ภาษา : ไทย

นานกิง จิ่วหัวซาน หวงซาน เซี่ยงไฮ้ 

 

จิ่วหัวซาน หวงซาน เซี่ยงไฮ้  6วัน 5คืน

九华山-黄山-上海 

เที่ยว1พุทธคีรี+2มรดกโลก

จิ่วหัวซาน หนึ่งในสี่ยอดภูพุทธบรรพตแห่งแผ่นดินใหญ่จีน/ฮว่าเฉิงซื่อ, โย่วเซินเตี้ยน, วัดตี่ฉั่งอ๊วง

หวงซาน หนึ่งในมรดกโลก /ท่องเที่ยวขุนเขาหวงซาน (พักบนเขา)

หงชุน อีกหนึ่งในมรดกโลกซึ่งเพิ่งเริ่มจดทะเบียนยูเนสโก้เมื่อปี คศ. 2001  

เซี่ยงไฮ้/อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทัน  ตึกขวด SWFC 'ชั้น 100 

         อิ่มอร่อย  ! กับเมนูพิเศษ : ไก่เหล้าแดงหงจื่อจี   โกเด้นท์จากัวร์(อิ่มไม่อั้น !!)

กำหนดเดินทาง  วันที่  ... เดือน มกราคม – พฤษภาคม   2561

 

วันแรก               สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ~  นานกิง

第一天               隆曼机场  ~ 南京禄口国际机场    

10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3  อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง(สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

13.40 น. บินสู่นครนานกิง โดยสายการบินนกสกู๊ตเที่ยวบินที่ XW 088  (มีอาหารบนเครื่อง)

18.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนานกิง  เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติ ศาสตร์ของจีน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว... นำท่านสู่ นครนานกิง เมืองประวัติเก่าแก่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล นานกิงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉังเจียงฝั่งใต้ ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาจื่อจิน แปลว่า ภูเขาม่วงอมทอง เพราะสีของหินที่ภูเขาเมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะเป็นสีม่วงอมทอง ทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาชิงเหลียงซาน เมืองนานกิงถือเป็น 1 ใน 4เมืองโบราณของจีน

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            ã พักที่โรงแรม NANJING RSUN HOTEL 4ดาว

 

วันที่สอง   จิ่วหัวซาน –วัดฮว่าเฉิงซื่อ– วัดโย่วเซินเตี้ยน (รวมรถกอล์ฟ) วัดตี่ฉั่งอ๊วง (เหมารถขึ้น+ลง)

第二天         九华山/化城寺 肉身宝殿(含大巴电瓶车 送到肉身宝殿西大门),地藏王禅寺

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย 1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนตามความเชื่อท่านคือพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความ หวัง (ตี่ฉั่งอ๊วง) จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยาง มณฑล อานฮุย เป็นหุบเขาที่มีความงดงามและ

            ความสำคัญในด้านพุทธศาสนาจิ่วหัวซานมีแม่น้ำไหลผ่าน 5 สาย และมียอดขุนเขาที่สวยงามมาก

มายถึง 99 ยอด   ชมวัดฮว่าเฉิงซื่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ทีสุด เขาจิ่วหัวซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน  อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมา  แต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้

การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือ ใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่ม

ไม่ใช้ตะปู  ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำส่งเสียงร้องคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน

เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

            ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดพระองค์แท้ หรือโย่วเซินเตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งฝังกระดูกพระโพธิ์สัตว์ กราบไหว้นมัสการเพื่อเป็นสิริมงคล...    แล้วสักการะพระโพธิสัตว์ตี่จั่งอ้วง (พระมาลัย) มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ซึ่งเป็นองค์ยืนมีขนาดความสูง 99 เมตร

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       

            ã  พักที่โรงแรม ZHONG XIN HOTEL 4ดาว

 

วันที่สาม     จิ่วหัวซาน ~ พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว หมู่บ้านเฉิงข่าน ปา กว้า ชุน หมู่บ้านหงชุน ~ ถุนซี

