ภาษา : ไทย

ต้าเหลียน หาดหญ้าแดง 

 

เที่ยวมณฑลเหลียวหนิง

ผานจิ่น เปิ่นซี ตานตง  6 วัน 5 คืน

ผานจิ่น..หาดหญ้าแดง 1ปีมีครั้งเดียว
เปิ่นซีล่องเรือชมถ้ำสวย  กวนเหมินซาน  ตานตง  

 

畅游辽宁省...盘锦/红海滩 丹东 本溪

กำหนดเดินทาง  ....... 2561  

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ เซี่ยเหมิน –  เมืองต้าเหลียน

第一天             素旺哪逢机场  ~   厦门  ~   大连

13.30   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ E สายการบิน  XIAMEN  AIR  

โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

16.20   เหิรฟ้าสู่เมืองต้าเหลียน โดยสายการบิน XIAMEN AIR  เที่ยวบินที่ MF 854

              แวะ CHECK IN และผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน ประมาณ 1 ชั่วโมง

23.55   ถึงสนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุ่ยจึ  เมืองต้าเหลียน เป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจีน.. หลังจากรับกระเป๋าแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก             

           พักที่โรงแรม Mercure Teda Dalian Hotel 达泰美居大酒店 4ดาว หรือเทียบเท่า  

 

วันที่สอง            ต้าเหลียน (นั่งรถไฟเร็วCRH) ~  เมืองผานจิ่น/หาดหญ้าแดง

第二天              大连(乘坐动车) ~  盘锦/红海滩

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม แล้วนำท่านสู่สถานีรถไฟ

09.25   นั่งรถไฟเร็วCRH  ขบวนที่ D31 เดินทางสู่เมืองผานจิ่นด้วยระยะทาง 312 ก.ม.

10.55   เดินทางถึงผานจิ่น แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านชม หาดสีแดงเมืองผานจิ่น(Panjin Red Beach) หาดนี้ตั้งอยู่เขตเมืองผานจิ่น (Panjin) ในมณฑลเหลียวหนิง (Liaoning)ของจีน  ชายทะเลโป๋ไห่ติดชายแดนประเทศเกาหลีเหนือ   บริเวณชายหาดมีต้นหญ้า Goose Food Family  ซึ่งจะเปลี่ยนสีในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี สีฉูดฉาดของหาดสีแดงเกิดจากปรากฏการณ์สาหร่ายเติบโตในดินกร่อย  โดยในช่วงฤดูร้อน ( เมษายน - พฤษภาคม )  สาหร่ายยังคงมีสีเขียวปกติ  กระทั่งถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายนพฤศจิกายน) สาหร่ายจะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีแดง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 100 ตารางกิโลเมตร ส่งผลให้ทั้งชายหาดถูกปกคลุมไปด้วยพรมแดงธรรมชาติ เกิดเป็นทัศนียภาพสะดุดตา  ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับพรมหญ้าสีแดงผืนใหญ่แผ่คลุมชายหาดเป็นบริเวณกว้างสวยสดงดงามตระการตา   ปัจจุบันหาดหญ้าแดงแห่งเมืองผานจิ่น ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจีน และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือน

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

           พักที่โรงแรม Panjin Huaxin Hotel 盘锦华信大酒店 4ดาว 

 

วันที่สาม            เมืองผานจิ่น  ~  เปิ่นซี/กวนเหมินซาน (รวมรถกอล์ฟ)

第三天               盘锦  ~  本溪/关门山景区 (包含电瓶车)

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองเปิ่นซี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเหลียวหนิง  ทิศเหนือติดกับเมืองเสิ่นหยาง   ตะวันตกติดกับเมืองเหลียวหนิง และ เมืองอันซาน   ตะวันออกติดกับเมืองตันตง การคมนาคมสะดวก  เป็นเมืองที่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ 8,413 ตรางกิโลเมตรและได้รับสมญานามว่า เป็น พิพิธภัณฑ์ทางธรณีวิทยา

