ภาษา : ไทย

คุนหมิงเจาะลึก ตงชวน-ต้าหลี่-ลี่เจียง (วันสงกรานต์) 

 วันสงกรานต์

คุนหมิงเจาะลึก ตงชวน-ต้าหลี่-ลี่เจียง

6 วัน 5 คืน 

昆明  东川  大理  丽江

ลิ้มรสอาหารพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง, สุกี้เห็ดน้ำซุปไก่ดำ 

พิเศษ ! โชว์จางอวี้โหมว Impression of Lijiang  นั่งกระเช้ากอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก

โดยการบินไทย

 

กำหนดเดินทาง    ....... 2560  

                                   

วันแรก                   สนามบินสุวรรณภูมิ ~ คุนหมิง ~ ตงชวน

07.45 น.  คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย (TG)

                   โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง(สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

10.50.  Q เหิรฟ้าสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 612

14.05.  ถึงท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง เมืองเอกของมณฑลยูนนาน ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 6 จากทั้งหมด 27 มณฑล มีประชากร 33 ล้านคน โดยเป็นชนกลุ่มน้อยถึง 24 เผ่า ครอบคลุมพื้นที่ถึง 15,561 ตารางกิโลเมตร อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 6,200 ฟุต คุนหมิงมีทัศนียภาพสวยงามมากมาย และได้สมญานามว่า นครแห่งฤดูใบไม้ผลิ และมีชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่กว่า 26 กลุ่ม และสิ่งที่มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวก็คือธรรมชาติและภูมิอากาศที่ไม้ร้อนหรือหนาวเกินไป หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...  

นำท่านเดินทางสู่ เมืองตงชวน อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ด้วยที่ตั้งอยู่ในระดับความสูง 1,800-2,600 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดินแห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทำให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมน้ำตาล จึงเป็นที่มาของ ตงชวนแผ่นดินสีแดง (DONGCHUAN RED LAND ) ดินแดนบริสุทธ์แห่งนี้ เป็นที่รู้จักกันในกลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน ถึงทัศนียภาพอันสวยงามหลากหลาย จุดชมวิวที่มีอยู่กระจัดกระจายมากมาย ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ตระการตาของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสีสัน ตัดกันกับผืนดินเปล่าสีแดงบนแปลงไร่นาเกษตรกร ท้องฟ้ากว้างสดใส และเมฆขาวกระจายอยู่ทั่วไป ดุจภาพวาดที่จิตรกรบรรจงแต่งแต้มสีสันลงบนผืนผ้าใบ   

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   

พักที่ตงชวน โรงแรม 4 ดาว

 

วันที่สอง        ตงชวน/แผ่นดินสีแดง( RED LANDเนินเขา 7 สี –จิ่นซิ่วหยวน  ~  เมืองฉู่สง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านไปชมทิวทัศน์อันงดงาม เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เมื่อมองไกลๆ หุบเขาและไร่นาจะเต็มไปด้วย

สีสันต่างๆนานาของดอกไม้บานครอบคลุมตั้งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชั้นๆ โอนเอนล้อลมเล่นเป็นระลอกคลื่นสวยงามเหนือคำบรรยาย สีสัน และฉากหลังเปลี่ยนแปลงไปตามสายลม แสงแดด เมฆหมอก และพืชพันธุ์ในแต่ละฤดูกาลเช่น สีเหลืองของดอกน้ำมัน เหลืองทองของข้าวบาร์เล่ย์ และเป็นจุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิวเยี่ยเลี่ยงเถียน เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์,  ลั่วเสียโกว, ฮัวสึชุน ,ต๋าหม่าคาน, เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยไร่นา ขณะเดียวกันพื้นที่ไร่นาก็มีลักษณะเป็นคลื่น และเป็นชั้น ๆ ดินสีแดงจัด ทำให้ทัศนียภาพเบื้องหน้าทั่วบริเวณเป็นสีแดง 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำชมเนินเขา 7 สี(ชี่ไฉ่พอ) หรือฉายา Seven Colors Hill และ จิ่งซิวหยวน สองเนินเขาที่อยู่ใกล้ๆ กัน เป็นพื้นที่กว้างใหญ่ที่ประกอบไปด้วยเนินเขาเล็กๆ มากมายคล้ายคลื่น แต่ละเนินก็ต่างมีสีสันตามพืชที่ปกคลุมและแสงแดดที่สาดส่อง ดูสวยงามมากๆ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองฉู่สง

