ภาษา : ไทย

อินเดีย 

 จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ (8 วัน 7 คืน)

ตามรอยบาทพระศาสดา ณ  ประเทศอินเดีย-เนปาล

นำท่านจารึกไปกราบนมัสการพุทธสังเวชนียสถานทั้ง สี่ ตำบลอันได้แก่

 ๑ .  สวนลุมพินีวัน  สถานที่ที่พระโพธิ์สัตย์เจ้าทรงประสูติจากครรภ์ พระพุทธมารดา

           ๒ .  พุทธคยา สถานที่ทรงตรัสรู้อนุตระสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพ้นจากอำนาจของมาร

           ๓ .  เมืองสารนาถ สถานที่ทรงแสดงพระปฐมเทศนาทำให้พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก

           ๔ .  เมืองกุสินารา สถานที่ทรงเสด็จเข้าสู่ปรินิพานด้วยอุนุปปานิเสนธาตุ

           ๕ เมืองสาวัตถี  เมืองที่พระพุทธเจ้าทรงจำพรรษานานที่สุดถึง ๒๕ พรรษา  

ซึ่งพระผู้มีภาคเจ้าที่ทรงตรัสไว้กับพระอานนท์เถระ อันปรากฏไว้อยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับมหาปรินิพานสูตรที่ว่า.-

อานนท์ ชนทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่ง ได้เที่ยวจาริกไปยังพุทธสังเวชนียสถานเหล่านี้ด้วยความเลื่อมใส ชนเหล่านั้น  ครั้นทำกาลกิริยาลง จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

นมัสการพระคันธกุฏิของพระผู้มีพระพุทธเจ้า บนเขาคิชกูฏ ณ. เมืองราชคฤห์

ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฝ่ายมหายานแห่งแรกของโลก

สัมผัสเมืองพาราณสีอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูอายุกว่า 4,000 ปี ล่องเรือแม่น้ำคงคาที่ศักดิ์สิทธิ์

                          บินตรงสู่พุท เสาร์-ับเสาร์         

 

วันแรก                   สนามบินสุวรรณภูมิ พุทธคยา (ประเทศอินเดีย)                            

08.30     คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ P1-5 สายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์  โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ) 

11.00     ออกเดินทางสู่เมืองพุทธคยาประเทศอินเดีย ด้วยเที่ยวบินที่ V9 801 (บริการอาหารบนเครื่องบิน)

12.30    ถึงท่าอากาศยานเมืองคยา (เวลาท้องถิ่น/อินเดีย ช้ากว่าไทย 1 ชั่วโมง 30 นาที) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร... เดินทางสู่พุทธคยาโดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านสู่แดนพุทธภูมิ ตำบลเป็นที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทัศนศึกษาสุชาดาสถูปหรือ บ้านนางสุชาดา บุตรของกฎุมพี ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ผู้ถวายข้าวมธุปายาสแด่พระมหาบุรุษโพธิสัตว์ ณ ต้นอชปาลนิโครธหรือต้นไทรของบุคคลผู้เลี้ยงแพะ และเป็นสถานที่เสวยวิมุตติสุข ในสัปดาห์ที่ 5 หลังจากตรัสรู้แล้ว +นำชมท่าสุปปติฏฐะตั้งอยู่ ณ ริมฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา สถานที่ซึ่งพระมหาบุรุษโพธิสัตว์ทรงลอยถาดทองคำอธิษฐานจิตเที่ยงทายว่าจะได้สำเร็จเป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณหรือไม่อย่างไร?   แล้วเดินทางสู่โพธิมณฑล” +สวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ (1) ต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า -นมัสการ (2) พระพุทธเมตตา อายุประมาณ 1,400 ปี ภายในพระมหาเจดีย์พุทธคยา+ทัศนศึกษาสัตตมหาสถาน สถานที่เสวยวิมุตติสุขอันเกิดจากการตรัสรู้เป็นเวลา 7 สัปดาห์ 7 สถานที่สำคัญ คือ (3) พระแท่นวัชรอาสน์ หรือโพธิบัลลังก์ใต้ต้นโพธิ์ (4) อนิมิสเจดีย์+(5) รัตนจงกรมเจดีย์+(6) รัตนฆรเจดีย์+(7) อชปาลนิโครธ+(8) มุจลินท์+(9) ราชายตนะ+(10) เสาหินของพระเจ้าอโศก สถานที่ทรงรับหญ้ากุสะ 8 กำ จากโสตถิยพราหมณ์แล้วนำไปปูลาดเป็นบัลลังก์ที่ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 (วิสาขบูชา) ก่อนพุทธศักราช 45 ปี - ถวายผ้าห่มเป็นพุทธบูชา เวียนเทียนทักษิณารอบต้นพระศรีมหาโพธิ์+แล้วให้ท่านอิสระทำบุญไหว้พระปิดทอง

