ภาษา : ไทย

จิ่วจ้ายโกว - ซงผิงโกว 

 เที่ยว 2 อุทยานสวรรค์

 

เฉิงตู-ซงผิงโกว-จิ่วจ้ายโกว

 

5 วัน 4 คืน

โดยสายการบิน CHINA  EASTERN  AIRLINES  

กำหนดเดินทาง    .........  2561

   

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู – ตูเจียงเยี่ยน

17.30คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ U โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง(สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

20.30 Q เหิรฟ้าสู่ เมืองเฉิงตู โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MU 5036

01.00+1น. ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน และมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน

ã พักที่ JIN NIU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง         ศูนย์หมีแพนด้า เฉิงตู – เม่าเสี้ยน – ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี –

                        อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่)เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์หมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่จิ่วจ้ายโกว(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8 ชั่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีผิวน้ำราบเรียบขาวใสดุจกระจกเงา ตามตำนานที่เล่าขานกันมาว่า ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากแผ่นดินไหว ทำให้หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านจมอันตธานหายไปทันที และความงามที่เห็นอยู่นี้เป็นความงามที่เกิดจากความหายนะ

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ อุทยานซงผิงโกว (รวมรถแบตเตอรี่) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ อุทยานนี้รวบรวมเอาความยิ่งใหญ่ ความงดงาม ความพิเศษ ความแปลกใหม่และความลี้ลับของธรรมชาติ มารวมกันอยู่ใน 3 หุบเขา 9 ทะเลสาบ 40 วิวทิวทัศน์ นำท่านชมทะเลสาบยาว(ฉางไห่) ทะเลสาบต้นกก(ฟางไห่) ทะเลสาบหินขาว(ไป๋สือไห่) ทะเลสาบไป๋ล่าไห่(ช่างไป๋ล่าไห่-เชี่ยไป๋ล่าไห่) ทะเลสาบแห่งความรัก ทะเลสาบ 5 สี สระมรกต ทะเลสาบหมึกสีน้ำเงินเข้มและน้ำตกธารไข่มุก สวยงดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ดินแดนสวรรค์บนดินที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางต่อ ท่านจะได้พบกับความงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว ผ่านเส้นทางที่ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่แปลกตาทั้งภูเขาที่สะท้อนกับแสงพระอาทิตย์ ทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูง ผ่านเส้นทางคดโค้งไปตามขุนเขาและโตรกผา ซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางสำคัญในสมัยโบราณ เพราะเป็นเส้นทางที่ศัตรูใช้รุกราน เสฉวน ตั้งแต่รัฐฉิน ก๊กโจโฉ หรือพรรคคอมมิวนิสต์ ผ่านยอดเขาที่สูงที่สุด ตู้เจียงซาน ที่ระดับความสูง 4,200 เมตร ก่อนจะค่อยๆ ลดระดับลง และเลี้ยวลดไปตามทาง

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ã พักที่ JIUZHAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม            อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน) เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ จิ่วจ้ายโกวซึ่งตั้งอยู่ที่ อำเภอหนานปิง อยู่ทางเหนือของมณฑลเสฉวน ห่างจากตัวเมืองเฉินตูประมาณ 500 กิโลเมตร และอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 2,500 เมตร มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ ให้ท่านสัมผัสกับความงาม ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลกเมื่อ 14 ธันวาคมปี ค.ศ.1992 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวดินแดนที่ธรรมชาติได้เนรมิตประดุจดั่งแดนสวรรค์ อุทยานจิ่วจ้ายโกวได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีเนื้อที่ 40 ตารางกิโลเมตร มีชนชาติจั้ง ทั้งหมดเก้าหมู่บ้าน ฉะนั้นจึงได้ชื่อว่า จิ่วจ้ายโกว มีแม่น้ำลำธาร มีทะเลสาบใหญ่น้อยมากมายหลายร้อยกว่าแห่ง ซึ่งชาวท้องถิ่นเรียกว่าลูกทะเล น้ำในทะเลสาบใสสะอาดและสวยงามตระการตา จะเห็นเงาสะท้อนภาพของภูเขาและป่าดงดิบท้องฟ้าเป็นสีคราม สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี โดยไม่ถูกทำลายด้วยน้ำมือมนุษย์ ชมความงามของทะเลสาบแรด ทะเลสาบมังกรหลับ ทะเลสาบซูเจิง น้ำตกซูเจิง ทุกสถานที่ล้วนเป็นความงามที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้ได้ดั่งภาพวาดในจินตนาการของเหล่ากวีทั้งหลาย นำชมทะเลสาบเสือ ทะเลสาบแพนด้า ทะเลสาบไผ่ลูกศร ทะเลสาบฤดูกาล ชมสีสันของน้ำที่สะท้อนภาพของภูเขาท้องฟ้าสีคราม ป่าดงดิบอันอุดมสมบูรณ์

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

บ่าย          นำชม ทะเลสาบยาว ใหญ่ที่สุดในจิ่วจ้ายโกว ยาวกว่า 7 กิโลเมตร อยู่ท่ามกลางขุนเขาในบรรยากาศที่เงียบสงบแต่งดงาม ชม ทะเลสาบห้าสี เป็นทะเลสาบที่มีสีของน้ำแปลกตาโดยเฉพาะเมื่อยามแสงอาทิตย์ตกกระทบพื้นน้ำ สีของน้ำในทะเลสาบจะเปล่งประกายเป็นสีรุ้งดูงดงาม ชม น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งเป็นน้ำตกที่ไหลผ่านถ้ำลำธารใหญ่น้อยที่สลับซับซ้อนดุจดังวังบาดาล โดยมีสายน้ำทอดยาวลดหลั่นกันมาเป็นระยะทางถึง 310 เมตรโดยไม่ขาดช่วง สายธารส่องประกายระยิบระยับราวกับความงามของเส้นไข่มุก ให้ท่านได้สนุกกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่ ถึงเวลานัดหมายออกจากอุทยาน

                   หมายเหตุ : การชมทะเลสาบได้มากน้อยขึ้นอยู่กับเวลาเที่ยวในแต่ละจุดของคณะทัวร์

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

ã พักที่ JIUZHAI RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่              จิ่วจ้ายโกว ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ร้านใบชา – เฉิงตู – ร้านหยก –

                        ร้านหมอนโอโซนโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเฉิงตู ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติสองข้างทางที่งด งาม  นำท่าน ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน เป็นเมืองโบราณที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองซงพานไว้ นำท่านแวะ ร้านใบชา ชิมชาต้นกำเนิด ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝาก  อำลาอุทยานจิ่วจ้ายโกว ดินแดนมรดกโลกทางธรรมชาติ

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางต่อกลับสู่เมืองเฉิงตู นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยกที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์ มงคลที่มีชื่อเสียง แล้วนำท่านแวะ ร้านหมอนโอโซน ให้ท่านได้เลือกซื้อมาฝากคนทางบ้าน

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาที โดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูล หลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

ã พักที่ JIN NIU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า              ร้านผ้าไหมร้านนวดเท้า (บัวหิมะ) ถนนคนเดินชุนซีลู่ – เฉิงตู สุวรรณภูมิ

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง  นำท่านแวะ ร้านนวดเท้า ชมการสาธิต การนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียด ปรับสมดุลให้การไหลเวียนของโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติและท่านยังสามารถชมการสาธิตการรักษาแผลจากไฟไหม้ของโรงงานเป่าฝู่ถังผลิตยา บัวหิมะที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองจีน ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ...สมุนไพรจีน

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

16.40 น.  Q เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MU 5035

18.50 น.        กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ......

    ******************  

    (*** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป ***)

หมายเหตุ : ตามนโยบาย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้  นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จักคือ  ร้านหยก,,นวดฝ่าเท้า(บัวหิมะ) , ร้านผ้าไหม. ร้านหมอนโอโซน, ร้านใบชา ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

ข้อควรระวัง!!! ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า)

  

 

หมายเหตุ      ราคาทัวร์นี้ ไม่แจกกระเป๋า ซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง 

- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัมจำนวน 1 ใบ สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ) 

ค่าทัวร์ชาวต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 หยวน/ท่าน/ทริป

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ  ท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน  ในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน (เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่)***

ค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปท่องเที่ยว ราคา 1,000 บาท (ซึ่งต้องเดินทางไปและกลับพร้อมหมู่คณะเท่านั้น)หรือ หากต้องการยื่นวีซ่าแบบเดี่ยว ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเดี่ยว ราคา 1,500 บาท

หมายเหตุ : อัตราค่าวีซ่าดังกล่าว สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น 

- ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

2.1 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

2.2 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

2.3 ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว + ค่าตั๋วเครื่องบินใหม่ทั้งหมดในโปรแกรม และวันเดินทางนั้นๆ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง / ตั๋ว 1 ใบ และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น (ค่าตั๋วเครื่องบินของผู้ที่ไม่เดินทางที่ออกตั๋วไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ต้องรอทางสายการบินทำเงินคืนให้ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน)

3.คณะทัวร์ครบ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหัวหน้าทัวร์ แต่มีไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรับที่เฉินตู) ครบ 15 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 400 หยวน / คน / วัน

5. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

6.การยกเลิก

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

6.2ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท

6.3ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์

6.4ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

6.5ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ และไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์  ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ ก่อนทุกครั้ง  มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เอกสารในการทำวีซ่าจีนสำหรับหนังสือเดินทาง

1. หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน สัญชาติไทย (หมายเหตุ : หนังสือเดินทางต้องไม่มีการ ชำรุดใดๆ ทั้งสิ้น ถ้าเกิดการชำรุด  เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า-ออกเมือง จะปฏิเสธการขอออกนอกประเทศของท่านได้)

2. หนังสือเดินทางต้องมีหน้าว่าง สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้าเต็ม 

 3. รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว 2 ใบ พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

4.  สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้เดินทาง

5. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อและแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด)

 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมพ่อหรือแม่ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) , สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน ของพ่อและแม่,  หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือ เขตเท่านั้น

 - เด็กอายุต่ำกว่า18ปี เดินทางพร้อมญาติ ขอสำเนาสูติบัตร(ใบเกิด) , สำเนาบัตรประชาชน ,  สำเนาทะเบียนบ้าน  ของพ่อและแม่,  หนังสือยิมยอมออกนอกประเทศ โดยแสดงความสัมพันธ์ว่า เกี่ยวข้องกับผู้เดินทางอย่างไร ต้องมีลายเซ็นต์ของพ่อหรือแม่ ออกโดยที่อำเภอหรือ เขตเท่านั้น

 - สำเนาทะเบียนบ้าน

 - ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)

 - ในกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ขอสูติบัตร(ใบเกิด)ตัวจริง

6.เอกสารที่ให้กรอกท้ายโปรแกรมทัวร์ กรุณากรอกให้ครบเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

7. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับสถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ที่อยู่ปัจจุบัน ที่อยู่ที่ทำงาน ญาติที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน หมายเลขโทรศัพท์บ้าน ที่ทำงาน และของญาติ  โปรดรับทราบว่า หากสถานทูตตรวจสอบได้ว่าให้ข้อมูลเท็จ อาจมีการระงับการออกวีซ่า    เล่มที่มีปัญหา (สถานทูตมีการโทรศัพท์สุ่มตรวจทุกวัน)

8. เอกสารทุกอย่างต้องจัดเตรียมพร้อมล่วงหน้าก่อนยื่นวีซ่า ดังนั้นกรุณาเตรียมเอกสารพร้อมส่งให้บริษัททัวร์ อย่างน้อย 7 วันทำการ (ก่อนออกเดินทาง)

9.โปรดทำความเข้าใจว่าสถานทูตจีนอยู่ในระหว่างจัดระเบียบการยื่นวีซ่าใหม่ การเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนระเบียบการยื่นเอกสาร เป็นเอกสิทธิ์ของสถานทูต และบางครั้งบริษัททัวร์ไม่ทราบล่วงหน้า 

10. ผู้ที่ประสงค์จะใช้หนังสือเดินทางราชการ หรือ ใช้บัตร APEC ในการเดินทางและยกเว้นการทำวีซ่าจีน ท่านจะต้องรับผิดชอบในการอนุญาตให้เข้า-ออกประเทศด้วยตนเอง เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ทราบกฎกติกาในรายระเอียดการยกเว้นวีซ่า / ผู้ใช้บัตร APEC กรุณาดูแลบัตรของท่านเอง หากท่านทำบัตรหายในระหว่างเดินทาง ท่านอาจต้องตกค้างอยู่ประเทศจีนอย่างน้อย 2 สัปดาห์

11. กรณีหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ (กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัทฯ)

**การขอวีซ่าเข้าประเทศจีน สถานทูตจีนอาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การยื่นวีซ่าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**

**ก่อนทำการจองทัวร์ทุกครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอย่างละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทัด เนื่องจากทางบริษัทฯ จะอิงตามรายละเอียดของโปรแกรมที่ขายเป็นหลัก**