ภาษา : ไทย

โฮจิมินท์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี หวุงเต่า 

 โฮจิมินท์ซิตี้ อุโมงค์กู๋จี หวุงเต่า

3 วัน 2 คืน

กำหนดเดินทาง  เดือน    ..มกราคม - พฤษภาคม..     2561 

วันแรก         สนามบินดอนเมือง – นครโฮจิมินท์ โบสถ์นอร์ทเทอดาม ไปรษณีกลาง –

                    วุงเต่า – วัด NIET BAN TINH XA – วัดปลาวาฬ

05.30 น.  พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

07.35 น.  เหิรฟ้าสู่เมืองโฮจิมินท์ ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่ DD3210

09.15น.   เดินทางถึง สนามบินTAN SON NHAT นครโฮจิมินท์ประเทศเวียดนาม หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ เดิมชื่อ ไซ่ง่อน ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้ เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม มีแม่น้ำไซ่ง่อนไหลผ่านยาว 80 ก.ม. เป็นเมืองเศรษฐกิจ เจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นๆ ในประเทศเวียดนาม

               นำท่านสู่โบสถ์นอร์ทเทอดามใช้เป็นหอสวดมนต์สำหรับชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศที่เป็นคริสต์ศาสนิกชน ทั้งนี้ มีทั้งผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือได้เดินทางมาทำงานในเวียดนามอีกด้วย  โบสถ์ ฯ ได้ออกแบบมาจากประเทศฝรั่งเศสและเริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2420 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2423 ความยาวของโบสถ์ 133 เมตร กว้าง 35 เมตร และสูง 21 เมตร เฉพาะหอระฆังทั้งสองหอที่อยู่หน้าโบสถ์นั้นต่างสูงถึง 57 เมตร  ค่าใช้จ่ายในขณะนั้นเป็นเงินฝรั่ง ทั้งหมด 2.5 ล้าน โบสถ์ ฯ แห่งนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมตะวันตกที่สวยงามยิ่งในนครโฮจิมินห์อีกแห่ง ต่อจากนั้นชมไปรษณีย์กลาง ที่ยังคงความงดงามตามสถาปัตยกรรมดั้งเดิม ท่านสามารถส่งไปรษณีย์กลับมายังประเทศไทยเพื่อเป็นของที่ระลึกได้

11.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่เมืองวุงเต่า มีระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ชมเมืองชายทะเลอันแสนสงบ มีชายหาดซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ นำท่านชม วัด NIET BAN TINH XA ) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ 2512 และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ 2517 และก็เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมานมัสการและบูชาช่วงที่เดินทางมาเที่ยวชม จ.บาเหรี่ย-หวูงเต่าอีกด้วย ต่อจากนั้นเดินทางสู่ วัดปลาวาฬ เป็นที่เก็บรักษาซากกระดูกของปลาวาฬยักษ์ 2 ชุดที่ชาวประมงหวูงเต่าได้นำมาบูชาก่อนนี้ร้อยกว่าปี โครงกระดูกนั้นมีความกว้างถึง 1.5 เมตรและยาว 12 เมตร สุสานแห่งนี้ได้สร้างขึ้นมาช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 และชาวประมงถือเป็นศาลเจ้าคุ้มครองพวกเขาที่อยู่ในแถบนั้นตั้งแต่ในอดีตมาถึงปัจจุบัน

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก        THE COAST HOTEL ระดับ 3 ดาว  หรือระดับเดียวกัน

 

วันที่สอง     วุงเต่า – ภูเขาพระเยซู – พระราชวังฤดูร้อน ทำเนียบรัฐบาล – โรงละครโอเปร่าเฮาส์  ดินเนอร์ ล่องเรือแม่น้ำไซง่อน

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางชมรูปปั้นภูเขาพระเยซูคริสต์ริมหน้าผา ซึ่งเป็นรูปปั้นพระเยซูอยู่กลางภูเขา    เดินขึ้นบันไดไปชมรูปปั้นที่สูงถึง 32 เมตร ซึ่งเป็นรูปปั้นของคริสต์ศาสนาที่สูงที่สุดในเอเชีย ท่านสามารถผจนภัยโดยการมุดเข้าไปในรูปปั้นไปชมวิวมุมสูงในแขนของพระเยซู (โปรดแต่งกายสุภาพ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พระราชวังฤดูร้อน เป็นพระราชวังของจักรพรรดิเป๋าได๋ ซึ่งเป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายของเวียดนาม

