ภาษา : ไทย

ชิงเต่า 

 

ชิงเต่า-เวยฝั่ง-จี่หนาน-เขาไท่ซาน

青岛  潍坊  济南  泰山  

6 วัน 5 คืน

ซานตง มณฑลสำคัญทางภาคเหนือของจีน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไท่หางซานและอยู่ริมทะเล โป๋วไห่และหวงไห่ มีเนื้อที่ 156,700 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ 1 ใน 3 เป็นภูเขา มีประชากรประมาณ 87 ล้านคน มี จี่หนาน เป็นเมืองเอกของมณฑล มีอุตสาหกรรมทองคำและกำมะถันเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ในสมัยโบราณ ซานตง เป็นที่ตั้งของมหาอำนาจ รัฐฉี และรัฐหลู่  ซานตงเป็นถิ่นกำเนิดของคนดังระดับโลก เช่น ขงจื้อ มหาปราชญ์ที่มีชื่อเสียง ซุนจื่อ เจ้าตำรับพิชัยสงครามซุนหวู่ และ ผู่ซ่งหลิง นักประพันธ์เรื่องสั้น เป็นต้น

  กำหนดเดินทาง 
กำหนดเดินทาง  วันที่       เดือน มกราคม - มีนาคม      2561

 

วันแรก           สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ~  ชิงเต่า(มณฑลซานตง)

第一天            隆曼机场(曼谷~ 青岛/流亭國際機場

12.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 6  เคาน์เตอร์ 7 สายการบินนกสกู๊ต  โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง(สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

15.25 น. บินสู่เมืองชิงเต่า โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 886 (มีอาหารบนเครื่อง)

21.25 น. ถึงสนามบินหลิวถิงแห่งเมืองชิงเต่า  สมญานาม ไข่มุกแห่งทะเลเหลือง ชิงเต่า ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลซานตง  มีความสำคัญเป็นเมืองท่ายุทธศาสตร์ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว

              นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ã พักโรงแรม KAILAI  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว

 

วันที่สอง      สะพานจ้านเฉียว-เสี่ยวอี๋ซาน-พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมัน- -เวยฝั่ง

第二天        青岛/ 青岛栈桥,小鱼山,青岛德国总督楼旧址博物馆- - 潍坊

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชม สะพานจ้านเฉียว สร้างในสมัยจักรพรรดิ์กวงสู่ราชวงศ์ชิง (ราวปี ค.ศ.1819) ตัวสะพานยาว 440 เมตร กว้าง 8 เมตร ยื่นลงไปในทะเล นำท่านชมเสี่ยวอี๋ซาน จุดชมวิวที่ท่านสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองชิงเต่าในทุกๆมุมมองสวยงามแปลกตา ชมบ้านเรือนสไตล์เยอรมันเสมือนหนึ่งว่าท่านอยู่ในประเทศเยอรมันเลยทีเดียว 

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านชม  พิพิธภัณฑ์ที่ทำการเก่าประเทศเยอรมันสร้างโดยสถาปนิกของประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1905 สร้างเสริจในปี 1908  สูง 4ชั้น  เป็นการก่อสร้างสไตล์ปราสาดแบบยุโรป ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวยฝั่ง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ระหว่างเมืองชิงเต่า และเมืองจี่หนาน ถือเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงจากเทศกาลแสดงว่าวนานาชาติที่จัดขึ้นในช่วง 5 วันแรกของเดือนเมษายนของทุกปี และยังเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตสินค้าจำพวกสัตว์ปีกประเภทเลี้ยงไว้เพื่อกินไข่ และเนื้อที่สำคัญของจีนอีกด้วย

ค่ำ              ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  ã พักที่ WEIFANG ZHONGHENG  HOTELหรือเทียบเท่า 5*

 

วันที่สาม      เวยฝั่ง-จี่หนาน/ทะเลสาบต้าหมิงหู-ถนนโบราณควางโหวหลี- -ไท่ซาน-ร้านบัวหิมะ

第三天          潍坊- -济南/ 大明湖 宽厚里步行街 ,泰山- 宝树堂(进店)

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองจี่หนาน(ใช้เวลา 3.30 ชม.)  เมืองเอกของมณฑลซานตง เป็นที่ยอมรับของชาวจีนว่าเป็น "เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า" โดยมีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจัดกระจายอยู่ตัวเมือง 