เมืองเปิ่นซี  มีคำขวัญประจำเมืองว่า  "สร้างเมืองแห่งยา สร้างเมืองใหม่รักษ์นิเวศ"   "เมืองอุตสาหกรรมรักษ์ทิวทัศน์ธรรมชาติ"  "เพียรสร้างเปิ่นซีเป็นเมืองแห่งเหล็กกล้า เมืองแห่งยา และเมืองแห่งใบเมเปิล"  ,  ธรรมชาติได้มอบทิวทัศน์อันงดงาม และทรัพยากรทางการท่องเที่ยวมากมายให้เมืองเปิ่นซี   ได้แก่  ภูเขา  แม่น้ำ  ถ้ำหิน ป่าไม้  น้ำพุ  ทะเลสาบ  ถิ่นที่อยู่ของมนุษย์สมัยโบราณ ทำให้เมืองเปิ่นซีเป็นเมืองอุทยานธรณีวิทยาแห่งชาติ ที่ได้รับการขนานนามอุทยานด้วยชื่อเมืองเพียงแห่งเดียวในประเทศจีน เมืองเปิ่นซีมีปรากฏการณ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกคือถ้ำน้ำเปิ่นซี , มีมรดกทางวัฒนธรรมของโลกคือเมืองภูเขาอู๋หนี่ว์ซาน,มีแหล่งกำเนิดของลัทธิเต๋าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือภูเขาเถี่ยซา นอกจากนี้ ยังมีดินแดนหลังคามณฑลเหลียวหนิง คือ เขตอนุรักษ์ธรรมชาติแห่งชาติฝัวติ่งซานและอุทยานป่าไม้แห่งชาติทังโกว ซึ่งเป็นเขตทิวทัศน์ธรรมชาติระดับชาติ

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย       นำท่านเที่ยวชมภูเขากวนเหมินซาน ตั้งอยู่ที่ภาคใต้ของอำเภอเปิ่นซีห่างออกไปประมาณ 50 ก.ม.ในมณฑลเหลียวหนิงภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน แต่โบราณกาลก็ได้ฉายาว่า "ภูเขาหวงซานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" หรือ "กุ้ยหลินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" มานานแล้ว เนื่องจากมียอดเขาสองลูก หนึ่งกว้างหนึ่งแคบ หนึ่งใหญ่หนึ่งเล็ก ซึ่งมีรูปลักษณ์เหมือนประตู จึงเรียกว่า ภูเขากวนเหมินซาน หรือภูเขา "ปิดประตู" วนอุทยานแห่งชาติกวนเหมิน-ซานในฤดูใบไม้ร่วง หุบเขาจะเต็มไปด้วยแมกไม้ที่ใบไม้เปลี่ยนสีเป็นสีแดง สีเหลือง ทะเลสาบน้ำใสเขียวสะอาดสะท้อนเงาของภูเขาที่หลากหลายสีสัน ลำธารที่ไหลตามหุบเขา เป็นภาพที่สวยเกินจินตนาการ

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร         

           พักที่โรงแรม Benxi Wanhao Int’l Hotel 本溪万豪大酒店 4ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่          เปิ่นซี /สุ่ยต้ง (ล่องเรือ) , พิพิธภัณฑ์ ~  เมืองตานตง+โชว์เกาหลี

第四天    本溪/本溪水洞,旱洞(包游船) ,地质博物馆,古生物硅化园 ~  丹东+ 朝鲜歌舞表演

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ถ้ำน้ำเปิ่นซี อยู่ที่เมืองเปิ่นซี ห่างจากเมืองเสิ่นหยางไปทางใต้ประมาณ 25 กิโลเมตร นำท่านล่องเรือเที่ยวชม ถ้ำน้ำเปิ่นซี (เปิ่นซีสุ่ยต้ง ) ซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในโลก (5.8กม.)มีจุดท่องเที่ยวกว่า 60 จุด แต่ละจุด ต่างมีรูปลักษณ์ ที่สวยงามแปลกตา การล่องเรือชมทิวทัศน์สองข้างทางเปรียบเสมือนท่องดินแดนแห่งสวรรค์ จีงเป็นร่ำลือในหมู่นักท่องเที่ยวชาวจีนและต่างชาติ  ถ้ำน้ำเปิ่นซีเกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ5 ล้านปีก่อน มีความยาว5,800 เมตร เปิดให้เที่ยวชม2,800 เมตร เป็นถ้ำน้ำที่ยาวที่สุดในปัจุบัน น้ำในถ้ำโดยเฉลี่ยแล้วลึก 1.5 เมตร จุดที่ลึกที่สุด7 เมตร อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 12 องศา ตลอดทั้งปี นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมความมหัศจรรย์ และความงดงามของธรรมชาติภายในถ้ำ  ซึ่งประกอบด้วย หินงอกหินย้อย ม่านหิน และหินเสา ที่มีรูปร่างสวยวิจิตราการตาตามจินตนาการ ซึ่งเริ่มต้นจากน้ำตกต้อนรับแขก คลื่นทะเล โคมไฟวิเศษ เจดีย์ข้าวโพด ช้างหยก ภูเขาหิมะ นกยูง ฯลฯ นับร้อยจุด ในถ้ำยังมีส่วนที่เป็นทางเดินเท้า สามารถเดินชมความงามของถ้ำที่ยาวถึง 300 เมตร ชมเงาหินย้อยที่สะท้อนในสระน้ำบนพื้น เป็นภาพที่สวยงามหาถ้ำใดเปรียบ แล้วนำชมพิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี ตี้จื่อป๋ออู้ก่วน ที่แสดงโชว์ถึงความเป็นมาของสิ่งมีชีวิตต่างๆตั้งแต่จุดแรกเกิดกระทั่งตาย สะสมทับถมมาเป็นเวลายาวนานหลายทศวรรษ กระทั่งกลายเป็นหินไม่ว่าคนหรือสัตว์ต่างๆ  โดยจัดเป็นโซนๆ นับเป็นสิ่งล้ำค่าหายากที่เคยพบเห็นมา

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองตานตง เมืองชายแดนทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลเหลียวหนิง มีอาณาเขตติดกับประเทศเกาหลีเหนือ มีแม่น้ำยาลู่เป็นเขตแดนทางธรรมชาติและมีเมืองซินเนียจูของเกาหลีเหนืออตั้งอยู่ฝั่งตรงข้าม  ซึ่งชาวเมืองตานตงมีความภูมิใจกับการเป็นเมืองชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจีน เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและมีแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเบา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไหม ในเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการจัดเทศกาลหม่อนไหมตะวันออกขึ้น ตานตงเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบของแนวคิดทางการเมืองในสงครามเกาหลี  โดยมีสะพานมิตรภาพจีน-เกาหลีเป็นตัวหลัก

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง+โชว์เกาหลี     

           พักที่โรงแรม Sunny Resort Hotel 丹东假日阳光大酒店 4ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า          ตานตง/อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี, วิวยาลู่เจียง, หู่ซานฉางเฉิง  ~  ต้าเหลียน

第五天            丹东/抗美援朝纪念馆 远观鸭绿江风光 ,虎山长城  ~  大连

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมอนุสรณ์สถานสงครามเกาหลีที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือในตานตง, ใกล้ถนนเถาหยวน เป็น

สไตล์หออาคาร อนุสรณ์สถานสงครามเกาหลี เป็นเพียงหนึ่งเดียวที่สะท้อนให้เห็นถึง สงครามเกาหลี

อย่างเต็มรูปแบบของประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นในเดือนตุลาคมปี ค.ศ 1958, เปิดเป็นทางการในปี ค.ศ1993

ชมสถานที่จัดแสดงยุทโธปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการรบและผลของสงครามอันเกิดจากแนวคิดทางการเมือง

