวยงามตระการตา ( ตื่นตาตื่นใจกับหนุ่มหล่อสาวสวยที่สุดในเขตจังหวัดอาป้า อีกทั้งยังมีโอกาสได้สัมผัสและใกล้ชิดกับดาราที่ขึ้นชื่อของธิเบต )

              พักที่โรงแรม XingYu Int’ l Hotel 4* หรือเทียบเท่า

                       

 

วันที่สี่                 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ครั้งที่ 2)      

第四天               九寨沟…  人间天堂 (进沟第二次)                      

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

เข้าสู่อุทยานจิ่วไจ้โกวอีกครั้ง เปลี่ยนขึ้นรถของอุทยาน ((รวมรถเหมา)) เที่ยวชมอุทยานอีกฝากหนึ่งของขุนเขา (ฝั่งตะวันออก) ชมทะเล สาบต่างๆ ซึ่งชาวบ้านในแถบนี้เรียกว่าทะเล เช่น ทะเลสาบแพนด้า แล้วนำท่านเดินเลาะตามเส้นทางน้ำตกแพนด้า (ทางเดินสบาย) ชมสายธารเล็กๆที่ไหลเรื่อย รื่นรมย์กับความงามของใบไม้หลากสีในฤดูใบไม้ร่วงมาพบกับทะเลดอกไม้ห้าสี และทะเลสายธารนกยูง ซึ่งสายน้ำใสสลับกับสีสันของขุนเขาคล้ายดั่งหางนกยูง

กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

นำท่านชมน้ำตกธารไข่มุกที่สวยงามและน้ำตกนั่วเย่อหลาง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจิ่วไจ้โกว กว้าง 300 เมตร

ค่ำ          รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              นำท่านชมโชว์ TOP SHOW OF SICHUAN ภายใต้ชื่อว่า PARADISE ETHOS เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของเฉิงตู ใช้นักแสดงกว่า 200 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยแสง สี เสียงไฮเทคทันสมัย รวมถึงเครื่องแต่งกายอันสวยงามตระการตา เป็นการแสดงที่ผสมผสานระหว่างโชว์เปลี่ยนหน้ากาก โชว์ทิเบต รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าต่างๆ ที่แสดงถึงวัฒนธรรมอันดีงามของมณฑลเสฉวน                                

              พักที่โรงแรม XingYu Int’ l Hotel 4* หรือเทียบเท่า

                                                                       

วันที่ห้า               จิ่วจ้ายโกว – เฉิงตู โชว์เปลี่ยนหน้ากาก

 第五天                九寨沟 ~   成都 / 川戏变脸         

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  

อำลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความงามของธรรมชาติ เส้นทางลัดเลาะขุนเขาไต่ระดับความสูงบ้างต่ำบ้างไปเรื่อยๆ

 กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านกลับเมือง เฉินตู ตลอดสองข้างทางชมธรรมชาติอันงดงาม เมืองเฉินตูตั้งอยู่ที่ก้นกระทะซื่อชวน กลางลุ่มแม่น้ำหมินเจียง ตะวันออกมีเทือกเขาหลงเฉวียนใกล้กับชลประทานเขื่อนตูเจียงเยี้ยน ซึ่งสร้างบนแม่น้ำหมินเจียง เป็นชลประทานแยกสายน้ำกระจายออกไปเป็นรูปพัดเพื่อทดน้ำเข้าสู่ที่ราบเฉินตู เมืองนี้จึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ได้ฉายาว่า เมืองสวรรค์ของจีนอีกทั้งยังมีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ก่อนคริสตศักราช 500 กว่าปี  แล้วแวะโรงงานผ้าไหมขึ้นชื่อของจีน     

 ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              หลังอาหารนำท่านชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป               

พักที่โรงแรม Mercure Chengdu North Hotel 4*  春天美居大酒店

                                                                                                                                        

วันที่หก               เฉิงตู /ถนนจินหลี่ – อาหารสมุนไพร    สุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

第六天                 成都/锦里路,成都药膳  ~   素往哪逢(泰国)

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม   

นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชมการสาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด และบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติ แล้วนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนจินหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี มีสินค้าต่างๆมากมายให้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน  

หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิ่ว เฉิงตู

15.30 น.  เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...

                                                           *********************

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า)

ผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

เสริมเตียง

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

00,000.-

00,000.-

00,000.-

0,000.-

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด , ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) , ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

3. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวประเทศจีน (กรณีที่ลูกทัวร์มีแล้วเราหักคืนค่าวีซ่าให้) / ค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน 1,000 บาทต่อท่าน

4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ , ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

5. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบ ที่น้ำหนักไม่เกิน 23 กก.

6. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท (รวมถึงอายุผู้เดินทาง) ทั้งนี้จะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างบริษัททัวร์กับบริษัทประกัน 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (ค่าน้ำหนักที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม)

2. ค่าทำหนังสือเดินทาง

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง(นอกเหนือจากรายการ), ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าทิปเด็กยกกระเป๋า ฯลฯ

4. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว  

5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 150 หยวน/ท่าน 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

1.  ชำระค่ามัดจำท่านละ 10,000  บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน /  หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน ทางบริษัทฯจะเก็บค่าใช้จ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. สำหรับ กรณีเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) ให้ถ่ายสำเนาสูติบัตรแนบ

 *  กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด+เบอร์โทรของโรงเรียน

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะงด หรือ เปลี่ยนแปลงรายการ กรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่านหรือเกิดเหตุสุดวิสัยมิอาจแก้ไขได้

2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกอาจมีการปรับราคาสูงขึ้น ซึ่งมีผลต่อราคาตั๋วและค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของสายการบินที่จะปรับตามสภาวะทางบริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ทำการเรียกเก็บค่าทัวร์เพิ่มตามความเป็นจริง

3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าเสียหายใดๆอันอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัทฯเช่น  ภัยธรรมชาติ ภัยปฏิวัติ ทางการเมือง  การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหายทรัพย์สิน , ความล่าช้าสายการบิน  หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

4. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ หากท่านถูกปฏิเสธห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

5. กรณีเกิดความผิดพลาดจากการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง ของสายการบิน บริษัทฯขนส่งหรือหน่วยงานที่ให้บริการ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยน, ทดแทน รายการตามความเหมาะสมโดยจะไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าบริการนั้นๆได้

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น หากท่านไม่ใช้บริการของบริษัทฯบางรายการ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าบริการได้ชำระแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

7. ห้ามนำไฟแช็ค  มีดพก กรรไกรตัดเล็บ หรือของมีคมทุกชนิด ขึ้นเครื่องบินและรถไฟหัวจรวดโดยเด็ดขาด เพราะอาจถูกยึดได้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นหากท่านถูกยึด

8. เมื่อได้ทำการตกลงชำระเงินค่าทัวร์ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆตามที่ระบุไว้แล้ว 

หมายเหตุ      บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของ

สายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาท

ที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

 

ประกาศ  :  เนื่องจากรัฐบาลจีนมีกำหนดนโยบายรณรงค์ช่วยลดภาวะโลกร้อนและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม จึงออกกฎระเบียบให้โรงแรมต่างๆ (บางมณฑล) งดให้บริการสิ่งของที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน หวี แชมพู หมวกอาบน้ำ เป็นต้น ***ดังนั้นกรุณาจัดนำสิ่งของใช้ดังกล่าวพกใส่กระเป๋าเดินทางด้วย แต่หากท่านใดต้องการใช้สิ่งของดังกล่าวที่ทางโรงแรมอาจจัดไว้บริการด้านนอกหรือในห้องน้ำนั้นจำเป็นจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มตามราคาที่ทางโรงแรมกำหนด***