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านชม ทะเลสาบต้าหมิงหู มีเนื้อที่ประมาณ 5 แสนตร.กม. และพื้นที่ภายในจะเป็นทะเลสาบครึ่งหนึ่ง อีกทั้งในอาณาบริเวณรอบทะเลสาบจะมีดอกบัว และต้นหลิวรายล้อม ชวนให้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและอากาศที่บริสุทธิ์สดชื่น แล้วนำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนโบราณควางโหวหลีตั้งอยู่ในใจกลางเมือง เป็นแหล่งอารยธรรมที่มีประวัติยาวนานกว่า 400 ปี  ถนนเส้นนี้ถูกสร้างเป็นสิ่งก่อสร้าง เป็นบ้านเรือนโบราณในสไตล์ของเมืองจี่หนานขึ้นมาใหม่  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไท่ซาน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่งโมง) ซึ่งเป็นเมืองสำหรับผู้ที่ต้องการไปนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขาไท่ซาน สถานที่ที่ชาวจีนส่วนใหญ่จะต้องหาโอกาสสักครั้ง เพื่อมาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นภูเขาที่ใหญ่มากและได้ชื่อว่าเป็นอันดับ 1 ใน 5 เทือกเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งลัทธิเต๋าที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศจีน และนำท่านแวะ ร้านยาบัวหิมะ ยาสามัญประจำบ้านที่มีชื่อเสียง มีสรรพคุณรักษาผิวที่ถูกไฟไหม้, น้ำร้อนลวก เป็นต้น

ค่ำ              ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              ã พักที่ TAIAN BAOSHENG HOTEL หรือเทียบเท่า 5*

 

วันที่สี่          ภูเขาไท่ซาน (รวมกระเช้าขึ้น-ลง)- ร้านขนมพื้นเมือง ไท่ซาน เวยฝั่ง

第四天          泰山缆车上下- - 泰山当地产品(进店)- 泰山济南 -  - 潍坊

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่ เขาไท่ซาน ซึ่งมีความสูงถึง 1,532.7 เมตร เนื่องจากเขาตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของจีนจึงมีชื่อเรียกอื่นๆอีก เช่น “ภูผาตะวันออก”หรือ ภูผาศักดิ์สิทธิ์” บนเขาไท่ซานยังมียอดเขาสูงสุด คือ ยวี่หวางติ่ง (ยอดพระอินทร์) โดยมีคำพังเพยกล่าวไว้ว่า เมื่อขึ้นสู่ยอดเขาไท่ซานจะรู้สึกว่าโลกนี้แคบลงทันที”ซึ่งจะเห็นได้จากการแกะสลักชื่อบนหินที่ตั้งอยู่บนภูเขาแห่งนี้อย่างมากมายระหว่างทางท่านสามารถเลือกซื้อของพื้นเมืองทั้งสองข้างทางของถนนเทียนเจี่ย ต่อจากนั้นนำท่านชม หนานเทียนเหมิน (ประตูใต้แห่งเส้นทางสวรรค์)ซึ่งถือว่าเป็นทางเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าอมตะที่พำนักอยู่บนยอดเขาแห่งนี้นำท่านขอพร ณ วัดปี้เสีย (วัดองค์หญิงแห่งเมฆสีฟ้า) ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ไท่ซาน เชื่อกันว่าองค์หญิงองค์นี้เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งไท่ซาน ผู้เดินทางที่เป็นสตรีมักจะเดินทางมาสักการะและขอพรให้บุตรหลานมีสุขภาพสมบูรณ์ และ นำชมจักรพรรดิหยก เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเต๋าก็ประดิษฐานอยู่ที่วัดแห่งนี้    สมควรเวลานำท่าน  ลงจากเขาโดยกระเช้า

คำแนะนำ

*การเดินทางบนเขาไท่ซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น

*เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยาประจำตัว น้ำดื่ม ควรใส่เป้ะพายหลังใบเล็ก

(ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจ ควรนำยาประจำตัวติดตัวไว้)

*เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน

*กรุณาเตรียมเสื้อกันหนาวไว้ เนื่องจากเขาไท่ซานอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,532.7 เมตร    ซึ่งอากาศบนเขาจะหนาวเย็นกว่าปกติ

泰山旅游注意事项

1. 需要穿防滑的登山鞋一双合脚的运动鞋,女士注意不要穿裙子

2. 带好贵物重品,必备药品,放好小行李背包

3. 为了安全,请记住:走路不看景,看景不走路

4. 请准备好 穿保暖内衣,泰山山上气候比较低 

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพื้นเมืองซึ่งเป็นขนมที่ขึ้นชื่อของเมืองไท่ซาน ต่อจากนั้นเดินทางกลับสู่ เมืองเวยฝั่ง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศทั้ง 2 ข้างทาง

ค่ำ              ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                        ã พักที่ WEIFANG ZHONGHENG  HOTELหรือเทียบเท่า 5*

 

วันที่ห้า   หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง-เวยฝั่ง-ชิงเต่า/เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (รวมบัตรค่าเข้า)

第五天       潍坊/杨家埠- - 青岛/ 青岛国际啤酒节(含门票)

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยางหรือ หยางเจียปู้ ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-1279) สืบถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ทำจากมือ อีกทั้งลักษณะเด่นจะมีการออกแบบสื่อถึงทางวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งคงความละเอียดอ่อนช้อย

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองชิงเต่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า (Qingdao International Beer Festival) เทศกาลเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย เริ่มแรกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1991 โดยจะถือปฏิบัติจัดเทศกาลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนสิงหาคมของแต่ละปี โดยจัดงานฉลองเป็นระยะเวลา 16 วัน มีเบียร์หลากหลายกว่า 200 แบรนด์ ทั้งจากผู้ผลิตในจีนและเบียร์นำเข้าชื่อดังอื่นๆ ทั้งนี้มีพิธีเปิดและพิธีปิดที่ยิ่งใหญ่อลังการ

                   (รวมเฉพาะค่าเข้า)

ค่ำ              อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกของท่าน

              ã พักโรงแรม KAILAI  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ4ดาว

 

วันที่หก    โรงงานเบียร์ชิงเต่า-จัตุรัส 54 –ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า - ถนนแปดสาย (ปาต้ากวน)-

                ร้านไข่มุก ชิงเต่า - -  กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

第六天       青岛/啤酒厂,五四广场,奥帆中心,八大关,珍珠店 ~ 隆曼机场(泰国)

เช้า            ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมแหล่งผลิตเบียร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน โรงงานเบียร์ชิงเต่า เริ่มตั้งแต่การก่อตั้งโรงงาน กระบวนการพัฒนาตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบันรู้จักกรรมวิธีในการกลั่นเบียร์ของโรงงานเบียร์แห่งแรกของประเทศจีนรวมทั้งกรรมวิธีการกลั่นเบียร์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกปัจจุบัน"ชมขบวนการบรรจุเบียร์ใส่ขวด และกระป๋อง เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดโลกอีกทั้งยังให้ท่านได้ลิ้มรสชิมเบียร์ชิงเต่าที่มีชื่อเสียง

เที่ยง          ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นําท่านชม จัตุรัส 54 สัญลักษณ์ของเมืองชิงเต่า สร้างขึ้นเพื่อเรียกร้องเมืองชิงเต่าคืนจากญี่ปุ่นใน วันที่ 4 พ.ค. ปี ค.ศ. 1919  นำท่านชมภายนอกของ ศูนย์เรือใบโอลิมปิกชิงเต่า ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของเมืองชิงเต่า มีเนื้อที่ประมาณ 45 เฮกตาร์ นอกจากจะเป็นสถานที่จัดการแข่งขันเรือใบงานกีฬาโอลิมปิกแล้ว ยังรวมถึงหมู่บ้านนักกีฬา ศูนย์บริหาร ศูนย์ข่าว เป็นต้น นำท่านชม ถนนแปดสายหรือปาต้ากวน อยู่ในเขตหุยเฉวียน จุดชมวิวที่สามารถพบเห็นสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปได้อย่างหลากหลายกว่า 200 หลัง เนื่องจากเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวเยอรมันมาก่อน เมื่อครั้งที่ชิงเต่าถูกยึดเป็นอาณานิคมนอกจากนี้ ปาต้ากวนยังเป็นสถานที่สุดแสนโรแมนติกที่คู่รักหลายคู่เลือกมาถ่ายภาพแต่งงาน  แวะร้านไข่มุก เลือกซื้อครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในทะเลสาบ

ค่ำ              ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร             

22.35 น.  บินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW 885 (ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง)

ตี2.25 . (เช้าวันถัดมา) กลับถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ... พร้อมความประทับใจ.

 

ค่าบริการ  :  (ไม่แจกกระเป๋า)

                ราคา 24ท่าน ผู้ใหญ่ (พักคู่) .......- บาท    พักเดี่ยวเพิ่ม ......-บาท

 

ยังไม่รวมค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถ+ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ240หยวน/ท่านเด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต

                     ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน 

อัตราค่าบริการรวม  

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ดอนเมือง-ชิงเต่า-ดอนเมือง ชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)

- ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา800บาท/ท่าน (ไม่ต้องใช้รูป)

- ภาษีสนามบินไทย-จีน // - ค่าที่พัก(2ท่านต่อ1ห้องคู่)รวม 5 คืน //- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ//

- ค่ายานพาหนะ // - อาหารตามที่ระบุในรายการรวม 14 มื้อ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ1 ใบไม่เกิน 20 กก. (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง**

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

  

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ/ค่าเอกสารของผู้ถือต่างด้าว/ค่าวีซ่าจีนของต่างชาติ, ส่วนต่างของค่าวีซ่าด่วน /

ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /ค่าทำหนังสือเดินทาง /ค่าแจ้งเข้า+แจ้งออกของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน/

ค่าบริการยังไม่รวมค่าทิปคนละ240หยวน , ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% เป็นต้น

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด

เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**

 

หมายเหตุ:    ราคาทัวร์นี้  ไม่มีราคาเด็ก / ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ หรือท่านมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าเดี่ยว บริษัท ฯ ขอเก็บหนังสือเดินทางตัวจริง , รูปถ่ายรูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้นจำนวน 2 รุป และเอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ พร้อมชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม ยื่นธรรมดา 4 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม    800  บาท  / ยื่นด่วน 2 วันทำการ ชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม 1,800 บาท (อัตราดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น)

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 ( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

หมายเหตุ: ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือร้านบัวหิมะ, ร้านขนมพื้นเมือง, ร้านไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่าร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

1.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

2.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

- U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง

 

                                                  ************ S&Lux Travel ************ 

************************