ที่แตกต่างระหว่างสังคมนิยมที่นำโดยจีนกับเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและเชิดชูความกล้าหาญของ

เหล่าทหารจีนที่ร่วมรบในสงคราม (สมัยนั้นไทยก็ร่วมรบด้วยแต่อยู่ฝั่งอเมริกา)  พิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่บน

เขา สามารถชมทัศนียภาพของเมืองตานตงและแม่น้ำได้ชัดเจน.... ผ่านชมวิวแม่น้ำยาลู่เจียง แลเห็น

สะพานมิตรภาพจีน-เกาหลีแต่ไกล สะพานข้ามแม่น้ำยาลู่ที่เหลือครึ่งเดียวในฝั่งประเทศจีน  จากการทิ้ง

ระเบิดของฝ่ายอเมริกาสมัยสงครามเกาหลี

เดินทางชม ป้อมกำแพงเมืองหู่ซาน สร้างในสมัยราชวงศ์หมิง ตรงกับปี ค.ศ.1469 เป็นช่วงต้นทาง

ตะวันออกสุดและเป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองจีนอันยิ่งใหญ่  ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่พอเหมาะบนเนินเขาที่

สามารถชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของฟากฝั่งแม่น้ำยาลู่เจียงเขตแดนระหว่างจีนและเกาหลีเหนือ

 ** สถานที่นี้เป็นแบบกำแพงเมืองจีน อาจมีเดินมากหน่อย**

เที่ยง      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด

              หลังอาหารเดินทางกลับเมืองต้าเหลียน ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่สำคัญมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ถูกรัสเซียและญี่ปุ่นสลับกันยึดครอง จึงมีสิ่งก่อสร้างแบบยุโรปและรัสเซียในเมืองหลายแห่ง ปัจจุบันเมืองนี้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แหล่งอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของจีน..ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทาง...

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

           พักที่โรงแรม Mercure Teda Dalian Hotel 达泰美居大酒店4ดาว 

 

วันที่หก           ต้าเหลียน – เซี่ยเหมิน –  สุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

第六天               大连  ~  厦门  ~   素旺哪逢 (泰国)

เช้า        บริการอาหารเช้า (BOX SET 餐盒早餐) ระหว่างเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติต้าเหลียนโจวสุยจึ 

09.20   เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน XIAMEN  AIR  เที่ยวบินที่ MF 853 แวะ CHECK IN และผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินนานาชาติเซี่ยเหมิน ประมาณ 1 ชั่วโมง

15.25   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ......... 

************************

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการ 3ประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก ในนามของร้านรัฐบาล คือ  ร้านภาพวาดขนนก, ร้านสินค้าของฝากต้าเหลียน ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

อัตราค่าบริการ    ผู้ใหญ่             ท่านละ .......-บาท  ไม่แจกกระเป๋า/

                    พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม  ท่านละ .......- บาท

                   เด็กอายุต่ำกว่า12ปี (พักรวมกับ2ผู้ใหญ่)  ลดท่านละ2,000บาท มีเตียงเสริม

 

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าวีซ่าและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) , อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

น้ำหนักสัมภาระท่านละ1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม, ตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ถ้ามี)

ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 150 หยวน/ท่าน .

 

การสำรองที่นั่ง

1. กรุณาชำระเงินมัดจำเมื่อทำการสำรองที่นั่งท่านละ 10,000 บาท โดยชำระเป็นเงินสดหรือโอนเงินสดเข้าบัญชี พร้อมแจ้ง ชื่อ / สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง

2. ชำระเงินส่วนที่เหลือทั้งหมดล่วงหน้า 20 วัน ก่อนเดินทางโดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชี   

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. สำหรับผู้ที่ไม่เคยเดินทางเข้าประเทศจีน  ดังนี้

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หรือ เกิดโรคระบาด,ภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงกรณีการยื่นวีซ่าแล้วบริษัทฯขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

-  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

-  U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง                                               

 

**** ราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง               บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่)