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

               นำท่านเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินท์มีระยะทาง100กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง ต่อจากนั้นนำท่านเที่ยวชม ทำเนียบรัฐบาลตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบของอดีตประธานาธิบดี ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วย อาคารทันสมัยหลังใหญ่นี้รายรอบด้วยสวนขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณที่เคยเป็น ทำเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียกว่า ทำเนียบนโรดม (Norodom Palace) ทำเนียบนี้ถูกทิ้งระเบิดโดยทหารอากาศเวียตนามใต้และได้มีการสร้างอาคารใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ ทำเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) ขึ้นแทนที่โครงสร้างเก่าถูกทำลาย อาคารปัจจุบันออกแบบโดยโงเวียดทู (Ngo Viet Thu) สถาปนิกชาวเวียตนามผู้สำเร็จการศึกษาจากฝรั่งเศส และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2509 ก่อนจะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2518 เมื่อกองกำลังคอมมิวนิสต์ได้เคลื่อนขบวนรถถังเข้าชนประตูเหล็กด้านหน้าของทำเนียบและโค่นรัฐบาลเวียตนามใต้ลง ทุกวันนี้ที่ทำเนียบเดิมถูกเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมได้ โดยทุกสิ่งทุกอย่างถูกทิ้งไว้ให้เสมือนสภาพเดิมในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2509 โดยชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องโถงใหญ่ซึ่งรัฐบาลเวียตนามใต้ประกาศยอมแพ้และห้องเล็กถูกใช้สำหรับการบรรยายสรุปประจำวันทางทหาร ในระหว่างช่วงก่อนที่รัฐบาลเวียตนามใต้จะถูกโค่น ส่วนชั้นที่สองเป็นห้องรับรองของประธานาธิบดีตรันวันเฮือง และห้องรับรองของประธานาธิบดีเทียว ซึ่งเพียบพร้อมด้วยห้องนอน ห้องรับประทานอาหาร และห้องสวดมนต์แบบคาทอลิค ชั้นสามเป็นห้องรับรองของภริยาประธานาธิบดี และชั้นที่สี่เป็นห้องฉายภาพยนตร์ส่วนตัวและลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งจากที่นี่จะสามารถเห็นทิวทัศน์อันงดงามของถนนเลหย่วน (Le Duan Boulevard) ได้เป็นอย่างดี  ด้านหลังทำเนียบเป็นสาธารณะกงเวียดวันฮวา (Cong Vien Van Hoa) ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวร่มรื่นสบายตา ด้านหน้าถนนเลหย่วน ถูกกั้นไว้ด้วยสวนสาธารณะใหญ่แห่งหนึ่งที่ร่มครึ้มด้วยไม้ใหญ่ บริเวณด้านหนึ่งใกล้กับถนนไทวันลุง (Thai Van Lung) สำนักงานของโครงการอพยพอย่างมีระเบียบของอเมริกัน (American Orderly Departure Program) ซึ่งตั้งอยู่ในปี พ.ศ. 2523 เพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กลูกครึ่งอเมริกัน-เอเชีย และผู้ลี้ภัยทางการเมืองอยู่บริเวณใกล้ๆ นั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงละครโอเปร่าเฮาส์  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เย็น          นำท่านเดินทางเข้าที่พัก HOANG PHU GIA HOTEL ระดับ3ดาว หรือระดับเดียวกัน

19.00 น.  ออกเดินทางจากที่พักเพื่อรับประทานอาหารมื้อค่ำบนเรือพร้อมล่องเรือชมความงามยามราตรีของสองฝั่งแม่น้ำไซ่ง่อน (เรือออกเวลา20.00น.-21.00น.)

 

วันที่สาม     โฮจิมินท์– อุโมงค์กู๋จี– พิพิธภัณฑ์สงคราม– ช้อปปิ้งตลาดเบ๋นถั่น– สนามบินดอนเมือง

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กู๋จี มีระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที อุโมงค์กู๋จี่เป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวชมนครโฮจิมินห์เป็นอย่างมาก กลุ่มอุโมงค์กู๋จี่มีสองแห่ง ซึ่งได้ทำการขุดมาตั้งแต่ในสมัยชาวเวียดนามต่อสู้กับฝรั่งเศสผู้รุกราน(ปีพ.ศ.2491)โดยช่วงนั้นอุโมงค์มีความยาว 17 กิโลเมตรเท่านั้นเอง แต่มาถึงปี พ.ศ.2503 ก็ได้ทำการขยายขึ้นมายาว 200 กว่ากิโลเมตร อุโมงค์กุ๋จี่ได้ถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประชุม เป็นฐานทัพ และภายในอุโมงค์ได้แบ่งออกเป็นหลายชั้นแต่ละชั้นก็มีทางเชื่อมติดต่อกัน  ชั้นที่อยู่ลึกที่สุด ประมาณ 8-10 เมตร ต่อจากนั้นเดินทางกลับสู่นครโฮจิมินท์

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (BUFFET อาหารเวียดนามนานาชนิด)

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์สงครามสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงการประกาศอิสรภาพและการรวมชาติของชาวเวียดนาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการทำสงครามกับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา โดยภายในพื้นที่ได้นำซากเครื่องบินทิ้งระเบิด B52 มาจัดให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม เมื่อเข้าไปด้านในก็มีภาพถ่ายของนักรบที่ร่วมกันชนะสงคราม เครื่องแบบทหารอเมริกา และยังมีโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กๆ ซึ่งฉายภาพช่องท้ายๆของสงครามเวียดนามสำหรับที่นี้ชาวเวียดนามออกเสียงว่า บ่าว ตาง กวาน โด่ย (BAO TANG QUAN DOI พิพิธภัณฑ์ทหาร)        ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเบ๋นถั่น ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองโอจิมินห์ เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกือบร้อยปี ที่นี้มีสินค้าสารพัดชนิดทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้านำเข้า ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ต่างๆ

               ** อิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย **

18.00น.    ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน TAN SON NHAT

20.45น.   เดินทางกลับสู่สนามบินดอนเมือง ประเทศไทย เที่ยงบินที่ DD3219

22.15น.    ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ....

***********************************

อัตราค่าบริการ


 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 300 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

อัตราค่าบริการนี้รวม

R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                       R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 - 3 ท่าน    R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  

R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300บาท/ทริป/ต่อท่าน

T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 5,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมดเนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 25 วันก่อนการเดินทาง  

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

1. กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษรทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ

2. กรณีนักท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้

       2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

       2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ชำระแล้ว

     2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ

3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น

2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วันก่อนการเดินทางสำหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มจากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทกำหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่หนังสือเดินทางและอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการชำระเงินมัดจำ

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

7. อัตราค่าบริการนี้คำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ

8.   มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น ��ีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น