เย็น/ค่ำ  บริการอาหารเย็น+พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (DIMC.) ห้องละ 2-3 เตียง มีน้ำอุ่น ฟรี ! wifi 

 

วันที่สอง       พุทธคยา – นาลันทา – หลวงพ่อดำ – เมืองราชคฤห์ – เขาคิชกูฏ – วัดเวฬุวัน

เช้า       บริการอาหารเช้าที่ศูนย์ แล้วออกเดินทางสู่ เมืองราชคฤห์ ในอดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นมคธ พระเจ้าพิมพิสารครองเมือง ตั้งอยู่บนหุบเขา ทุกทิศมีภูเขา 5 ลูกล้อมรอบ คือ เวปุลละ, เวการะ, ปัณฑวะ, อิสิคิริ และคิชกูฏ

09.00       เดินธุดงค์ขึ้นสู่ (1) เขาคิชกูฎ +นมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า+กุฏิพระอานนท์พุทธอุปัฎฐาก+ ถ้ำสุกรขาตา ที่พระสารีบุตรบรรลุพระอรหันต์+ถ้ำพระมหาโมลคัลลานะ+หน้าผาเหวที่ทิ้งโจร ซึ่งพระเทวทัตต์ กลิ้งหินใส่พระพุทธเจ้าหมายปลงพระชนม์ ทำโลหิตุปปบาท+โรงพยาบาลและวัดชีวกัมพวันของหมอชีวกโกมารภัจจ์

11.30      บริการอาหารกลางวัน ณ วัดไทยนาลันทา

บ่าย        หลังอาหาร นำท่านเดินทางไปสู่ บ้านนาลันทา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระสารีบุตรและ พระมหาโมคคัลลานะ+นมัสการ (2) หลวงพ่อดำ อายุ 1,400 กว่าปี สร้างในสมัยพระเจ้าเทวาปาละ ที่ศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกไฟไหม้เมื่ออดีตครั้งถูกอิสลามเผาในปี พ..1766 อิสระให้ท่านนั่งรถม้า (100 รูปี) หรือเดินทางเท้าไปวิหารหลวงพ่อดำ (3) ชมมหาวิทยาลัยนาลันทา เป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก มีพระสงฆ์นักศึกษาประมาณ 10,000 รูป ครูอาจารย์ 1,500 คน+พระสถูปใหญ่บรรจุพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร (4) “มาฆบูชารำลึกย้อนรอยอดีตครั้งพุทธกาล ณ วัดเวฬุวัน วัดแห่งแรกในโลกที่พระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวาย ซึ่งพระอริยสงฆ์สาวก 1,250 รูป ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทามาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ทำให้เกิดวัน มาฆบูชาขึ้นในโลก+(5) ชมตโปธาราม ที่อาบน้ำแร่ร้อนแบ่งตามชั้นวรรณะ 4  (6) ชมคุกเป็นคุมขังพระเจ้าพิมพิสาร+(7) รอยเกวียโบราณ+(8) ถ้ำมหาสมบัติของพระเจ้าพิมพิสาร+กลับพุทธคยา

เย็น/ค่ำ   บริการอาหารเย็น+และพักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ (DIMC.) +ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดไทยโพธิวิหาร

 

วันที่สาม              พุทธคยา – เวสาลีวัดป่ามหาวันปาวาลเจดีย์กุสินารา

เช้า         บริการอาหารเช้าที่ศูนย์ฯ +ร่วมพิธีทอดกฐินพุทธบูชา ณ วัดไทยโพธิวิหาร กองละ 2,558 บาท หรือทำบุญตามศรัทธา ค้างหนี้ชำระค่าที่ดินอีก 14,000,000 รูปี+แล้วออกเดินทางไปกุสินารา ผ่านเมืองปัตนะ (อดีตปาฎลีบุตรที่เคยยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอโศก)

11.30 .- ถึงเวสาลี เมืองหลวงแคว้นวัชชี+บริการอาหารกลางวัน (แพ็ค) ณ ร้านอาหาร ริมสระโบกขรณีหน้าเมืองเวสาลี

12.30 นมัสการ (1) พระสถูปปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขารว่าจะปรินิพพานภายใน 3 เดือน (2) วัดป่ามหาวัน สถานที่เกิดขึ้นแห่งภิกษุณีสงฆ์องค์แรกของโลก คือ พระนางมหาปชาบดีโคตมี+นมัสการพระสถูปกูฎาคารสาลา+ชมเสาหินอโศก มีรูปปั้นสิงโตอยู่บนหัวเสาที่ยังสมบูรณ์อยู่มีสองแห่ง ณ ที่นี้ และสังกัสสนคร นมัสการพระคันธกุฎีที่ประทับทรงจำพรรษาที่ 5 ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจ้าลิจฉวีพระนามว่ามหาลิได้ทูลอาราธนาให้เสด็จมาโปรดชาวเมือง เป็นต้นกำเนิดแห่งน้ำพระพุทธมนต์ที่พระอานนท์รับประทานบาตรมาประพรมทั่วเมืองเวสาลี

14.00 น.  ออกเดินทางไปกุสินารา ผ่านหมู่บ้านเกสรียา+นมัสการ (3) เกสะเรียสถูป สร้างสมัยเดียวกับ สาญจีสถูป

19.00 . ถึงกุสินารา+บริการอาหารค่ำ+ทอดผ้าป่าบำรุงวัด+พักที่วัดไทยกุสินารา หรือวัดธิเบต/วัดมหิน ดอร์ในเครือวัดไทยฯ

                     

วันที่สี่              กุสินารา(อินเดีย) – ลุมพินี(เนปาล) มายาเทวีวิหาร – เสาหินอโศก 

เช้า       บริการอาหารเช้าที่วัดไทย ออกเดินทางสู่สาลวโนทยานของเจ้ามัลละกษัตริย์ เมืองกุสินารา นมัสการ (1) ปรินิพพานสถูป ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างครอบสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า+(2) ปรินิพพานวิหาร ซึ่งโอปูคยู และอูโปเหล่ง ชาวพม่าสร้างถวาย พ..2470 นำคณะสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ เบื้องหน้าองค์พระพุทธอนุฏฐไสยาสน์ พระนอนปางปรินิพพาน ซึ่งนายช่างชาวเมืองมถุราชื่อถินาสร้าง พ..950 +นมัสการ (3) มณฑป ที่ประดิษฐานพระพุทธสรีระ +(4) มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ

09.30 .  ต่อจากนั้นเดินทางสู่สวนลุมพินี ประเทศเนปาล (ระยะทาง 190 กม./5 ชม. เตรียม Passport มอบให้ทางบริษัทฯ)

12.30 . บริการอาหารกลางวัน (แพ็ค) ณ วัดไทย 960+ดื่มชากาแฟ+ทานโรตี (ขณะที่บริษัทฯ ทำเอกสาร ตม.อินเดียเนปาล)

15.00 .  ถึง สวนลุมพินีสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า+สวดมนต์เจริญสมาธิเวียนเทียน ณ (5) เสาหินพระเจ้าอโศก และ+(6) มายาเทวีวิหาร อนุสรณ์สถานแห่งการประสูติกาล ภายในวิหาร มีซากอิฐโบราณอายุ 2,300 กว่าปี มีหินแกะสลักเป็นรูปแสดงการประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ขณะที่พระนางสิริมหามายาเทวีทรงประทับยืนเหนี่ยวกิ่งไม้สาละ ซึ่งประสูติจากพระพุทธมารดาในท่าประทับยืนทรงย่างพระบาทได้ 7 ก้าว แล้วทรงเปล่งอาสภิวาจา +(7) ชมสระโบกขรณีเป็นสถานที่สรงสนานของพระพุทธมารดา ตรงกับวันวิสาขบูชา ขึ้น 15 ค่้า เดือน 6 (ก่อน พ.. 80 ปี)

18.00 .  บริการอาหารค่ำ+พักที่โรงแรม Zampala/little Buddha/Ananda/Buddhmaya/Lumbini Green  หรือเทียบเท่า 3 ดาว

 

วันที่ห้า          ลุมพินี (เนปาล) – เมืองสาวัตถี (อินเดีย) อนาถบิณฑิกะ – องคุลีมาล – เชตวัน

เช้า          บริการอาหารเช้าที่โรงแรมฯ  ต่อจากนั้นเดินทางผ่านด่านพรมแดน เนปาล-อินเดีย ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง... นำท่านเยี่ยมชมวัดไทย 960 เข้าห้องน้ำ+ทานโรตีฯ+เดินทางสู่สาวัตถี อดีตเมืองหลวงแคว้นโกศลที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าปเสนทิโกศลมหาราช อัครศาสนูปถัมภ์ที่สำคัญ ซึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่สาวัตถีนานที่สุด รวม 25 พรรษา โดยประทับอยู่ที่วัดเชตะวันมหาวิหาร ซึ่งอนาถบิณฑิกะเศรษฐีสร้างถวาย 19 พรรษา และวัดบุพพาราม ซึ่งนางวิสาขาสร้างถวาย 6 พรรษา มีประชากร 7 โกฏิ (70 ล้านคน) ปัจจุบันเหลือเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ 32 เอเคอร์

11.30 .- บริการอาหารกลางวัน (แพ็ค/กล่อง) ระหว่างทาง+เดินทางต่อถึงเมืองสาวัตถีราชธานีแคว้นโกศล..  นำท่านนมัสการยมกปาฏิหาริย์ สถานที่แสดงปาฎิหาริย์เป็นคู่ๆ ตามอาการ 32 ของพระพุทธ เจ้า มีน้ำและไฟไหลออกคนละทาง ก่อนเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนดาวดึงสเทวโลก ในพรรษาที่ 7 แล้วเสด็จลงจากสวรรค์ที่สังกัสสนคร +ทัศนศึกษาบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผู้มีก้อนข้าวแก่คนอนาถา สร้างโรงทาน 6 แห่ง อัครมหาอุบาสกอันดับหนึ่ง +บ้านภัคควปุโรหิตบิดาและนางมัตตานีมารดาของพระองคุลีมาล+ชมแดนมหามงคลของแม่บงกช (กรณีมีเวลา)

16.30 .- นำคณะสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ณ วัดพระเชตะวันมหาวิหาร ซึ่งพระพุทธองค์ประทับอยู่นานที่สุด รวม 19 พรรษา เป็นศูนย์กลางเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ นมัสการพระคันธกุฎีประจำฤดูร้อน-ฤดูหนาว-ฤดูฝน +โรงอุโบสถเป็นที่ท้าสังฆกรรม ต้นกำเนิดอุโบสถในปัจจุบัน+ธร รมสภาใหญ่ สถานที่แสดงธรรม+กุฏิพระอสีติมหาสาวก 80 รูป เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอุบาลี พระสีวลี พระราหุล พระองคุลีมาล ฯลฯ เป็นต้น+นมัสการต้นอานันทโพธิ์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงรับสั่งให้พระมหาโมคคัลลานะนำเมล็ดพันธุ์มาจากพุทธคยา พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงเพาะชำ อนาถบิณฑิกะเศรษบีขุดหลุมปลูก และพระอานนท์ผู้ดูแลรักษา จึงได้ชื่อว่าอานันทโพธิ์มีอายุยืนยาวมาถึงปัจจุบัน 2,500 กว่าปี+เจดีย์พระอรหันต์ 8 ทิศ นำสวดพระคาถาบูชาฯ

19.00 .  เดินทางถึงเมืองสาวัตถีบริการอาหารค่ำ+พักวัดไทยเชตะวัน/วัดไทยสาวัตถี/วัดไทย-กัมพูชา หรือวัดเกาหลี

 

วันที่หก                   สาวัตถี พาราณสี – ล่องเรือคงคาอารตี               

เช้า           บริการอาหารเช้าที่วัดไทยฯ  ต่อจากนั้นไปเมืองพาราณสี (ระยะทางประมาณ 320 กม./10 ชั่วโมง)

เช้า/เที่ยง/บ่ายบริการอาหารกลางวัน (แพ็ค) ระหว่างทาง+ เดินทางต่อถึงพาราณสี นำคณะลงเรือ ณ ท่าราชฆาต

17.00 .- ออกเดินทางไปล่องเรือแม่น้ำคงคา+ชมท่าน้ำมณิกรรณิกา ที่เผาศพซึ่งไฟไม่เคยดับเลยประมาณ 4,000 กว่าปี

เย็น/ค่ำ - ท่าทศวเมศที่ชาวฮินดูอาบน้ำล้างบาป+พิธีคงคาอาระตี บูชาพระแม่คงคา+บูชาสุริยเทพ+พระอาทิตย์ตกดินยามเย็น

หมายเหตุ : การล่องเรือคงคา มี 2 เวลา คือ เวลาเช้ารุ่งอรุณพระอาทิตย์ขึ้น และเวลาเย็นพระอาทิตย์ตกดินได้ชมพิธีคงคาอาระตี

20.00 . ถึงสารนาถบริการอาหารค่ำ+ทำบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัด+และพักที่วัดไทยสารนาถ(ห้องละ3-4 คน)

 

วันที่เจ็ด                  พาราณสี – อิสิปตนมฤคทายวัน (ปฐมเทศนา) – พุทธคยา

เช้า           บริการอาหารเช้าที่วัดไทยฯ  ต่อจากนั้นเดินทางไปสารนาถ ณ ตำบลเป็นที่แสดงปฐมเทศนา (ประมาณ 500 เมตร)

07.00 .- ถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ทัศนศึกษาและนมัสการ (1) ธัมมราชิกาสถูป สถานที่แสดงอนัตตลักขณสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์ได้บรรลุพระอรหันต์ในวันแรม 5 ค่ำ เดือน 6 สูง 60 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง13 เมตร ปัจจุบันเหลือ 1 เมตร (2) พระมูลคันธกุฎี สถานที่ประทับจำพรรษาแรกของพระพุทธเจ้า สูง 61 เมตรกว้าง 18 เมตร ปัจจุบันเหลือ 5 เมตร ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้างครอบไว้ ให้ท่านอธิษฐานจิตมีบ้านเรือนที่อยู่เย็นเป็นสุข (3) เสาอโศก สูง 15.25 เมตร ด้านบนมีสิงห์ 4 หัว หันหลังชนกัน ตราราชการอินเดียปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สารนาถ (4) ยสเจดีย์ สถานที่แสดงอนุปุพพีกถา โปรดยสกุลบุตร (5) ธัมเมกขสถูป สถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ โดยพระอัญญาโกณฑัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นองค์แรก สถานที่เกิดขึ้นแห่งวันอาสาฬหบูชา สาธยายพระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียนองค์มหาสถูปใหญ่ สูง 33 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 28 เมตร ซึ่งพระเจ้าอโศกสร้าง พ.. 234 อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม ได้ขุดค้นพบพ.. 2365 นำชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ มีพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา เป็นหินแกะสลักสมัยคุปตะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จาก Unesco องค์การสหประชาชาติ+ชมหินแกะสลักหัวสิงห์ 4 หัว ประจำ 4 ทิศ +พุทธรูปและเทวรูปต่างๆ มากมาย

12.00 บริการอาหารกลางวัน +ต่อจากนั้นชมเจาคันธีสถูป สถานที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรกหลังตรัสรู้ พระเจ้าอโศก สร้างปี พ..236 ซึ่งพระเจ้าหุมายุนมาหลบภัยถึง 15 ปี พ..2075 และพระเจ้าอักบาร์ดัดแปลงเป็นเจดีย์แปดเหลี่ยม

แนะนำ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมหรรษา (Dhammahansa International Meditation Center) ของวัดไทยโพธิวิหารพุทธคยา มีพระครูวินัยธรกิตติพงษ์ เป็นผู้อำนวยการ ได้จดทะเบียนจัดตั้งจากรัฐบาลอินเดียแล้ว ได้ซื้อที่ดินพร้อมตึกอาคาร 4 ชั้น (Hotel Laxmi International ยกเลิกกิจการโรงแรม) จึงทำเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติธรรมหรรษา เป็นที่ตั้งของสานักงานวัดไทยโพธิวิหาร งบประมาณ 28 ล้านบาท ยังขาดปัจจัยอีก 26 ล้านบาท เวลาชำระหนี้ 3 ปี

 เย็น/ค่ำ  เดินทางถึงพุทธคยา นำคณะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์+ ต่อจากนั้นอิสระช้อปปิ้ง

             ที่ตลาดพุทธคยา

                 บริการอาหารเย็น+ร่วมทำบุญซื้อที่ดินสร้างวัดไทยโพธิวิหาร+พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ (DIMC.) ห้องละ 2-3 เตียง ฟรี ! wifi

       

วันที่แปด         พุทธคยา – ต้นพระศรีมหาโพธิ์ – ช้อปปิ้งสินค้า สุวรรณภูมิ                           

เช้า           บริการอาหารเช้าที่ศูนย์/โรงแรมฯ  +แล้วออกเดินทางไปสวดมนต์ ณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์+กราบลาพระพุทธเมตตา  นำท่านเยี่ยมชมวัดพุทธนานาชาติเช่น วัดภูฐาน มีจิตรกรรมฝาผนังปูปั้นที่สวยงาม+วัดญี่ปุ่น ไหว้หลวงพ่อไดพุดสุ นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้านานาชนิดที่ตลาดพุทธคยา+ต่อจากนั้นเดินทางไปสนามบินคยา+เช็คอินแจกบัตรที่นั่งโดยสาร

13.30    ออกเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน Thai Vietjet Air (V9) เที่ยวบินที่ V9 802 (มีบริการอาหาร)

18.00    เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...... 

**********************

อัตราค่าบริการอาจปรับเปลี่ยนขึ้นได้ตามราคาภาษีน้ำมัน

 

อัตราค่าบริการ   ( ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก ) 

                             ท่านละ  ........- บาท (ไม่มีพักเดี่ยว)

    หมายเหตุ :   พักศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ (ศูนย์ธรรมหรรษา) 3 คืน + วัดไทยฯ 3 คืน +

                    โรงแรมที่ลุมพินี 1 คืน  รวม 7 คืน 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

+ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ไป-กลับ  กรุงเทพอินเดีย–กรุงเทพ

+ค่าวีซ่าในอัตราปกติอินเดีย/เนปาล +ค่าภาษีสนามบินอินเดีย/เนปาล

+ค่าที่พักศูนย์ปฏิบัติธรรม 3+วัดไทยฯ/วัดนานาชาติ 3+โรงแรม 1 (รวม 7 คืน)

+ค่าอาหาร+ค่าเข้าชมสถานที่ซึ่งระบุไว้ในรายการ

+ค่าทัศนาจร ค่าผู้นำทางอำนวยความสะดวก และรถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมในต่างประเทศ

+ค่าระวางนํ้าหนัก 20 กิโลกรัม กรณีน้ำหนักเกินต้องจ่ายเองตามอัตราที่สายการบินกำหนด และถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 ..

+ค่าประกันการเดินทาง ในกรณีที่เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

ค่าบริการไม่รวม : 

-ค่าบริการไม่รวมภาษี 7 %  และภาษี หัก ณ ที่จ่าย 3 %

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการ

-ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย ตามความพึงพอใจของท่านผู้เดินทาง

-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น+คนขับรถ+เด็กรถ+เด็กขนประเป๋าตามวัดและโรงแรม เก็บทิปรวม วันละ 120 บาท รวม 960 บาท/ต่อท่าน

-ค่าทำบุญถวายพระวิทยากร ท่านละ 500 รูปี หรือ บาท ก็ได้ตามอัธยาศัย

-ค่าน้ำหนักเกินพิกัด 20 กิโลกรัม (ถ้าเกินคิด กก.ละ 300 บาท)  / ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)

-ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว / ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย

 

**ข้อควรทราบ : พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมฯ ที่ตั้งสานักงานชั่วคราวของวัดไทยโพธิวิหาร-พักที่วัดไทยใน

อินเดีย ทางบริษัทฯ ได้จัดปัจจัยถวายชาระหนี้สงฆ์ ค่าอาหาร-น้าไฟแล้ว แต่เป็นธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบัติ ที่ทุกคณะจะต้องทำบุญทอดผ้าป่าเป็นการส่วนตัวของท่าน โดยทำบุญตามศรัทธา และปัจจัย

ทอดผ้าป่ามิได้นำมาชำระหนี้สงฆ์ ถวายไปใช้ในกิจการต่างๆ ของวัด ถือประเพณีปฏิบัติที่ว่า เมื่อเราเข้า

ไปถึงวัดก็จะทำบุญเพื่อสร้างบารมี แม้จะไม่ได้พักที่วัด การทอดผ้าป่าจะทำเป็นพิธีการ จะไม่ใช้วิธีการ

เพียงรวบรวมเงินปัจจัยแล้วใส่ซ่องถวายวัด เพื่อให้เกิดเป็นบุญกุศลบารมี บางท่านอาจจะคิดว่าเมื่อซื้อ