第三天         九华山 ~  徽州 文化博物馆 ,呈坎八卦村, 宏村  ~  溪古城

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

เดินทางสู่หวางซาน มณฑลอันฮุย... นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ฮุ่ยโจว หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ของมณฑลอันฮุย ที่มีภาพและโบราณวัตถุที่แสดงถึง ประวัติของเมืองฮุ่ยโจว เช่น การแกะสลัก แท่นฝนหมึก และของล้ำค่าจัดแสดงมากมาย

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

บ่าย       นำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเฉิงข่าน ปา กว้า ชุน ที่ได้รับยกย่องให้เป็นหมู่บ้านอันดับหนึ่งแห่งแดนเจียงหนาน แหล่งกำเนิดพ่อค้าฮุยซาง นามระบือเรื่องการพาณิชย์ มีประวัติการก่อตั้งมาตั้งแต่ปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกที่ยังคงอนุรักษ์แบบแผนบ้านเรือนโบราณสมัยหมิง-ชิงไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็น “พิพิธภัณฑ์แบบแผนบ้านเรือนโบราณอันดับหนึ่งแห่งเจียงหนาน” บนถนนหลักสามสาย เก้าสิบเก้าซอย สถานที่ขึ้นชื่อที่สุด คือ ฉางชุนซื่อ สร้างในสมัยราชวงศ์ซ่ง และบ้านคหบดีหลัวหยุนไท่ สมัยราชวงศ์หยวน เป็นต้น   

ต่อจากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน (宏村) หมู่บ้านหงชุน มีความหมายว่า หมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่ในมณฑลอันฮุย (安徽省:an hui sheng) หมู่บ้านแห่งนี้เริ่มสร้างในสมัยราชวงศ์ซ่งใต้ ตั้งอยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวภูเขาหวงซาน ที่ขึ้นชื่อในมณฑลอันฮุยของจีน ผนังและกระเบื้องที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ความสวยงามของสะพานเล็กๆ และทะเลสาบภายในหมู่บ้านนับเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติไปเยือนสถานที่แห่งนี้มากยิ่งขึ้นทุกวัน และด้วยเหตุนี้ หมู่บ้านนี้จึงได้สมญานามว่า เมืองในภาพวาดพู่กันจีน และ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณที่มีชีวิต เมื่อเดือนพฤศจิกายน ปี ค.ศ.2000 องค์การยูเนสโก้แห่งสหประชาชาติได้จัดให้หมู่บ้านหงชุนเป็นหนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในอดีตเป็นแหล่งอาศัยของลูกหลานคนในสกุลวัง ปัจจุบันยังคงรักษาสภาพบ้านโบราณสมัยราชวงศ์หมิงและชิง (ราว ค.ศ.1368 – 1911) เอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ระบบการไหลเวียนของลำธารในหมู่บ้านหงชุนก่อตัวขึ้นเป็นรูปโค ซึ่งนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมของจีน หากมองจากมุมสูงจะเห็นหมู่บ้านทั้งหมดเป็นภาพคล้ายโคนอนเอียงกายอยู่ริมลำธารหน้าภูเขา สระน้ำรูปเดือนเสี้ยวกลางหมู่บ้านเปรียบได้กับ กระเพาะโค โดยมีลำธารยาวกว่า 400 เมตร ไหลคดเคี้ยวอยู่ใน ท้องโค เป็นเสมือนลำไส้ ขณะที่สะพานไม้ทั้งสี่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน เป็นเสมือน กีบเท้าของเจ้าโค การออกแบบระบบส่งน้ำใน

หมู่บ้านหงชุน นอกจากอำนวยความสะดวกต่อชาวบ้านในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคแล้ว ยัง ส่งผลดีต่อการปรับอุณหภูมิและควบคุมสภาพแวดล้อมในหมู่บ้านอีกด้วย เที่ยวชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย..  แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองถุนซี

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ã พักที่โรงแรม  TIANDU  INTER’L HOTEL  4ดาว

**** เตรียมจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการเดินทางขึ้นพักบนเขาหวงซาน 1 คืน

           请准备小包行李(自提),黄山住一晚山上

 

วันที่สี่             ถุนซี/เมืองโบราณถุนซี ~ หวงซาน / มรดกโลก ขุนเขาหวงซาน (กระเช้าขึ้น)

第四天              屯溪   ~  黄山(世界遗产)   太平索道(登上黄山)/ 始信峰

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านสู่ เมืองโบราณถุนซี ของมณฑลอันฮุย ถุนซี เป็นที่ตั้งของเมืองหวงซานเป็นต้นทางสำหรับผู้ที่เดินทางขึ้นเขาหวงซาน เสน่ห์ของถุนซีอยู่ที่ ถนนโบราณถุนซี ถนนโบราณสายแคบๆ ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ.980 - 1276)  มีความกว้างราว 2 เมตร ยาว 1,273 เมตร ต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิง มีพ่อค้าชื่อ เฉิงเหวยจง ได้เริ่มสร้างร้านค้าขึ้นบนถนนสายนี้จำนวน 47 หลัง เป็นที่พักโรงเตี๊ยม ร้านจำหน่ายสินค้าธัญพืช ใบชา สมุนไพร ฯลฯ ตราบถึงปัจจุบัน อาคารบ้านเรือนร้านค้าบนสองฟากถนนยังคงถูกอนุรักษ์ตามแบบแผนสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์หมิง-ชิง ได้เป็นอย่างดี  อิสระให้ท่านได้เดินชมวิถีชีวิตของร้านค้าเก่าแก่ บรรยากาศโบราณเลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงมากมาย อาทิเช่น เห็ดหอม เก๊กฮวย เยื่อไผ่  เป็นต้น

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

            นำท่านเดินทางสู่หวางซาน มณฑลอานฮุย... นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่

อุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน  ภูเขาหวงซานมีภูมิประเทศสวยงาม ได้รับคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี ค.ศ.1990 เขาหวงซานมียอดเขารวมทั้งหมดประมาณ 72 ลูก น้ำตกใหญ่ 2 แห่ง และลำธาร 24 สาย ความงดงามที่ธรรมชาติเสกสรรขึ้นเป็นหวงซาน นั้นประกอบไปด้วย ต้นสนรูปร่างแปลกประหลาดสวยงาม ก้อนหิน รูปร่างแปลกตาตามจินตนาการ ทะเลเมฆที่ลอยปกคลุมทั่วเขา หิมะที่ปกคลุมต้นไม้และภูเขาสวยงามตระการตาและน้ำพุร้อน สมกับสำนวน ไป 5 ภูกลับมาไม่มองภูเขา ไป หวงซาน กลับมาไม่มองภูของนักเดินทางจีน สีวีเสี่ยเค่อสมัยราชวงศ์หมิงที่ได้ไปสัมผัส เมื่อเดินทางถึงยอดเขาแล้ว นำท่านเที่ยวชม สื่อซิ่นฟง(ยอดเขาสื่อซิ่น) เป็นจุดชมวิวอีกแห่งที่มีประวัติว่า วีรบุรุษสมัยราชวงค์หมิง มีนามว่า เจียงเทียนอี้ มาถึง ณ ที่แห่งนี้และได้สลักอักษรไว้ 5 ตัว บนโขดหินด้านข้าง มีใจความว่า หากใครจะชมความงามของยอดดอยแห่งนี้ คือ จุดชมทัศนียภาพอีกแห่งหนึ่งซึ่งข้าพเจ้าได้เคยมาถึงแล้ว  ชมยามเย็นที่งดงามของแสงอาทิตย์ก่อนลับขอบฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ของแม่น้ำแยงซีในมณฑลอันฮุย  นำท่านชมยอดเขากวงหมิงติ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของหวางซาน ณ จุดนี้ท่านจะเห็นยอดเขาเทียนตูเฟิง ยอดเขาที่สวยที่สุดด้านหน้าจะบดบังด้วยทะเลหมอก... เห็นยอดเขาลางๆ สวยงามมาก ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าเทวดา ได้อากาศที่บริสุทธิ์ ได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ แล้วชมไกลๆกับ ยอดเขาเฟยไหลสือ  เป็นยอดเขาที่มีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งวางในลักษณะตั้ง โดยไม่มีอะไรมาค้ำหรือยันเลย ผ่านลม ผ่านฝนมาหลายร้อยปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะล้ม... 