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

พักที่ฉู่สง โรงแรม 4 ดาว 

 

วันที่สาม         ฉู่สง (บัส) ~ ต้าหลี่ / เมืองโบราณต้าหลี่ ,หมู่บ้านสี่โจว ~ ลี่เจียง /เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก  

นำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ หรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อ "หนองแส" หรือ "ตาลีฟู" เป็นแหล่งชุมชนสำคัญของชนชาติไป๋ 1 ใน 55 ชนชาติส่วนน้อยของจีน ตั้งอยู่บนที่ราบสูงยูนนาน-กุ้ยโจว บนความสูง 1,890 เมตรจากระดับน้ำทะเล ห่างจากนครคุนหมิงประมาณ 400 ก.ม. เดินทางโดยรถโค้ช (2 ชั่วโมง-ทางด่วน)  นำท่านเดินเล่นชมเขตเมืองโบราณต้าหลี่ ที่ได้รับการอนุรักษ์  มีเนื้อที่ 6 ตารางกิโลเมตร ถนนหนทางในตัวเมืองเก่าตัดกันเป็นตารางหมากรุก มีประตูเมืองเก่างามสง่า ถนนหนทางปูด้วยอิฐเขียว บ้านเรือนสร้างจากหินไข่ห่าน มีหลังคาสีเทาเข้ม มีบรรยากาศที่เรียบง่ายแบบโบราณแต่งดงาม ชมสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าบาติก หินอ่อนแห่งเมืองต้าหลี่ ฯลฯ

นำท่านชมหมู่บ้านสี่โจว ชมการแสดงพื้นเมืองชาวไป๋ ชมประเพณีการชงชา 3 ถ้วย การดื่มชาสามรสเดิมทีเป็นวิธีการต้อนรับแขกที่มีเกียรติของเจ้าผู้ครองเมืองต้าหลี่ในสมัยโบราณ และแพร่หลายไปสู่ชุมชนถึงทุกวันนี้ "การดื่มชา สามถ้วย สามรส" ซึ่งก็คือ "ชาขม" "ชาหวาน" และ "ชาขบ คิด" "ชาขม" เป็นชาย่างจึงมีรสขม "ชาหวาน" ใส่ขิงสด-น้ำผึ้ง-เนื้อวอลนัท จึงออกรสหวาน ส่วน "ชาขบคิด" ใส่เครื่องเทศ รสชาจึงมีรสแปลกชวนคิด "ชาสามรส" ไม่เพียงแต่มีประวัติอันยาวนานแต่ยังแฝงปรัชญาชีวิตที่ลึกซึ้งไว้ด้วย

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง เมืองซึ่งอยู่ในระดับความสูงประมาณ 2,400 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ลี่เจียงเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชนเผ่านาซีซึ่งอพยพมาจากทิเบต เผ่านาซีอยู่ในสังคมที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ (180 ก.ม. 3 ชั่วโมง)

                   ถึงลี่เจียงนำท่านเดินชมเมืองโบราณลี่เจียง ทางเดินปูด้วยหินอัดแน่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ลำธารที่ไหลผ่านเกือบทุกหลังคาเรือน สะพานโค้งหินเก่าแก่ ต้นหลิวริมลำธารที่กิ่งใบลู่ไหวไปตามสายลม ถนนแต่ละสายในเขตเมืองเก่าจะมาบรรจบกันที่ตลาดสี่เหลี่ยม ซื่อฟางเจีย ศูนย์กลางการค้าขายซื้อหาสินค้าของชาวเมืองและนักเดินทาง ทั้งหมดนี้ทำให้ลี่เจียงเมืองเล็กๆกลายเป็น มรดกทางวัฒนธรรมของโลก โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศรับรองเมื่อปี ค.. 1997

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

 พักที่ลี่เจียง โรงแรม Banyan Tree Lijiang Hotel หรือเทียบเท่า 5 ดาว

 

วันที่สี่              ลี่เจียง – ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้ากอนโดล่า) – โชว์จางอวี้โหมว –

