ภาษา : ไทย

จิ่วหัวซาน-หังโจว-ผู่ถอซาน-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซิ 

 

 จิ่วหัวซาน-หังโจว-ผู่ถอซาน-เซี่ยงไฮ้-อู๋ซิ

         นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 ใน 4 พุทธสถานที่ยิ่งใหญ่แห่งประเทศจีน

(จิ่วหัวซาน+ผู่ถอซาน)

กำหนดเดินทาง วันที่  วันที่  มกราคม.  พฤษภาคม.  2561   ( 6 วัน 5 คืน ) 

 

วันแรก             สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ~  นานกิง (นานจิง)

 第一天             隆曼 ~ 南京禄口国际机场  

10.30น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการ  

               บินนกสกู๊ต   โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง(สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

13.40น. บินลัดฟ้าสู่ นครนานกิง โดยสายการบินนกสกู๊ต  เที่ยวบินที่ XW 088

18.50น. ถึงสนามบินนานกิง  เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์จีน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...  นำท่านสู่นครนานกิง เมืองเอกของมณฑลเจียงซู  มีประวัติเก่าแก่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉางเจียงฝั่งใต้ ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาจื่อจิน แปลว่า ภูเขาม่วง อมทอง เพราะสีของหินที่ภูเขาเมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะเป็นสีม่วง อมทอง ทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาชิงเหลียงซาน เมืองนานกิงถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณ ของจีน

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักที่โรงแรม HOTEL ONE NANJING 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง   จิ่วหัวซาน /วัดฮว่าเฉิงซื่อ– วัดโย่วเซินเตี้ยน (รวมรถกอล์ฟ) วัดตี่ฉั่งอ๊วง (เหมารถขึ้น+ลง)

第二天        九华山/化城寺 肉身宝殿(含大巴电瓶车 送到肉身宝殿西大门),地藏王禅寺

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย 1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนตามความเชื่อท่านคือพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความ

หวัง (ตี่ฉั่งอ๊วง) จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยาง มณฑล อานฮุย เป็นหุบเขาที่มีความงดงามและความสำคัญในด้านพุทธศาสนา จิ่วหัวซานมีแม่น้ำไหลผ่าน 5 สาย และมียอดขุนเขาที่งดงามมากมายถึง 99 ยอด   นำชมวัดฮว่าเฉิงซื่อ วัดที่เก่าแก่ทีสุด เขาจิ่วหัวซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ส่งเสียงร้องคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

              ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดพระองค์แท้ หรือโย่วเซินเตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งฝังกระดูกพระโพธิ์สัตว์ ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์...    แล้วนำท่านสักการะพระโพธิสัตว์ตี่จั่งอ้วง (พระมาลัย) มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ซึ่งเป็นองค์ยืนมีขนาดความสูง 99 เมตร

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

              ã  พักที่โรงแรม ZHONG XIN HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า (พักบนเขาจิ่วหัวซาน)

  

วันที่สาม         จิ่วหัวซาน ~ หังโจว/ล่องทะเลสาบซีหู จิ้งฉือซื่อ(วัดจี้กง) – สวนชา

第三天             九华山  ~  杭州 / 西湖游船,净慈寺,茶园

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว เมืองเอกของมณฑลเจ๋อเจียง เมืองมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยความสวยงามเมืองหังโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว)

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

บ่าย         นำท่านล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่องนางพญางูขาวและชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดทั้งชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่อง เที่ยวว่าพฤกษชาติในนครินทร์พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์

แล้วเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือ ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองกวางเจาในประเทศจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่งเนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ รูปปั้นพระจี้กง มีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ108 ครั้ง ทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่  แล้วนำชม สวนชา ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã พักที่หังโจวโรงแรม RELAX  HOTEL  4ดาวหรือเทียบเท่า

                          

วันที่สี่      หังโจว ~ ผู่ถอซาน/เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม – วัดผู่จี๋ ~ หนิงปอ

第四天       杭州  ~  普陀山/不肯去观音,南海观音,普济寺,紫竹林 ~  宁波

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก         

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน นั่งเรือ30นาทีถึงเกาะผู่ถอซาน  ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล นำท่านชมดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่าเป็นที่อยู่ของเทพยดา"

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปนมัสการศาล เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของผู่ถอซาน สร้างขึ้นในปี ค.. 916 สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม ท่านได้อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผ่านเกาะผู่ถัวซานได้เกิดพายุฝน จึงได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงนี้เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานาน จึงเข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้และตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่าปุ๊เขิ่นชวี่กวานยินเยวี่ยน หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมจากไป แล้วนำท่านกราบนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) เป็นเจ้าเแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเลองค์ใหญ่และสวยงามมาก นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (..1080) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง (..1699) จักรพรรดิคังซี ทรงเป็นผู้พระราชทานนามให้ว่า วัดผู่จี้ ต่อจากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือสู่เมืองหนิงปอ ซึ่งเมืองหนิงปอตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลเจ๋อเจียง และเป็น 1 ใน 4 เมืองท่าเศรษฐกิจของจีน  

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

            ã พักที่หนิงปอโรงแรม JIA LE  GRAND  HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า      (ข้ามสะพานหังโจววาน) ~ เซี่ยงไฮ้/หาดไว่ทาน, บัวหิมะ, อุโมงค์เลเซอร์, ขึ้นตึก SWFC

第五天       宁波(杭州湾大桥)~  上海/宝树堂, 外滩 ,观光隧道 100 环球金融中心上海

 เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก

                 นำท่านเดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ เป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาคทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน รวมถึง ด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีน โดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย โดยผ่าน HANGZHOU BAY BRIDGEหังโจววานฮวาไห่ต้าเฉียว” สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก สร้างโดยวิศวกรชาวจีนโดยการร่วมทุนของบริษัทเอกชนจีน มูลค่าการก่อสร้าง 15,000 ล้านหยวนจีน (ประมาณ 69,000 ล้านบาท) มีความยาว 36 กม อาจเรียกว่า สะพานสายรุ้งเพราะทุกๆ 5 กิโลเมตรสีของสะพานจะเปลี่ยนตาม 7 สีของรุ้งกินน้ำ คือ ม่วง คราม น้ำเงิน เขียว เหลือ แสด แดง สร้างเสร็จในปี ค.ศ. 2008 โดยสามารถรองรับรถยนต์ได้ถึงวันละ 45,000-50,000 คัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร(午餐小笼包)

              นำชม ศูนย์วิจัยแพทย์แผนโบราณจีน ให้ท่านแช่และนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพผ่อนคลายความเมื่อยล้ากับยานวดขนาดพิเศษสูตรเดียวไม่ซ้ำใคร พร้อมเลือกซื้อครีมเป่าซู่ถัง หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ครีมบัวหิมะ สรรพคุณเป็นเลิศในด้านรักษาแผลไฟไหม้ พุพอง และแมลงกัดต่อย เป็นยาสามัญประจำบ้าน แล้วนำท่านสู่บริเวณ หาดไว่ทาน ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำหวงผู่ มีความยาวจากเหนือจรดใต้ถึง 4 กิโลเมตร เป็นเขตสถาปัตยกรรมที่ได้ชื่อว่า พิพิธภัณฑ์นานาชาติถือเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของนครเซี่ยงไฮ้ อีกทั้งถือเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินการธนาคารที่สำคัญ แห่งหนึ่งของเซี่ยงไฮ้ ตลอดแนวยาวของไว่ทันเป็นแหล่งรวมศิลปะสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย เช่น สถาปัตยกรรมแบบโรมัน โกธิค บารอค รวมทั้งการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออก-ตะวันตก เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมศุลกากร โรงแรม และสำนักงานใหญ่ของธนาคารต่างชาติ เป็นต้น... ต่อจากนั้นนำท่านนั่ง รถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ภายในประดับตกแต่งด้วยไฟเลเซอร์เป็นรูปต่างๆ  นำท่าน ขึ้นตึก SWFC (ชั้น 94) (Shanghai World Financial Center) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีนด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด 

ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã  พักที่เซี่ยงไฮ้โรงแรม CHARMS  HOTEL  4ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก       เซี่ยงไฮ้~ อู๋ซิ/พระใหญ่หลิงซาน--ร้านไข่มุก นานกิง ~ ดอนเมือง (กรุงเทพฯ)

第六天        上海 ~  无锡/灵山大佛(含电瓶车),珍珠店  ~ 送南京机场  ~ 隆曼(泰国)

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก   เดินทางสู่เมืองอู๋ซิ….(ใช้เวลาเดินทางราว3.5ชั่วโมง)

เที่ยง        บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  นำท่าน(นั่งรถกอล์ฟ)เข้านมัสการ พระใหญ่หลิงซานต้าฝอ 

ณ.วัดหลิงซาน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่สูง88 เมตร หนัก700 ตัน เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติขนาดใหญ่ ลักษณะพระพักตร์สง่างาม นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคลขอพรตามอัธยาศัย.. แล้วนำชม ศาลาฝานกง(วังเนปาล) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หูที่กว้างใหญ่ เชิงเขาหลิงซานที่สวยงาม เป็นกลุ่มสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่อลังการ มีพื้นที่กว่า 7 หมื่นตารางเมตร มีทางเดินเชื่อมระหว่าง

ตำหนักกับอาคารต่างๆ บนหลังคาเป็นพระเจดีย์ 5 องค์ ภายในศาลาฝานกงฯ มีผลงานการแกะ 

สลักไม้ที่ละเอียดประณีต ภาพฝาผนังด้วยฝีมือของนักเขียนภาพถ้ำตุนหวงที่มีชื่อเสียง...นำท่านเลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบไท่หู

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารใกล้ๆกับสนามบินนานกิง

20.00      บินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XW 087 

22.40      เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....  

***********************************  

ค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ (พักคู่) .....- บาท   พักเดี่ยวเพิ่ม  ......- บาท

                   (โปรโมชั่น ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก)

อัตราค่าบริการรวม  

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) //- ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ //ภาษีสนามบินไทย-จีน

- ค่าที่พัก(2ท่านต่อ1ห้องคู่)รวม 6 คืน //- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ//- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ1 ใบไม่เกิน 20 กก. (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง**

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าเอกสารของผู้ต่างด้าว / ค่าวีซ่าจีนของต่างชาติ, ส่วนต่างของค่าวีซ่าด่วน / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /

 ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 180 หยวน/ท่าน


สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ

 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     (พื้นหลังฉากสีขาวไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก)

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2014  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน

-การไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หรือ เกิดโรคระบาด,ภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงกรณีการยื่นวีซ่าแล้วบริษัทฯขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

-U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง

  

                                                  ************ S&Lux Travel ************