ภาษา : ไทย

ไท่หยวน อู่ไถซาน ต้าถง ผิงเหยา 

 

ไท่หยวน - อู่ไถซาน - ต้าถง - ผิงเหยา

太原  五台山  大同  平遥

五台山:普萨顶  显通寺 塔院寺 五爷庙 黛螺顶 龙泉寺

大同:悬空寺   云冈石窟(电瓶车进出)  九龙壁

太原/平遥:晋祠寺  乔家大院  平遥古城  日升昌  大戏台

 

ไท่หยวน ~ อู่ไถซาน ~ ต้าถง ~ ผิงเหยา

อู่ไถซาน : หนึ่งในสี่เขาพุทธคีรีที่ศักดิ์สิทธิ์  พักบนเขา1คืน... อิ่มบุญ...อิ่มใจ....

ต้าถง : อารามลอยฟ้า เสวียนคงซื่อ  และ หยุนกั่งสือคู หนึ่งในสี่ผาพุทธจำหลักในจีน

ผิงเหยา : สัมผัสหมู่บ้านโบราณย้อนยุค ผิงเหยากู่เฉิง, เฉียวเจียต้าเอี้ยน, ยื่อเซิงชาง  

กำหนดเดินทาง    十月วันที่ 05  10 พฤษภาคม 61 (6วัน 4 คืน)     

 

วันแรก          สนามบินสุวรรณภูมิ   第一 天       集合於素汪哪逢国际机场   

23.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน MU ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์   โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

 

วันที่สอง    สุวรรณภูมิไท่หยวน อู่ไถซาน/ผู่ซ่าติ่ง, เสี่ยนทงซื่อ , เจดีย์ถ่าเอี้ยน, ว่านฝอเก๋อ

第二天       素汪哪逢 ~ 太原(山西省会)~ 五台山/普萨顶显通寺塔院寺万佛阁 

02.00 น.  Q บอร์ดดิ้งขึ้นเครื่องบิน โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ MU 5068

08.10 น.  เวลาท้องถิ่น ถึงเมืองไท่หยวน เมืองเอกแห่งมณฑลซานซี ที่มีอุตสาหกรรมถ่านหินเป็นอุตสาหกรรมหลักของมณฑล เป็นแหล่งอารยธรรมตั้งแต่สมัยหวางตี้ (5พันปีก่อน)และเป็นศูนย์กลางการปกครองสมัย ชุนชิวจ้านกว๋อ” (ก่อนค.ศ.2500 กว่าปี)  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง

เช้า          ä รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร

              แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองอู่ไถซาน 五台山...

              อู่ไถซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีที่ศักดิ์สิทธิ์ของจีน (สี่ภูอันได้แก่:ผู่ถอซาน เอ๋อเหมยซาน จิ่วหัวซาน และอู่ไถซาน) เป็นภูเขาสำคัญทางพุทธศาสนา ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภออู่ไถซานโดยมียอดเขาล้อมรอบด้วยกัน 5 ยอด จึงเป็นที่มาของชื่ออู่ไถซาน” 

                   อู่ไถซานอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล1,000 กว่าเมตร จุดสูงสุดถึง3,052 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นหลังคาของที่ราบหัวเป่ย เป็นสถานที่ที่รวมวิวธรรมชาติ วัฒนธรรม พุทธศาสนาเข้าไว้ด้วยกัน มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นพุทธบรรพตที่เก่าแก่มากที่สุด สร้างขึ้นในสมัยฮั่น ฝั่งตะวันออกบนภูเขาอู่ไถซานแห่งนี้มีวัดพุทธทั้งหมด 64 แห่งด้วยกัน ครั้งหนึ่งเขาอู่ไถซานเคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระมหาโพธิสัตว์มัญชุศรี ต่อมาสถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นปูชนียสถาน 1 ใน 4 สุดยอดของจีน วัดบนเขาแห่งนี้แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันคือวัดเขียว+วัดเหลือง วัดเขียวสำหรับพระภิกษุสงฆ์พำนัก ส่วนวัดเหลือง (วัดลามะศาสนาพุทธทิเบต) สำหรับพระลามะพำนักอยู่อาศัย  เขาอู่ไถซานนี้ยังเคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระมหาโพธิสัตว์มัชชุศรี (เหวินซู) ซึ่งถือว่าเป็นองค์พระโพธิสัตว์ที่มีความเป็นเลิศด้านสติปัญญา