ทัวร์แล้วทำไมต้องมาเก็บเงินทำบุญทอดผ้าป่าอีกเหมือนเราไปถึงวัด ศาลเจ้าโรงเจ หรือที่อื่นๆ เราก็

บริจาคทำบุญตามศรัทธา วัดไทยในอินเดียก็เช่นเดียวกัน**

 

การชำระเงิน

ชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ท่านละ 10,000.- บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

 เงื่อนไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (เว้นแต่กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว หักเงินค่าตั๋วที่จ่ายตามเป็นจริง) , ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 20,000 บาท , ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-19 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

หลักฐานในการเดินทาง :  ส่งก่อนวันเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 15 วัน

บริษัทฯ จะกำหนดนัดเวลาไปทำวีซ่าอินเดีย ผู้เดินทางทุกคนจะต้องไป สแกนนิ้วมือด้วยตนเองที่สถานทูตอินเดีย คนที่เคยไปอินเดียและสแกนนิ้วมือแล้ว ไม่ต้องแสดงตัวสแกนนิ้วมืออีก ส่งเฉพาะเอกสารอย่างเดียว

เอกสารใช้ยื่นวีซ่า      

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)

2.รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 4 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้นหลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่ต้องมีกรอบสีขาว

3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)

4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1 ชุด และสำเนาทะเบียนบ้าน1 ชุด ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตรด้วย

  (เอกสารที่เป็นสำเนา กรุณาเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกใบ)

หมายเหตุ การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ  5 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติ

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)

2.รูปสี ขนาด 2 X 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทิ้งสิ้น พื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้น เสื้อห้ามเป็นสีขาวที่กลมกลืนกับพื้นหลังขาว หน้าตรง ถ่ายให้ติดจากศีรษะ ลงมาถึงใต้ไหปลาร้า ก่อนถึงหน้าอกและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย และไม่ต้องมีกรอบสีขาว

3.รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน (ชื่อบริษัท หรือหน่วยงาน พร้อมที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์)

4.ที่อยู่ที่ต่างประเทศ และระบุชื่อบิดา-มารดา

5.กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางอเมริกัน จ่ายค่าวีซ่าเพิ่ม 2,500 บาท สำหรับชาติอื่น จ่ายเพิ่ม 1,500 บาทใช้เวลาทำการดำเนินการยื่นวีซ่าไม่ต่ำกว่า 10 วันทำการ ไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์

6.กรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางจีน ใช้เวลาทำการยื่นวีซ่าประมาณ 10-15 วันทำการ ไม่นับรวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และต้องโชว์ตัวที่สถานทูต เพื่อทำการสัมภาษณ์ในช่วงเช้าของวันถัดไปที่ขอยื่นวีซ่าไม่เกิน 11.00 น. หรือตามที่เจ้าหน้าที่สถานทูตนัดหมาย

หมายเหตุ การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางต่างชาติที่ไม่ได้ระบุตามข้างบน  จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ  7-10 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ (ยกเว้น อเมริกา และจีน) ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 15-20 วันทำการ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า เนื่องจากตอนนี้สถานฑูตมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกวีซ่าใหม่ หากยื่นไม่ทันจะไม่สามารถเดินทางไปอินเดียได้ 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าประเทศเนปาล

สำหรับหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ

1.หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง) และจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า  (หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า  (ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ)

2.รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่อนุญาตใช้รูปถ่ายด่วน หรือ โพราลอยด์ไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นซ์ จากคอมพิวเตอร์)

หมายเหตุ การดำเนินการขอวีซ่าหนังสือเดินทางไทยและต่างชาติ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ  4 วันทำการไม่นับรวมเสาร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสำหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ โดยส่งให้เจ้าหน้าที่ไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ เพื่อทำการกรอกแบบฟอร์มข้อมูลก่อนยื่นวีซ่า ทั้งนี้เพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการขอวีซ่า

ประเทศอินเดียห้าม..นำเงิน รูปี เข้าประเทศเกิน 5,000 รูปี / ท่าน

หาก ต.ม. มีการตรวจสอบจะทำการยึดเงินส่วนเกินของท่าน

 เงื่อนไขต่างๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้

รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง และ

ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจาก

มีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ

โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ

หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไป

ในลักษณะเหมาจ่าย 

**********************************