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            ã พักบนเขาโรงแรม BEI  HAI  HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า  

                      

วันที่ห้า    อุทยานแห่งชาติเขาหวงซาน – หวงซาน(กระเช้าลง) ~ เซี่ยงไฮ้/ บัวหิมะหาดไว่ทาน, 

            อุโมงเลเซอร์, ขึ้นตึกขวด SWFC (ชั้น 100)    

 第五天      黄山/ 云谷缆车下山 ~   上海/宝树堂,外滩,观光隧道,100层环球大厦

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

แล้วนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า ลงจากเขาหวงซาน ....เดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้ 

เที่ยง      บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารหังโจว (เป็นทางผ่าน)

มหานครที่ใหญ่สุดของประเทศจีนที่ได้พัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง ได้รับขนานนามว่า ปารีสตะวันออก ซึ่งเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตาราง กม. มีประชากรอาศัยอยู่ราว 14  ล้านคนทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้.. แล้วนำเข้าร้านสรรพคุณ ยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะซึ่งเหมาะเป็นยาสามัญประจำบ้าน และนำชมเขตไว่ทาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก ของฝั่งแม่น้ำหวังผู่ จากเหนือจรดใต้ 4 กม. เป็นเขตสถาปัตยกรรม ที่ได้ชือว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งนครเซี่ยงไฮ้ เป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเงินของธนาคารที่สำคัญ  เป็นแหล่งรวมศิลปะ สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย แบบโรมัน รวมทั้งผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนาคารแห่งชาติเป็นต้น...

นำท่านนั่งรถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ซึ่งเป็นนอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9

เมตร ยาว 646 เมตร ...นำท่าน ขึ้นชมตึกขวด SWFC (ชั้น 100) เป็นตึกสูงที่สุดในประเทศจีน

ด้วยความสูงถึง492 เมตร มี101ชั้นบนพื้นที่ 381,600 ตารางเมตร ในเขตผู่ตงของมหานครเซี่ยงไฮ้

เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเซี่ยงไฮ้ที่เต็มไปด้วยตึกรูปร่างสวยงามแปลกตานานาชนิด    

ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ..ซีฟู๊ดโกลเด้นท์จากัวร์ 金钱豹  ระดับ 6 ดาว GOLDEN JAGUAR  อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติที่อยู่ย่านช้อปปิ้งชื่อดัง เชิญชิมอาหารกว่า 200 ชนิด อาทิ หอยนางรม ปลาดิบ สเต๊กเนื้อ เป็ด ไก่งวง แพะย่าง กุ้งทอด ติ่มซำรวมถึงเค็กหลากหลายชนิด พิเศษ!!!!! เครื่องดื่มไม่อั้น เช่น ชาเขียวหลงจิ่งชาอู่หลง น้ำผลไม้ เบียร์ท้องถิ่น ไวน์แดงท้องถิ่น และ ไอศกรีม ยี่ห้อ Haagen Dazs

            (เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของภัตตาคาร โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า)

            ã พักเซี่ยงไฮ้โรงแรม Charms Hotel  http://www.zhongfuhotel.com.cn/  4ดาวหรือเทียบเท่า

 

วันที่หก      เซี่ยงไฮ้/ร้านหยก ร้านผ้าไหม~ เมืองนานกิง/ถนนคนเดินฟูจื่อเมี่ยว ~ ดอนเมือง(ไทย)

第六天           上海/玉店,  丝绸厂南京/夫子庙, 南京机场  ~  隆曼(泰国)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   นำท่านแวะชม ร้านหยก ซึ่งเป็นเครื่องประดับนำโชค ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากล้ำค่า และแวะร้านผ้าไหม ที่ขึ้นชื่อของประเทศของจีนให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทำจากผ้าไหม เช่นผ้าห่ม เสื้อผ้า รองเท้า เป็นต้น  

เที่ยง    บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพิเศษ..ไก่เหล้าแดงหงจื่อจี  红子鸡

            แล้วนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนานกิง เที่ยวชมถนนคนเดินที่ ย่านฟูจื่อเมี่ยว อิสระตามอัธยาศัย        

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  แล้วนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานกิง

20.00    บินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XW 087 (มีอาหารบนเครื่อง)

22.40    เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....

                                                                                                                                  

                                                       ***************************                  

 

ค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ (พักคู่) ......- บาท   พักเดี่ยวเพิ่ม  ......- บาท        

                   (โปรโมชั่น ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก)

อัตรานี้รวม  

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป) //- ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ//ภาษีสนามบินไทย-จีน

- ค่าที่พัก(2ท่านต่อ1ห้องคู่)รวม 5 คืน //- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ//- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ1 ใบไม่เกิน 20 กก. (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง**

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน)

 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าเอกสารของผู้ต่างด้าว / ค่าวีซ่าจีนของต่างชาติ, ส่วนต่างของค่าวีซ่าด่วน / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /

 ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ท่าน .

 

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ

 

 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     (พื้นหลังฉากสีขาวไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก)

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

************ S&Lux Travel ************

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. มีอาหาร+น้ำดื่มบนเครื่องบิน ทั้งขาไปและขากลับ

2. มีWi-Fi ทุกโรงแรม ยกเว้นบนเขาโรงแรมเป๋ยไห่ มีWi-Fiเฉพาะที่บริเวณล๊อบบี้เท่านั้น

3. การเดินบนเขาหวงซาน ควรสวมรองเท้าผ้าใบที่มีพื้นยางกันลื่น เตรียมร่ม, เสื้อกันฝน
- เพื่อความสะดวกในการเดินชม สิ่งของมีค่า ยาประจำตัว น้ำดื่ม ฯลฯ ควรใส่เป้หลังใบเล็กๆพกติดตัวไว้ 
- เพื่อป้องกันอันตราย เมื่อเดินชมไม่ควรมองวิว เมื่อมองวิวควรหยุดเดิน 
- ก่อนเดินทางไปหวงซานควรซ้อมเดินออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตและเคยชิน 
- กรุณาเตรียมจัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กเพื่อไปค้างที่บนเขาหวงซาน 1 คืน  
4. กระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องบิน ไม่เกิน7ก.ก. (หากเกินทางสายการบินคิด950บาทต่อใบ)

    ใบใหญ่โหลดเข้าใต้ท้องเครื่องบิน น้ำหนักไม่เกิน20 กิโลกรัม (ของแหลม ของมีคม ของเหลวให้โหลด)

5. กระเป๋าใบเล็กพักบนเขาหวงซาน1คืน ควรถือเอง (ค่าแบกสัมภาระกระเป๋าบนเขา ใบเล็กราวๆ20หยวน,

ใบใหญ่ประมาณ40-50หยวนต่อเที่ยว ถ้าขึ้น+ลงด้วยต้องคูณสอง)

6. ข้อควรทราบ

1.เรื่องการเข้าร้านช้อปของจีน เช่นร้านบัวหิมะ จำเป็นต้องบรรจุลงในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ดังนั้นจึงเรียนให้ทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องเข้าแวะชม 45-50นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า ท่านใดที่ขอแยกไม่ตามคณะในบางสถานที่ ในบางวันโดยไม่มีการตกลงเรื่องการ

เก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย(หรือก่อนเดินทาง) ทางบริษัทฯจำเป็นต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีที่ไม่เข้าร้าน เป็นจำนวนเงิน 200หยวน/คน

 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน

-การไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หรือ เกิดโรคระบาด,ภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงกรณีการยื่นวีซ่าแล้วบริษัทฯขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

-U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง 

                                                  ************ S&Lux Travel ************