เที่ยง        ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

{ นำท่านสู่ ผู่ซาติ่ง菩萨顶หรือยอดเขาพระโพธิสัตว์  ซึ่งจักรพรรดิ์คังซีและเฉียนหลงฮ่องเต้เคยเสด็จเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลหลายต่อหลายครั้ง   ชมวิหารต้าเหวินซูเตี้ยนที่ประดิษฐานรูปเคารพของพระโพธิสัตว์เหวินซู ประทับนั่งอยู่บนดอกบัว และชมตัวอักษรจีนลายฝีพระหัตถ์ของจักพรรดิ์คังซี ที่เขียนว่าอู๋ไถเซิ่นจิ่ง ซึ่งแปลว่า อู่ไถซาน - ดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์

{ นำชมวัดเสี่ยนทงซื่อ 显通寺วัดพุทธมหายานแห่งแรกที่ใหญ่สุด มีเนื้อที่ 80,000 เมตร เริ่มสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.58 ในสมัยราชวงศ์ตงฮั่นถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของจีน รองจากวัดม้าขาวหรือไป๋หม่าซื่อในเมืองลั่วหยางเพียง 1 ปีเท่านั้นภายในวัดมีงานสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง เช่น วิหาร อู๋เลี่ยงเตี้ยนที่ตัววิหารสร้างโดยวิธีการก่ออิฐถือปูนโดยไม่มีคานรองรับ ตำหนักถงเตี้ยนที่สร้างด้วยแผ่นทองเหลืองฉาบ น้ำหนักรวม กว่า 5 ตัน เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองเหลืองสูง1 เมตร และพระพุทธรูปสีทององค์เล็กงามอร่าม อีก 1หมื่นองค์  มีกุฎิและวิหารรวมกว่า 400 แห่ง มักจะมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้มากที่สุดบนเขาอู่ไถซาน  ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปจำนวนมาก

{ นำชมเจดีย์ถ่าเอี้ยน 塔院寺ภายในมีเจดีย์ขาวขนาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของอู่ไถซาน ภายในเจดีย์ขาวบรรจุพระบรมสารีริกธาตุรอยพระพุทธบาทอู่เหอเมี่ยว

{ นำนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดว่านฝอเก๋อหรือวัดอู่เย๋เมี่ยว万佛阁(另称“五爷庙”)

ค่ำ        ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

             ã พักอู่ไถซาน โรงแรม Jingwei Hotel 4 ดาว 警卫宾馆台山  台山  大酒店

 

วันที่สาม        อู่ไถซาน/ไต้หลัวติ่ง หลงเฉียนซื่อ  ~ เมืองต้าถง/วัดเสวียนคง

第三天         五台山/黛螺顶 ,龙泉寺 ~ 大同/悬空寺

07.00 น.  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

             นมัสการ และ { นำชมไต้หลัวติ่ง 黛螺顶อยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำชิงฮุย ศาสนสถานอีกแห่งหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของอู่ไถซาน นำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา (รวมค่ากระเช้า) วัดนี้ได้สร้างขึ้นตอนช่วงกลางของภูเขา บนยอดเขามีรูปพระโพธิสัตว์ 5 ภาค ซึ่งหมายถึง พระโพธิสัตว์ตั้งอยู่ 5 ทิศของภูเขาอู่ไถ และให้ท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดและยอดเขามหัศจรรย์แห่งนี้ การขึ้นสู่วัดไต้หลัวติ่งนั้นนอกจากขึ้นโดยกระเช้าแล้วยังสามารเดินขึ้นไปก็ได้ คือ จะต้องเดินขึ้นบันได 1,080 ขั้น ระหว่างทางเดินขึ้นวัดแห่งนี้จะเห็นเสน่ห์ความงามของทิวทัศน์ที่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆ และตามทางก็อาจจะได้พบกับผู้มีศรัทธาที่ใช้วิธีเดินขึ้นไปและกราบแบบอัษฎางคประดิษฐ์ซึ่งเป็นการกราบแบบนอนราบของชาวทิเบต   {  นมัสการวัดหลงเฉียนซื่อ 龙泉寺สถานที่งดงงาม ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน

12.00 น. ä รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

หลังอาหาร เดินทางสู่เมืองต้าถง มณฑลซานซี เมืองวัฒนธรรมแห่งประวัติศาสตร์กว่า 2,400 ปี มีโบราณวัตถุที่เป็นประติมากรรมหินแกะสลักจำนวนมาก จึงได้ชื่อว่า "เมืองแห่งประติมากรรมรูปสลักของจีน" ใช้เวลาเดินทางราว 2 ชั่วโมงถึงเมืองต้าถง....  

             เดินทางผ่านหุบเขาที่สวยงามเป็นธรรมชาติไปกระทั่งถึงเชิงเขาเหิงซาน ท่านจะเห็นหุบเขาสูงชัน เป็นที่ตั้งของวัดเสวียนคงซื่อ หรือ อารามลอยฟ้า 悬空寺วัดเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500ปี สร้างในราวตอนปลายของราชวงศ์เว่ย ในพุทธศตวรรษที่ 6 ติดอยู่บนหน้าผาที่สูงชัน เมื่อมองขึ้นไปบนหน้าผาที่สูงชันของภูเขาเหิงซัน จะเห็นวัดนี้เหมือนกับแขวนติดอยู่กับหน้าผา ก่อให้เกิดความทึ่งความประทับใจว่าเหตุไฉนวัดนี้จึงแขวนไว้บนหน้าผาแห่งนี้ได้ ตัวอาคารวัดสร้างด้วยไม้ประกอบด้วยห้องใหญ่น้อย 40ห้อง สร้างเลียบไปตามหน้าผาโดยใช้เสาไม้เล็กๆ ค้ำยันไว้กับหินผา ภายในประกอบด้วยภาพแกะสลัก พระพุทธรูปโดยใช้ผนังหินหน้าผานั้นเอง ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสม ผสานระหว่างตัวอาคารเครื่องไม้ที่แกะสลักลวดลายด้วยช่างที่มีฝีมืออันละเอียดอ่อนกับหินผาที่แกะสลักเป็นพระพุทธ รูปขนาดต่างๆ รวมทั้งสองเป็นผนังห้องด้วยความงดงามลงตัว แสดงถึงความชาญฉลาด และภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนโบราณ  วิหารแขวนแห่งนี้ได้ยอมรับจากหนังสือกินเนสบุ๊คว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       

                  ã พักโรงแรมต้าถง (Great Palace Hotel)  4 ดาวบวกๆ 大同王府至尊大酒店   

 

 

วันที่สี่             เมืองต้าถง/จิ่วหลงปี (กำแพงเก้ามังกร) หยุนกั่งสือคู  ~ เมืองไท่หยวน/จิ้นฉือ

第四天        大同/九龙壁雲刚石窟(含电瓶车) ~ 太原/晋祠

07.00 น.  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

นำชมกำแพงเก้ามังกร หรือจิ่วหลงปี้九龙壁ทั่วแผ่นดินจีนคงเหลือกำแพงเก้ามังกรอยู่เพียง 4 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 4 อยู่ที่เมืองต้าถงนี่เอง ตั้งอยู่หน้าวังของเจ้าชายจูกุ้ย พระโอรสองค์ที่ 13 ของจักรพรรดิจูหยวนจาง แห่งราชวงศ์หมิงเจ้าเมืองต้าถง ปัจจุบันวังแห่งนี้จะไม่มีปรากฏให้เห็นแล้ว แต่ตัวกำแพงยังอนุรักษ์ไว้อย่างดี

                   ต่อจากนั้น ชมถ้ำผาหยุนกั่ง雲刚石窟 (Yungang Grottoes) อยู่ห่างจากเมืองต้าถงไปทางทิศตะวันตกประมาณ 16 กม. มีการขุดเจาะถ้ำผาที่เชิงเขาอู่โจวซัน ที่มีความยาวจากทิศตะวันออกจรดทิศตะวันตกราว 1 กิโลเมตร ปัจจุบันค้นพบถ้ำผาขนาดใหญ่ 45 คูหา และช่องเขาใหญ่น้อยซึ่งเป็นแท่นบูชาพระพุทธรูปที่สำคัญ 209 แท่น มีรูปแกะปสลักนูนสูงปรากฏอยู่ทั้งภายในและภายนอก มากกว่าถึง 50,000 ชิ้น " ความอลังการของถ้ำหินแกะสลักที่ หยุนกังสือคู มีถ้ำทั้งหมด 2,000 กว่าถ้ำ ตั้งเรียงรายอยู่ในรัศมี 1 กิโลเมตร ปัจจุบันเปิดให้ชมกว่า 40 ถ้ำ อยู่ทางด้านตะวันออก 4 ถ้ำ กลาง 9 ถ้ำ ตะวันตก 32 ถ้ำ  องค์ที่ใหญ่ที่สุดสูงถึง 17 เมตร องค์เล็กที่สุดมีขนาดเพียง 2 เซนติเมตร ถ้ำที่ 6 เป็นถ้ำที่วิจิตรที่สุดเป็นการแกะสลักแบบโปร่ง เนินสูงลอยตัว แกะสลักเป็นชีวประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติถึงปรินิพาน ใช้เวลาในการแกะสลักหินนี้ถึง 60 กว่าปี ผู้สร้างถ้ำพระแกะสลักเหล่านี้คือจักรพรรดิในราชวงศ์เว่ย ผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาและสร้างสืบต่อเรื่อยมาถึงราชวงศ์ถังเทคนิคการขุดเจาะถ้ำเหล่านี้มาจากผู้ที่ไปแสวงบุญที่กรุงคาบูลนำมาเผยแพร่ (รวมค่ารถแบตตารี่)

เที่ยง        ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

แล้วนำกลับสู่เมืองไท่หยวน ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงครึ่ง  เมื่อถึงเมืองไท่หยวนนำท่านเที่ยวชม อารามจิ้นฉือ晋祠เป็นวัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ เป็นวัดที่เก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในประเทศจีน สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์เว่ย ค.ศ.220-260 เพื่อรำลึกถึงโอรสองค์ที่สองของพระเจ้าโจวอู่หวง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองจิ่นในสมัยราชวงศ์โจว  ก่อน ค.ศ.1048ปี   อารามจิ้นฉือมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต มีตำหนักพระมารดา เสิ่นหมู่เตี้ยน ภายในตำหนัก นอกจากมีรูปปั้นของพระองค์แล้ว ยังมีรูปปั้นลงสีของบรรดาสาวใช้ในอิริยาบถและสีหน้าต่างๆ น่าดูชม

ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                  ã พักไท่หยวน โรงแรม Eden International Hotel  4 ดาว太原颐景国际大酒店

 

วันที่ห้า       ไท่หยวน ~ ผิงเหยา/เฉียวเจียต้าเอี้ยน, เมืองโบราณ, ยื่อเซิงชาง, หมิงชิงเจีย, ดูโชว์

第五天      ~平遥/乔家大院,平遥古城(含电瓶车),古城墙,日升昌,明清街,平遥表演

07.00 น.  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

นำท่านเดินทางสู่เมืองผิงเหยา  ชม บ้านตระกูลเฉียว เฉียวเจียต้าเอี้ยน 乔家大院ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างของบ้านเรือนที่สร้างถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย ตัวเรือนบ้านและ หมู่อาคาร เมื่อมองจากที่สูงจะคล้ายตัวอักษร ซวงสี่ หรือ ซังฮี่ อันเป็นอักษรมงคลของจีน จนเป็นที่มาของคำกล่าวขานว่า ชมบ้านฮ่องเต้ คือ วังกู้กง ชมบ้านราษฎร ก็คือ บ้านตระกูลเฉียวอีกทั้งยังเป็นบ้านคหบดีที่คอยให้การสนับสนุนด้านการเงินในสมัยราชวงศ์ชิง และมีการดำรงกฏระเบียบวินัยไว้อยู่อย่างเป็นปึกแผ่นมายาวนานถึง 6 ช่วงอายุคน    ต่อจากนั้นนำท่านสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ณ เมืองโบราณผิงเหยา (นั่งรถกอล์ฟ) 平遥古城(含电瓶车)ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง ที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,800 ปี โดยอาคาร บ้านเรือน ยังคงอนุรักษ์สภาพไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมในยุคนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประจำชาติ และองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองผิงเหยาให้เป็นมรดกโลก   

แล้วนำชม กำแพงเมืองโบราณ古城墙สร้างขึ้นในปีที่3ของรัชสมัยฮ่องเต้จูหยวนจาง (ค.ศ.1913) ประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 500 ปี เป็นกำแพง สูงประมาณ 12 เมตร ความยาวโดยรอบ 6,000 เมตร ที่สร้างโอบล้อมประตูเมืองทั้ง 6 ประตู โดยด้านทิศเหนือและทิศใต้มีด้านละ 1 ประตู ส่วนด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีด้านละ 2 ประตู ทำให้กำแพงเมืองมีลักษณะคล้ายเต่า บนกำแพงมีป้อมปราการและหอสังเกตการณ์ ไว้สอดส่องข้าศึกที่จะมาบุกเมือง

เที่ยง        ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

              นำท่านเที่ยวชม  ยื่อเซิงชาง 日升昌ธนาคารแห่งแรกของจีน ซึ่งเป็นสถานที่ฝากเงิน ปล่อยเงินกู้และแลกเปลี่ยนเงินตราในสมัยก่อน ถือเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศจีน ที่ทำธุรกรรมการเงิน ตั้งแต่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงกลุ่มประเทศไกลโพ้นยุโรปอเมริกา  ปัจจุบันรัฐบาลจีนได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ธุรกรรมทางการเงินของจีนแล้ว  

ต่อจากนั้น นำชม ถนนสองสมัยหมิงชิงเจีย明清街คือถนนที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็นร่องรอยและรากฐานการดำเนินกิจการและสมัยราชวงศ์ชิง เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นเมืองมากมาย ชมบ้านเรือนสองฝั่งถนนที่ยังอนุรักษ์ไว้ซึ่งบรรยากาศในสมัยราชวงศ์หมิงและชิง

ค่ำ           ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร+พร้อมดูการแสดงโชว์พื้นเมืองผิงเหยา边看演出平遥表演

                  ã พักเมืองผิงเหยา (4 ดาว) โรงแรม Pingyao Hotel 平遥会馆  

 

วันที่หก    ผิงเหยา~ไท่หยวน/พิพิธภัณฑ์ซานซี,ศูนย์อุตสาหกรรมน้ำส้มหมักตงหู ~ สุวรรณภูมิ (ไทย) 

第六天    平遥 ~ 太原/土特产中心,山西省博物馆,东湖醋文化园 ~ 泰国(曼谷)

07.00 น.  ä รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

                   นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองไท่หยวน (เดินทาง2ชม.)

แล้วนำชมผลผลิตของเกษตรกรรมพื้นบ้าน土特产中心

เที่ยง        ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

              นำชมพิพิธภัณฑ์ซานซี山西省博物馆ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเฟินเหอในตัวเมืองไท่หยวน ลงทุนสร้างด้วย เงิน400ล้านหยวนจีน เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของจีน  ที่รวบรวมวัตถุโบราณหายากในสมัยราชวงศ์ซางเหนือ ราชวงศ์จิ้น ราชวงศ์หยวน กระทั่งราชวงศ์หมิง+ราชวงศ์ชิง มีพื้นที่ใช้สอย 51,000ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารกลางและอาคาร4มุมซึ่งประกอบด้วยอาคารสำนักงาน อาคารหอประชุม ศูนย์แสดงนิทรรศการและศูนย์ศิลปะ เป็นต้น

แล้วนำท่านชมศูนย์อุตสาหกรรมน้ำส้มสายชูตงหู东湖醋文化园 ที่ขึ้นชื่อของมณฑลซานซีนี้ (ทำจากผลแอปเปิ้ลรสดีมีชื่อเสียงมาก และเป็นน้ำส้มสายชูที่เป็นประโยชน์แก่ร่างกาย)

ค่ำ           ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารนำท่านสู่สนามบินเมืองไท่หยวน

21.35 น.  Q บินกลับสู่ประเทศไทย  โดยสายการบินเที่ยวบินที่ MU 5067

+01.45 น.   เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ. พร้อมอิ่มบุญและประทับใจ..      

                                                               ******************

ค่าบริการ  : 成人ผู้ใหญ่ (พักคู่) ...,.... บาท ,  住单人房另加收พักเดี่ยวเพิ่ม 5,800 บาท

เด็กอายุต่ำกว่า 12ปี พักรวมกับผู้ใหญ่2ท่าน (มีเตียงลด 2,000 บาท// ไม่เสริมเตียงลด3,000บาท)

 

ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 150 หยวน/ท่าน不包含导游和司机的小费

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

-ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่าวีซ่าและภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

-ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่อได้ 1 ชิ้น ต่อท่าน น้ำหนักต้องไม่เกิน 7 กก. ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกินหนึ่งล้านบาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)  

อัตรานี้ไม่รวม   

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก,ค่ามินิบาร์ ,ค่าซักรีด ฯลฯ เป็นต้น

- ค่าใช้จ่ายนอกเหนือรายการระบุ , ค่าสัมภาระน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด

- ค่าทิปคนขับรถ+และไก๊ด์ท้องถิ่น ท่านละ 150 หยวน/ท่าน 

- ค่าใช้จ่ายแจ้งเข้า แจ้งออกที่กองตรวจคนเข้าเมืองของผู้ถือพาสปอร์ตจีน  และต่างด้าวต้องจ่ายต่างหาก

- ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าด่วน 

- ค่าภาษี 3% ภาษี  7% (ถ้ามี)

 

สำรองที่นั่ง  ชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

                    ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน

 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ(รูปไม่มีรอยแม๊กซ์และหลังภาพห้ามเขียน)     รูปถ่ายหน้าตรง รูปสีขนาด 1.5 X 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาวเท่านั้น ยิ้มห้ามเห็นฟัน มองเห็นทั้งใบหน้าและใบหูทั้งสองข้างชัดเจน และห้ามสวมเสื้อสีขาว เช่น เสื้อยืดสีขาว ชุดนักศึกษา หรือชุดข้าราชการ ไม่สวมเครื่องประดับ สร้อย ต่างหู เเว่นตาเเฟชั่น เเว่นสายตา รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ และต้องไม่ใช่สติ๊กเกอร์ หรือรูปพริ้นจากคอมพิวเตอร์

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2015  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน

 

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่ร่วมเดินทางกับคณะในบางรายการ  หรือไม่รับประทานอาหารบางมื้อตามรายการกำหนด - ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากได้ทำการจ่ายเงินทั้งหมดให้การท่องเที่ยวจีน ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้ว (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนสายการบิน และ ตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

-ความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ หรือต่อค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือ ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุๆ ฯลฯ

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง อันเนื่องมาจากสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

*หมายเหตุ *   รายการอาหารบางอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามฤดูกาล

 

************ S&Lux Travel ************