                        หมู่บ้านน้ำหยก – วัดยี่เฟิง ~ ต้าหลี่

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ลี่เจียง เมืองเก่าดายันที่มีประวัติมากว่า 800 ปี ยังคงรักษาความงามในอดีตไว้ได้เป็นอย่างดี นำท่านชมภูเขาหิมะมังกรหยก ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติของจีน และมีธรรมชาติที่เลื่องลื่อว่าเป็นสุดยอดความงามแห่งชายแดนตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ภูเขาหิมะมังกรหยกมีเทือกเขาทั้งหมด 13 ลูก โดยยอดเขาที่สูงสุดนั้นถึง 5,596 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล จึงมีหิมะปกคลุมตลอดปี ในขณะที่ทุ่งหญ้าจะเต็มไปด้วยทิวสนเป็นแนวเขียวขจี { นั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบกอนโดล่า (กระเช้าแบบปิดกันลม-ความจุ 6 ที่นั่ง) ขึ้นชมวิวสวยของหิมะมังกรหยก ผ่านชมวิวชมป่าสนดึกดำบรรพ์และวิวธรรมชาติที่สวยงาม กระเช้าถึงยอดเขาที่ความสูงกว่า 4,500 เมตร นำชมธารน้ำแข็ง ตื่นตาตื่นใจกับหมู่เมฆที่บดบังเทือกเขาหิมะเป็นระยะ ๆ สาดส่องด้วยแสงอาทิตย์เป็นทางดุจแดนสวรรค์  

หมายเหตุ  ผู้เดินทางยอมรับความเสี่ยงและเข้าใจว่า กรณีกระเช้า กอนโดล่า ขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยกด้านความสูง 4,000 เมตร ปิดไม่ให้ขึ้นไม่ว่าเนื่องจากเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจะจัดให้ท่านขึ้นกระเช้าภูเขาหิมะมังกรหยกด้านทุ่งหญ้าเหวินซานผิงแทน แต่ถ้าปิดทั้ง 2 แห่ง ทางผู้จัดพิจารณาจะจัดรายการอื่นให้ ถ้าจัดไม่ได้จะคืนค่ากระเช้าให้ แต่ถ้าบัตรกระเช้าได้ใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

{ ลงจากเขาหิมะมังกรหยก นำท่านเข้าสู่เวทีการแสดงกลางแจ้งขนาดใหญ่ ที่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านได้ชมการแสดง 1 ชั่วโมง อันแสนประทับใจ ชุด IMPRESSION of LIJIANG ของผู้กำกับชื่อดัง จาง อวี้โหมว นักแสดง 500 คน มาจากชนชาติส่วนน้อย 10 เผ่า พิสูจน์ว่าวันนี้ชาวนากับดาราก็เป็นคนเดียวกันได้

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านไปชมยี่สุ่ยจ๋าย หรือ หมู่บ้านน้ำหยก ชมศาลตงปา ศาลที่เกี่ยวสือหลัว บรรพบุรุษของชาวนาซี ชมหมู่บ้านตงปาในหมู่บ้านน้ำหยก สร้างขึ้นเลียนแบบชีวิตความเป็นอยู่ของเผ่านาซีสัมผัสวัฒนธรรมนาซี นำชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ของเผ่านาซี ซึ่งไหลมาจากภูเขาหิมะมังกรหยก ในบ่อน้ำพุยังเลี้ยงปลาหงจูนหลายพันตัว ซึ่งเป็นปลาหายากราคาสูง  ชมวัดยี่เฟิง วัดในพุทธศาสนานิกายลามะ แล้วนำท่านเดินทางกลับเมืองต้าหลี่

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักที่ต้าหลี่ โรงแรม 4 ดาว

 

วันที่ห้า                  ต้าหลี่ ~ คุนหมิง เมืองโบราณกวนตู้ – บัวหิมะ – ร้านหยก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิงโดยรถโค้ช  นำท่านแวะชมเขตเมืองโบราณกวนตู้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ห่างจากตัวเมืองคุนหมิง 17 กม. มีพื้นที่ 1.5 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 5 ภูเขา 6 วัด 7 หอ 8 ศาลเจ้าบรรพบุรุษ นำท่านไปถ่ายรูปกับเจดีย์โบราณ มีความสูง 14.5 เมตร สร้างในปี ค.ศ. 1457 บูรณะใหม่เมื่อปี ค.ศ.1987 สร้างจากข้าวเหนียวและดินแดงและตัดเป็นก้อนๆนำมาก่อสร้างเป็นเจดีย์  มีน้ำหนักรวม 1,350 ตัน บริเวณฐานเจดีย์เจาะเป็นช่องสี่ทิศทาง ความกว้างขนาดรถม้าวิ่งผ่านได้โดยรอบเจดีย์เป็นถนนโบราณและมีร้านค้าที่สร้างใหม่เลียนแบบของเก่า

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   นำท่านแวะร้าน นวดฝ่าเท้า เลือกชื่อยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง รวมถึง บัวหิมะ ยาทาแก้น้ำร้อนลวกที่ท่านรู้จักดี...แวะเลือกซื้อหยก ผีซิว ลูกมังกรตัวที่เก้า เครื่องรางนำโชค ค้าขายรุ่งเรือง

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                   พักที่คุนหมิง โรงแรม  4 ดาว

 

วันที่หก                  คุนหมิง /วัดหยวนทง ร้านไข่มุก  – ช้อปปิ้ง  ~  สุวรรณภูมิ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก   

นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหยวนทง ซึ่งเป็น วัดที่ใหญ่ที่สุดในนครคุนหมิงมีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 1,200 ปี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองคุนหมิง ให้ท่านชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ มีโบสถ์ที่งดงาม สระน้ำใสสะอาด ท่านสามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆ ภูเขาและเมืองคุนหมิง นำท่านนมัสการพระพุทธรูปจำลอง ซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทย สมัยที่ พณ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีการอัญเชิญพระพุทธชินราชมาประดิษฐาน ณ วัดแห่งนี้ ... แวะ ร้านไข่มุก เลือกซื้อไข่มุก ครีมไข่มุกบำรุงผิว ที่ทำจากไข่มุกน้ำจืดที่เพาะ เลี้ยงในทะเลสาบ...แล้วเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ซึ่งท่านจะได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าต่างๆ รวมถึงสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆมากมาย.... ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองคุนหมิง

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...อาหารกวางตุ้ง

15.40 น.  Q บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ TG 613

16.55 น.  ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...... 

***********************

หมายเหตุ : ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีน ทุกเมือง กำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ นวดฝ่าเท้า และ บัวหิมะ, หยก, ใบชา, ไข่มุก, ผ้าไหม  ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น

 

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า)

 ผู้ใหญ่ (พักคู่ ลี่เจียงห้องปกติ+3ช้อป) ราคา@ ..... บาท // พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ ..... บาท 

*** เด็กอายุต่ำกว่า12ปี พักรวมผู้ใหญ่(เสริมเตียง) ราคาลดลง 2000บาท // (ไม่เสริมเตียง)ราคาลดลง 3000บาท

 ** หากมี1ช้อปยาบัวหิมะ บวกเพิ่มต่างหาก2000บาท/ท่าน,หากทั้งหมดไม่มีช้อป บวกเพิ่ม3600บาท/ท่าน

** ที่ลี่เจียงหากพักห้อง Two Bedroom Mountain View Jet Pool Villa

      เพิ่มต่างหาก ห้องละ10800บาท(หรือท่านละ5400บาท)

** ที่ลี่เจียงหากพักห้อง Three Bedroom Mountain View Jet Pool Villa

      เพิ่มต่างหาก ห้องละ14400บาท(หรือท่านละ7200บาท)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

+ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ตามที่ระบุไว้ในรายการ

+ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

+ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

+ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

+ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท) คุ้มครองผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และผู้เอาประกันอายุระหว่าง 1 เดือน ถึง 15 ปี และผู้ที่มีอายุสูงกว่า 70 ปี ขึ้นไป ค่าชดเชยทั้งหลายตามกรรมธรรม์จะลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของค่าชดเชยที่ระบุไว้ในกรรมธรรม์  ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ หรือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

-ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

-ค่าทิปไกด์, หัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ รวมเป็น 180 หยวนต่อคน (เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

-ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % 

.ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 180 หยวน/ท่าน.

 สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ

 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     (พื้นหลังฉากสีขาวไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก)

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน

-การไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หรือ เกิดโรคระบาด,ภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงกรณีการยื่นวีซ่าแล้วบริษัทฯขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

-ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง 

                                                  ************ S&Lux Travel ************