ภาษา : ไทย

คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 

คุนหมิง-ต้าหลี่-หมู่บ้านสี่โจว-ลี่เจียง-ภูเขาหิมะมังกรหยก

6 วัน 5 คืน 

พิเศษ ! แถมโชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang 

นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

 

กำหนดเดินทาง วันที่           เดือน มกราคม - พฤษภาคม ..  2561 

 

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ คุนหมิง – ฉู่สง

08.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D  โดยสายการบินไทย

10.50 น.  เหินฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 612

                      *** สำหรับกรุ๊ปที่เดินทาง วันที่ 29 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60  เที่ยวบินออกจากสุวรรณภูมิ เวลา 09.15 น. ชึ่งเป็นเที่ยวบินที่จอดแวะรับผู้โดยสารที่เชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อไปยังคุนหมิง ใช้เครื่องลำเดิม***

14.05 น.  ถึงสนามบินนครคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล ครอบคลุมพื้นที่ 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต มีประชากร 33 ล้านคน มีชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า คุนหมิงได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ มีทัศนียภาพสวยงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือ ธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวเกินไป นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แล้วเดินทางโดยรถโค้ชสู่เมืองฉู่สง

18.00 น.  ถึงฉู่สงรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

             พักที่โรงแรม JIANHUA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สอง     ฉู่สง– ต้าหลี่– ผ่านชมเจดีย์ 3 องค์– หมู่บ้านสี่โจว– เมืองเก่าต้าหลี่– ลี่เจียง– เมืองเก่าลี่เจียง

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

07.00 น.  เดินทางสู่เมืองต้าหลี่ เมืองที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญ ของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (2 ชั่วโมง-ทางด่วน)

{ เดินทางถึงต้าหลี่นำท่านผ่านชมเจดีย์สามองค์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองต้าหลี่ เจดีย์ 3 องค์ มีองค์ประธาน 16 ชั้นอยู่ตรงกลาง มีชื่อเรียกว่า เชียนสวินถ่า สูง 69.13 เมตร ประดิษฐานเมื่อสร้างอาณาจักรต้าหลี่ เมื่อประมาณ 1,000 ปี ที่ผ่านมา ถูกลมฝนกัดกร่อนเผชิญแผ่นดินไหวหลายครั้งแต่ก็มีการบูรณะเรื่อยมา พุทธศาสนาที่เมืองต้าหลี่เจริญเติบโต และรุ่งเรืองสุด ๆ ในสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง

             { ชมหมู่บ้านสี่โจว ชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถ้วย การดื่มชาสามรสเดิมทีเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่มีเกียรติของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณ และแพร่หลายไปสู่ชุมชนถึงทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็คือ "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คิด" "ชาขม" เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ำผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคิด" ใส่เครื่องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ด้วย ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อร์ไห่ หนึ่งในทะเลสาบน้ำจืดที่โด่งดังบนที่ราบสูงมณฑลยูนนาน เนื่องด้วยทะเลสาบแห่งนี้มีลักษณะคล้ายหู ประกอบกับที่ชาวเขาในเขตนี้ไม่เคยเห็นทะเล จึงเรียกผืนน้ำอันกว้างใหญ่ว่า ไห่ ซึ่งแปลว่าทะเล และขนานนามว่า เอ๋อร์ไห่

              { นำท่านเดินเล่นชมเขตเมืองเก่าต้าหลี่ที่ได้รับการอนุรักษ์  มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ

13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

              แล้วเดินทางสู่เมืองลี่เจียง เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ (180 ก.ม. 3 ชั่วโมง)

             { ถึงลี่เจียงนำท่านเดินชมเมืองเก่าลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจีย ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.. 1997 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (สุกี้น้องแซลมอน)

พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สาม   ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (กอนโดล่า) โชว์จางอวี้โหมว – หมู่บ้านน้ำหยก –วัดยี่เฟิง – เมืองเก่า

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

ยามเช้าชมลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี แล้วนำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูก โดยยอดเขาที่สูงสุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี { นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์

หมายเหตุ ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า กอนโดล่าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

{ ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้โหมว นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

13.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

{ นำท่านไปชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซี สัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง { ชมวัดยี่เฟิง วัดในพุทธศาสนานิกายลามะ { แล้วนำท่านไปชมภาพวาดไป๋ซา ภาพวาดทางศาสนาที่มีลายเส้นนุ่มนวล สีสันสดใส มีการเลือกใช้สีดำ สีเงิน สีเขียวเข้ม สีทอง สีแดง ในการวาด มีประวัติเริ่มมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิง ต่อเนื่องมาถึงราชวงศ์ชิง ราว 600 ปี ศิลปะภาพวาดไป๋ซาสะท้อนให้เห็นถึงศาสนาและวัฒนธรรมต่างสาขาในยุดนั้นที่ผู้คนมีความเชื่อถือปฏิบัติ อันได้แก่ พุทธ ลามะ เต๋า นาซี ตงปา ฯลฯ 

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร (อาหารไทย)

              พักที่ เอเดนจ์ ADANGE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วันที่สี่              ลี่เจียง – สระมังกรดำ – ต้าหลี่ – ฉู่สง

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

{ นำชมสวนสาธารณะเฮยหลงถัง หรือ สระมังกรดำ ที่มีทะเลสาบล้อมรอบด้วยต้นไม้สีเขียวขจี ชม เก๋งหนึ่งเหรียญ เก๋งเล็กๆกลางสระน้ำที่สร้างขึ้นในสมัยกลางราชวงศ์ชิง ชม สะพาน 5 โค้ง ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานเข็มขัดหยก หรือ สะพานแห่งความคิดถึง สะพานนี้จะแบ่งสระมังกรดำออกเป็นสองส่วน ข้างสะพานมีศาลาจีน 3 ชั้น ชื่อ ศาลาจันทรา ส่วนประกอบทั้งหมดนี้ ถ้าอากาศอำนวย น้ำนิ่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ภูเขาหิมะมังกรหยกทั้ง 13 ยอดที่อยู่ด้านหลัง จะทอดเงาสะท้อนลงบนสระน้ำ ถือว่าเป็นภาพที่สวยที่สุดในลี่เจียง และภาพนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองลี่เจียงอีกด้วย { แวะเลือกซื้อหยก ผีซิว ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางนำโชค ค้าขายรุ่งเรือง

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

             หลังอาหารนำท่านเดินทางไปฉู่สง (ประมาณ 5 ชั่วโมง)

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

             พักที่ JIANHUA INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่ห้า            ฉู่สง – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – ตำหนักทอง

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

เดินทางกลับสู่นครคุนหมิงโดยรถโค้ช { แวะชมเขตเมืองเก่ากวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ.1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า  { แวะร้านผ้าไหมสินค้า OTOP ของจีน

12.00 น.  ถึงคุนหมิง รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร

{ แวะร้าน นวดฝ่าเท้า เลือกชื่อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึง บัวหิมะ ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี { นำท่านชมตำหนักทอง ตำหนักโบราณล้ำค่าของนายพลอู๋ซานกุ้ย แห่งราชวงศ์หมิง นายทหารผู้พลิกแผ่นดินฮั่นเป็นแมนจู สร้างด้วยทองคำสัมฤทธิ์ทั้งหลังในสมัยราชวงศ์ชิง โดยออกแบบจากพระราชวังหลวงกรุงปักกิ่ง ภายในมีหอระฆังโบราณ และพิพิธภัณฑ์เครื่องใช้ และอาวุธโบราณที่เคยใช้จริงในประวัติศาสตร์

19.00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร ** เมนูพิเศษ 银海酒楼菜单

            พักที่ LANGWAI HOTEL (LONGWAY HOTEL) หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่หก            คุนหมิง – วัดหยวนทง – สุวรรณภูมิ

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

{ นำท่านไปเที่ยววัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองคุนหมิง มีประวัติยาวนานกว่า 1,200 ปี นำท่านนมัสการพระพุทธชินราชที่จำลองมาจากเมืองไทย แวะร้านใบชา { แวะร้านไข่มุก

12.00 น.  รับประทานอาหารเที่ยงที่ภัตตาคาร ** ชวนชิมสุกี้เห็ด น้ำซุปไก่ดำ ที่ขึ้นชื่อของคุนหมิง

15.20 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 613

16.30 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

                   *********************************

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก)

 

 

อัตรานี้รวม     ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ / ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่าภาษีสนามบินไทย / ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก. / ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป 800 บาท) / ค่าภาษีสนามบินจีน (CN TAX) หยวน, ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง (YR), ค่าธรรมเนียมประกันภัยทางอากาศ (YQ) / ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

ค่าบริการไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3%

กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนรถรวม 140 หยวน, หัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

 

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ ถ้าจัดหาไม่ได้และมีค่าบัตรผ่านประตู ก็จะคืนค่าบัตรตามที่บริษัททัวร์ต้องจ่ายจริง แต่ถ้าไม่มีค่าบัตรผ่านประตูใดๆก็จะไม่คืนค่าบริการ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ 

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 20 วัน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-คืนหรือหักค่าใช้จ่ายบางส่วนสำหรับกรุ๊ปที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 15,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 % 

ความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

 

โปรดทราบ

1.สายการบินอาจมีการยกเลิกเที่ยวบิน ปรับเปลี่ยนไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือแจ้งให้ทราบในเวลากระชั้นชิด ท่านใดที่ต้องออกตั๋วภายในประเทศ (เครื่องบิน,รถทัวร์,รถไฟ) กรุณาเผื่อเวลาและสอบถามที่เจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง เพราะหากมีความเสียหาย ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

2.การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

3.ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน