ภาษา : ไทย

เจิ้งโจว - ไคเฟิง - ลั่วหยาง -ซีอาน 

 เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ซีอาน-สุสานทหารจิ๋นซี

 5 วัน 3 คืน

กำหนดเดินทาง เดือน     มกราคม-พฤษภาคม    2561

วันแรก                         สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ E สายการบิน THAI SMILE (WE)

โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว-ลั่วหยาง-ศาลเจ้ากวนอู-ซีอาน-จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่-สวนวัดถังต้าฉือเอิน

02.20 น. Qเหินฟ้าสู่ นครเจิ้งโจว โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 680

07.30 น. เดินทางถึงนครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง.... นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน ต่อจากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้ากวนอู ตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เล่าขานกันว่าเป็นที่ฝั่งศีรษะของกวนอู แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ ในสมัยสามก๊ก และเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของชาวจีน ตามเรื่องสามก๊ก กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกียจแค้นกัน ซุนกวนได้นำศรีษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบ ๆ ปลูกต้นสนมากมายดังเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่ากวนหลิน ให้ท่านชม หลักจารึกอัตชีวประวัติของกวนอูและเหตุการณ์สำคัญ ๆ ในสมัยนั้น 

เที่ยง        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี  นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้าวัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่ ท่านจะได้ถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นพระถังซัมจั๋ง และยังมีเจดีย์ห่านป่าใหญ่เป็นฉากด้านหลังอีกด้วยต่อจากนั้นนำท่านชม สวนวัดถังต้าฉือเอิน ตั้งอยู่ติดกับวัดเจดีย์ห่านป่าใหญ่ สวนนี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เมื่อได้เข้าไปเยี่ยมชมแล้วท่านจะได้ซึมซับกับหลักคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแบบสไตล์จีน ซึ่งภายในสวนจะมีจุดเยี่ยมชมต่างๆ เช่น วัด, เจดีย์ ฯลฯ

ค่ำ            ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

             ã พักที่โรงแรม YIHEYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม       กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้-โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี-กำแพงเมืองโบราณ-ร้านผีซิว-อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง-ช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม-โชว์ราชวงศ์ถัง 

เช้า           ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่)สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชม บริเวณที่คาดว่าเป็น สุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน ต่อจากนั้นนำท่านชม โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี

เที่ยง        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (..1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี นำท่านแวะ ร้านผีชิวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับโชคลาภเงินทองของจีน ต่อจากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนครซีอานและใกล้ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดอิสลามที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อน ต่อจากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าและอาหารพื้นเมือง เช่น รูปปั้นทหารดินเผาที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซีอานหรือขนมถั่วเคลือบน้ำตาล และมีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

ค่ำ            ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน

             นำท่านเข้าชม โชว์ราชวงศ์ถังอันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

ã พักที่โรงแรม YIHEYUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่      ร้านผ้าไหม-เจดีย์ห่านป่าเล็ก-พิพิธภัณฑ์ซีอาน-ซีอาน-เจิ้งโจว-ถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว

เช้า           ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแร

นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง  นำท่านชม เจดีย์ห่านป่าเล็ก อยู่ห่างจากตัวเมืองซีอานไปทางตอนใต้ราว 2 กิโลเมตร โดดเด่นด้วยเจดีย์สูง 13 ชั้น เดิมมี 15 ชั้น แต่ยอดเจดีย์หักพังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ และยังคงร่องรอยนั้นไว้อยู่ ภายในบริเวณมี พิพิธภัณฑ์ซีอานเป็นพิพิธภัณฑ์ใหม่ที่รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจากสุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น

เที่ยง        ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ นครเจิ้งโจว เมืองหลวงของมณฑลเหอนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเหลืองตอนปลายของที่ราบจีนเหนือ เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง ปัจจุบันเจิ้งโจวนับเป็นเมืองอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของจีน ต่อจากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินแห่งเมืองเจิ้งโจว แหล่งรวมสินค้าหลากหลายใจกลางเมืองเจิ้งโจว มีสินค้าหลากชนิดให้ท่านเลือกสรร รวมไปถึงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้า เป็นต้น

ค่ำ            ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

             ã พักที่โรงแรม BINHE WENQUAN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า             เจิ้งโจว-สุวรรณภูมิ

เช้า           ä รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเจิ้งโจว

08.30 น. Q ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE 681 

11.40 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ.........

                                                 { { { { { { { {{ { {{ {  

หมายเหตุ:ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือร้านผีซิว, โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี, ร้านผ้าไหม ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ)กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง

*ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก*

เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน สุสานทหารจิ๋นซี 5 วัน 3 คืน

 

 

หมายเหตุ:      ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

J ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

J  น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

J ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประกันไม่คุ้มครอง

กรณีที่เสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจำตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

K ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ 

Kค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

Kค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

Kค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

Kค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 200หยวน /ทริป/ต่อท่านในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับกับดุลยพินิจของท่าน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่

K ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

เงื่อนไขการให้บริการ

1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

2.เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน

3.คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 200 หยวน / คน / วัน

5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.การยกเลิก

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

6.2  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

6.3  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

6.4  ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

6.5 ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทางไทย (กรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว)

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย(หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2.หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย2 หน้าเต็ม 

3.รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ (กรุณากรอกข้อมูลจริงให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง)

5.กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเดินทางใช้เอกสารเพิ่มเติม จากข้อ 1-3 ดังนี้

   5.1 เดินทางพร้อมพ่อแม่  / เดินทางพร้อมพ่อ หรือ แม่

5.1.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

        5.1.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่

        5.1.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

        5.1.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2 เดินทางพร้อมญาติ

5.2.1 สำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) ทั้งนี้กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องใช้สูติบัตร(ใบเกิด) ตัวจริง

5.2.2 สำเนาทะเบียนสมรสพ่อแม่

5.2.3 สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านพ่อแม่

5.2.4 กรณีชื่อไม่ตรงกับสูติบัตร (ใบเกิด) ต้องใช้ใบเปลี่ยนชื่อ

5.2.3 ใบยินยอมออกนอกประเทศจากพ่อแม่ ไปทำที่เขตหรืออำเภอเท่านั้น

หมายเหตุ :

1.กรณีหนังสือเดินทางต่างด้าว (เล่มเหลือง) ผู้เดินทางต้องไปดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนด้วยตนเอง  เนื่องจากผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตนที่สถานทูตจีน

2.สำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า

3.เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 10 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

4.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

5.ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APECในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายละเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 อาทิตย์ 

 **การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**