ภาษา : ไทย

ทะเลบัวแดง อุดรฯ 

 เที่ยวทะเลบัวแดง อุดรฯ 3วัน2คืน

烏隆他尼府

 

         [烏隆他尼府] 曾見過粉紅色地平線嗎?泰國東北烏隆府,季節限定迷幻秘境紅蓮花海

                             Red Lotus Sea ทะเลบัวแดงTalay Bua Daeng

                                                 กำหนดเดินทาง .....         

 

วันแรก             กรุงเทพฯ ~  วัดป่าสว่างบุญ – พระธาตุหนองแวง  

 

05.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ประตูทางเข้าสวนลุมพินี 

06.00น.  ล้อหมุน !!! ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่  มุ่งสู่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย แวะรับ-ทาน

อิสระอาหารเช้า (บริการเอง ต่างชำระเงินเอง) ที่ข้าวแกงบ้านสวน อ.วังน้อย จ.อยุธยา….

แล้วนำสู่วัดป่าสว่างบุญ พระมหาเจดีย์500ยอด มีชื่อเต็มว่า พระมหารัตนโลหะ เจดีย์ศรีศาสน-โพธิสัตว์สว่างบุญ มีเจดีย์องค์ประธานเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เมตร ทั้งหมด9ชั้น มีบริวาร500องค์ เจดีย์ประธานใหญ่อยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยเจดีย์รายองค์เล็กตั้งลดหลั่นกันลงมา อลังการมากๆ

เที่ยง       บริการอาหารกลางวัน(1) แบบบุปเฟ่ต์อินเตอร์ โคราช ร.ร.สีมาธานี

บ่าย         นำท่านเดินทางเข้าสักการะ วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) ตั้งอยู่ที่ถนนกลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง ภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตแก่นนคร หรือพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์ จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ อร่อยแบบบ้านๆ(2) ณ ชุมชนกลุ่มแม่บ้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมเคพี อุดรธานี อ.กุมภวาปี  

             

วันที่สอง          ทะเลบัวแดงบาน – ศูนย์วัฒนธรรมไทย+จีน+ศาลปู่ย่า – เจริญศรีไนท์พลาซ่า

 

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (3)

07.00 น.  ออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อชมทุ่งบัวแดง ณ ทะเลบัวแดง อ.กุมภวาปี (เหมาเรือ)   เพื่อสัมผัสบรรยากาศแบบ Unseen Thailand ที่จะมีเพียงปีละครั้ง บานอวดโฉมเต็มที่ในช่วง ธ.ค.- ก.พ. เท่านั้น กับเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหาน กุมภวาปี นำท่านล่องเรือเก็บภาพประทับใจ ของทุ่งดอกบัว นอกจากนั้นยังจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ปลา พันธุ์นกและพืชน้ำจำนวนมาก ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบหนองหานได้พึ่งพา เป็นแหล่งอาหารแล้วนั้น ยังมีระบบนิเวศน์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วย

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน(4) ร้านครัวแม่หยาอุดร

บ่าย         นำชมศูนย์วัฒนธรรมไทย+จีน เป็นการออกแบบตกแต่งในแนวสวนจีน ภายใต้ชื่อสวนคุณธรรม

              พันปี 24 กตัญญู ภายในสวนตกแต่งด้วยไม้มงคลของจีน อันได้แก่ต้นเครามังกร ต้นหลิว ต้นไผ่ดำ

              ประทัดจีน หงส์ฟู่ บีโกเนีย โป๊ยเซียน ต้นพุด เทียนหอมที่รายล้อมสระบัว ชมพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่า

              เรื่องราวของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี รวมทั้งเรื่องราวของนักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่คือท่าน

              ขงจื้อ ภายในมีสวนที่ร่มรื่นด้วยการตกแต่งแบบจีน บ่อปลาคราฟจักรพรรดิขนาดใหญ่ พร้อมทั้งนมัสการศาลปู่ย่า เพื่อเป็นสิริมงคล

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ (5) อร่อยๆกับบรรยากาศริมน้ำ ที่ระเบียงพัชนี

              นำท่านเข้าสู่ที่พัก ปั้นหยาโฮเทล รีสอร์ท

                

วันที่สาม  อุดรฯ/กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม+ศาลหลักเมืองดง  กรุงเทพฯ   

 

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก (6)   แล้วเตรียมตัวเช๊คเอ้าท์

08.00 น.  นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ขอพรเพื่อเป็นสิริ-

              มงคล พร้อมทั้งร่วมสักการะ ศาลหลักเมือง สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองอุดรธานี ก่อนเดินทางกลับ

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน(7) ร้านบัวหลวง ขอนแก่น  แล้วเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ

ค่ำ           บริการอาหารค่ำ (8) ครัวบ้านสวน สระบุรี 

21.00 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ (เวลาโดยประมาณ) โดยสวัสดิภาพ.พร้อมกับภาพความประทับใจ...

 

ค่าบริการ     ผู้ใหญ่ 8 -10 ท่าน (ต่อรถตู้ 1 คัน )  @ ..... บาท   

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง 
2. ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) + ค่าอาหาร 8 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ + ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ และของขบเคี้ยว 
7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
ชำระเงินมัดจำ
ท่านละ 3,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว 
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก 
4. ค่าทิป มัคคุเทศก์และคนขับรถ 
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 
สิ่งที่ควรนำไปด้วย
1. ยารักษาโรคประจำตัว, ชุดที่สวมใส่สบาย, รองเท้าที่สวมใส่สบาย, ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน 
2. กล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์กันแดด, ร่มพับ, เสื้อกันหนาว 

3. แผ่นซีดี หนัง+เพลงคาราโอเกะ

             

                                                    ************ S&Lux Travel ************