ภาษา : ไทย

ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน 

 ซีอาน ลั่วหยาง อุทยานหยุนไถซาน

6 วัน 5 คืน

ชมกองทัพทหารม้าจิ๋นซี

กำหนดเดินทาง  เดือน    มกราคม – มีนาคม    2561 

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ ซีอาน – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซีอาน

09.30 .  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 4 เคาน์เตอร์ G โดยสายการบินSHENZHEN AIRLINE (ZH) โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

12.55.   Q เหิรฟ้าสู่ซีอาน โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ ZH 9014

17.50 น.  ถึงท่าอากาศยานเสียนหยางเมืองซีอานเป็นเมืองหลวงของมณฑลส่านซี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปักกิ่ง หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว  นำท่านผ่านชมกำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี (..1374-1378) และได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

ã พักที่โรงแรม SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สอง          ซีอาน – รถไฟความเร็วสูง – ลั่วหยาง – ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตตารี่) –

                         สุสานขุนพลกวนอู – ลั่วหยาง – เจียวจ้อ

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

                   นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูงขบวนที่ G2004: 09.20-11.20 น.(บัตรโดยสารชั้นปกติ) มุ่งหน้าสู่ เมืองลั่วหยาง อดีตราชธานีที่ยิ่งใหญ่สืบต่อกันมาถึง 10 ราชวงศ์ยืนยาวนับเป็นที่สองรองจากซีอาน (ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ  :  เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น – ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทางและสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเองจึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านชม ถ้ำหินหลงเหมินหรือถ้ำประตูมังกร(รวมรถแบตตารี่) หมู่ถ้ำพันพระที่ตั้งอยู่ริมฝั่งน้ำอี๋เจียง เป็นพุทธสถานเก่าแก่ที่สำคัญและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ปัจจุบันยูเนสโก้ประกาศให้หลงเหมินเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2000 แล้วนำท่านชม สุสานขุนพลกวนอู(กวนหลิน)ตั้งอยู่ภาคใต้ของเมืองลั่วหยางออกไป 7 กิโลเมตร เป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู บริเวณรอบๆปลูกต้นสนมากมายกลายเป็นป่าสน จึงมีชื่อว่า กวนหลิน ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวจ้อ(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2ชั่วโมง)

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

ã พักที่โรงแรม SHAN YANG JIAN GUO HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สาม          เมืองเจียวจ้อ – อุทยานหยุนไถซาน – ร้านผ้าเยื่อไผ่ – เมืองซินหมี่

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนาน (ระดับ 4A ของประเทศจีน) ท่านจะได้ชมความงามของธรรมชาติที่ได้บรรจงสร้างอย่างงดงาม ดังคำกล่าวที่ว่า สามก้าวหนึ่งบ่อ ห้าก้าวหนึ่งน้ำตก สิบก้าวหนึ่งทะเลสาบ และได้ชื่อว่าเป็น จิ่วไจ้โกวน้อย

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านแวะ ร้านผ้าเยื่อไผ่ เป็นซื้อสินค้าที่ทำมาจากเยื่อไผ่ มีหลายรูปแบบอาทิ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ของใช้และของตกแต่งในบ้านต่างๆ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซินหมี่(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ตั้งอยู่มณฑลเห่อหนาน ห่างจากเมืองเอก เจิ้นโจว 40 กิโลเมตร เมืองนี้มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัย ซีโจว

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

ã พักที่โรงแร CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่สี่              เมืองซินหมี่ – เติงฟง – วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตตารี่) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ร้านหยก – เติงเฟิง – ลั่วหยาง  รถไฟความเร็วสูง – ซีอาน

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่เมืองเติงฟง(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่ขึ้นชื่อในด้านศิลปะมวยจีน ( วิทยายุทธชาวจีน ) นำท่านเดินทางสู่วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตตารี่)ซึ่งก่อตั้งโดยภิกษุชาวอินเดียนามว่า พระโพธิธรรมซึ่งเป็นผู้นำพุทธศาสนานิกายเซนโดยเน้นการฝึกญาณสมาธิเพื่อให้เข้าถึงสัจธรรม ต่อมาอารามแห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางของการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม กังฟูนำท่านชมสิ่งสำคัญในวัดเส้าหลินอันได้แก่ วิหารสหัสพุทธสถานที่ประดิษฐานประติมากรรมรูปพระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต รวม 1,000 องค์ นำท่านชมป่าเจดีย์หรือถ่าหลินที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ ซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสของวัดเส้าหลิน ต่อจากนั้นนำท่านชม การแสดงกังฟู ที่มีการสืบทอดเป็นบทเรียนและมีการจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมที่โรงเรียนฝึกกังฟูในบริเวณใกล้เคียงวัด

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ร้านหยก ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไลหยก แหวนหยก หรือ ผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง แล้วนำท่านเดินทางสู่เมืองลั่วหยางอดีตราชธานีในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันออก ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อโดยสาร รถไฟความเร็วสูงขบวนที่ D1003: 15.42-17.59 น. (บัตรโดยสารชั้นปกติ)กลับสู่ เมืองซีอาน เมืองหลวงของมณฑลส่านซี(ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขบวนรถไฟ)

หมายเหตุ  :  เพื่อความรวดเร็วในการขึ้น-ลงรถไฟ กระเป๋าเดินทางและสัมภาระของแต่ละท่านจำเป็นต้องลากด้วยตนเอง จึงควรเลือกใช้กระเป๋าเดินทางแบบคันชักล้อลากที่มีขนาดไม่ใหญ่เกินไป

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร    

ã พักที่โรงแรม SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่ห้า            โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี – กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตตารี่) –

                         ผ่านชมสุสานจิ๋นซีฮ่องเต้ – ร้านผ้าไหม – อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆัง – โชว์ราชวงศ์ถัง   

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านชมโรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาของกษัตริย์จิ๋นซี(รวมรถแบตตารี่) สถานที่สำคัญที่สุดของเมืองซีอาน ที่ได้รับการประกาศรับรองจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในปี ค.ศ. 1987 ผ่านชมบริเวณที่คาดว่าเป็นสุสานของจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ปฐมจักรพรรดิของประเทศจีนที่ได้ทรงรวบรวม แผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ ปัจจุบันมีการค้นพบที่ตั้งของสุสานแล้วแต่ยังไม่มีการเปิดสุสาน

เที่ยง           ä รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม ชมวิธีการนำเส้นไหมออกมาผลิตเป็นสินค้าทั้งใช้เครื่องจักร และแรงงานคนชมการดึงใยไหมรังแฝด (แปลกแต่จริง) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม ซึ่งเหมาะกับการซื้อเป็นทั้งของฝากและใช้เอง ต่อจากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งที่จัตุรัสหอระฆังและหอกลอง ย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของนครซีอาน และใกล้ๆ กันนั้นเป็นที่ตั้งของตลาดอิสลาม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อน 

ค่ำ               ä รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสอาหารพิเศษ.....เกี๊ยวซีอาน

               นำท่านเข้าชมโชว์ราชวงศ์ถัง อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆในสมัยราชวงศ์ถัง ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางวิทยาการและศิลปะที่รุ่งเรืองอย่างสุดๆ

ã พักที่โรงแรม SKYTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 

วันที่หก            ซีอาน สุวรรณภูมิ

เช้า             ä รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง

                   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินเสียนหยาง  ซีอาน

09.15น.   เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน SHENZHEN AIRLINE  เที่ยวบินที่ ZH 9013

11.55น.    ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.. พร้อมความประทับใจ.....

************************  

( *** กรุ๊ปออกเดินทางได้ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป *** )

หมายเหตุ :     ตามนโยบายร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนทุกเมืองกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้   นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก คือ โรงงานปั้นตุ๊กตาจิ๋นซี, ร้านหยก,ร้านผ้าไหม, ร้านผ้าเยื่อไผ่ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์  จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า  ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมซึ่งจะใช้เวลาร้านละประมาณ 45-60 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก  ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น 

 

 

หมายเหตุ      ราคาทัวร์นี้ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็กซึ่งราคาทัวร์ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสมทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของสายการบิน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ (ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่และกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้)

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม 

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการรวมถึงค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

ค่าวีซ่าจีน ปกติ 4 วันทำการ (พาสปอร์ตไทย)

ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน20 กิโลกรัม, ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาทตามเงื่อนไขในกรมธรรม์

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

K  ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

K กรุณาเตรียมค่าทิปไกด์,หัวหน้าทัวร์และคนขับรถ รวม 180 หยวน(เด็กชำระทิปเท่าผู้ใหญ่)

ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.ในการจองครั้งแรกมัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

2.เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน  ทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 

3.คณะทัวร์ครบ 15 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไป-กลับ พร้อมกับคณะ 

4.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน 

5.กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6.การยกเลิก 

6.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป     เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

6.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วันขึ้นไป      เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท 

6.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 – 14 วัน       เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

6.4 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 – 6วัน     เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

6.5   ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น EXTRA FLIGHT และ CHARTER FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ 

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน, ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้นแต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันหากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

13.ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 

 เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     (พื้นหลังฉากสีขาวไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก)

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน