ภาษา : ไทย

ซานย่า ไหโขว่ เกาะไหหลำ (บิน 3U) 

 เกาะไหหลำ ซานย่า ไหโข่ว

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม...ที่สูงที่สุดในโลก

พิเศษ...พักในเขตอุทยานวัดหนานซาน 1 คืน พร้อมชมวิวเจ้าแม่กวนอิมยามเช้า เสริมสิริมงคล

สัมผัสรถไฟความเร็วสูงจาก ไหโข่ว-ซานย่า

อาหารพิเศษ....ลิ้มรสไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน

และอาหารเจรสเลิศ

5 วัน 4 คืน 

****ใช้วีซ่ากรุ๊ป VISA GROUP****

         หมายเหตุ  เอกสารต้องได้ก่อนล่วงหน้า 15 วัน ไม่เสียค่าวีซ่า

                           หากได้เอกสารหลัง 15 วันก่อนเดินทาง เสียค่าวีซ่าเพิ่ม 1,600 บาท                                    รับเฉพาะลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น

 

กำหนดเดินทาง   ....... 2561

  

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ ซานย่า   

18.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน SICHUAN AIRLINES (3U)

โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

21.25 น.  เหินฟ้าสู่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ 3U 8084 

01.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองซานย่า เมืองซานย่า ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลไห่หนาน เป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนเพียงแห่งเดียวของประเทศจีน ตัวเมืองซานย่ามีสภาพแวดล้อมแสนวิเศษ ทิวทัศน์ธรรมชาติของเมืองประกอบด้วยภูเขา ทะเลและแม่น้ำ เมืองซานย่าได้รวบรวม 10 ทรัพยากรการท่องเที่ยว ซึ่งได้แก่ แสงแดด ทะเล หาดทราย อากาศ ป่าไม้ น้ำพุร้อน สัตว์ ถ้ำหิน เรือกสวนไร่นา และขนบธรรมเนียมประเพณี ต่อจากนั้นนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พัก

             พักที่ซานย่า โรงแรม GUO XI HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

            

วันที่สอง       อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง – ร้านเยื่อไผ่ – อ่าวย่าหลงวาน –

                    มรดกโลกทางวัฒนธรรมชนเผ่าแม้วหลี – สวนสมุนไพรซิงหลง

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม พิเศษ...เมนูติ่มซำไหหลำ

              นำท่านชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติก สร้างขึ้นเพื่อนิทานที่เล่ากันอยู่เรื่องความรักของกวางสาวกับหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางเดินผ่านชมแกะสลักหิน Totem สามารถถ่ายรูปคู่ที่หน้าผาที่แกะสลักคำว่า รัก ซึ่งเป็นตัวหนังสือสีแดง และถือได้ว่าเขากวางเหลียงหลังซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงสุดของเมืองซานย่า  แล้วนำท่านเลือกชม สินค้าที่ผลิตด้วย เยื่อไผ่   ต่อจากนั้นนำท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำหลายสายพันธุ์ก็เป็นจุดชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส   จึงเรียกว่า "โอเรียนเต็ลฮาวาย."

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย        นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นพื้นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของหลี่ยังคงอนุรักษ์ถึงปัจุบันนี้ มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ การถักทอผ้าด้วยมือ รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง แล้วนำท่านเที่ยวชม สวนสมุนไพรซิงหลง ซึ่งเป็นสวนสมุนไพรที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

             พักที่ซิงหลง โรงแรม XING LONG JINLVJU HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

 

วันที่สาม       ซิงหลง – ยอดเขาตงซานหลิง (รวมรถกอล์ฟ) – เมืองโบ๋อ่าว – ศูนย์จัดการประชุม 

                    ผู้นำเอเชีย+ล่องเรือหาดหยก – ร้านกาแฟ – สุสานไหลุ่ย

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

             นำท่านเที่ยวชม ยอดเขาตงซานหลิง อยู่ที่อำเภอว่านหนิง เป็นภูเขาชมทิวทัศน์ที่มีประวัติมาเป็นเวลานานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถัง บนภูเขาเป็นหินแกรนิตทับถมเกยกันเป็นถ้ำ เป็นโพรงธรรมชาติ 32 ถ้ำ ต้นไม้โซนร้อนซึ่งปกคลุมแน่นหนาร่มรื่นมีทางและขั้นบันไดเชื่อมต่อ ภูเขาสูงกว่าระดับน้ำทะเล 184 เมตร ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบ๋อ่าว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) นำท่านเข้าชม ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย อาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็นศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย ในปี 2002 ต่อจากนั้น นั่งเรือชมที่งดงามของ หาดหยก หาดทรายธรรมชาติ ที่มีความยาวเพียง 8.5 กม.และมีความกว้างเพียง 10-500 ม. เป็นจุดตัดระหว่างทะเลจีนใต้ และแม่น้ำ 3 สาย อัน ได้แก่ Wanquan , Jiuqu และ Longgun ที่ไหลมารวมกันก่อนไหลลงสู่ทะเล  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย      นำท่านแวะ ชิมกาแฟ ที่ขึ้นชื่อของเมืองไหโข่ว  ต่อจากนั้นนำท่านชม สุสานไหลุ่ย ท่านไหลุ่ยได้รับตำแหน่งเป็นนายอำเภอ สมัยราชวงศ์หมิง และมีลักษณะนิสัยซื่อสัตย์ เหมือนดั่ง ท่านเปาบุ้นจิ้น ชาวไหหลำจึงให้ฉายาว่า เปาบุ้นจิ้นไหหลำมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1514-1587 เป็นคนเมืองฉงโจว ในไหหลำ กำพร้าบิดาตั้งแต่ยังเล็ก เป็นคนฉลาดรักเรียน เป็นข้าราชการที่มีความความสุจริต ยุติธรรมเหมือนกับเปาบุ้นจิ้นที่เรารู้จักกันดี และด้วยความสุจริต ซื่อตรง และต่อต้านการโกงกินของขุนนางกังฉิน ทำให้ชีวิตราชการของไห่ลุ่ยมีอุปสรรคมากมาย โดนพวกขุนนางกังฉินที่ไม่พอใจ ไปเพ็ดทูลให้จักรพรรดิไล่ออกจากตำแหน่ง แต่หลังจากนั้นก็ได้ถูกเรียกตัวกลับไปรับราชการอีกครั้งและเสียชีวิตในปี ค.ศ. 1587 เมื่อเขาตาย เตรียมการนำศพไปฝังที่บ้านเกิด แต่ยังไม่ทันถึง เชือกมัดหีบมาขาดที่นี่ จึงเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ไหลุ่ยเลือกไว้ทำสุสาน สุสานนี้ถูกทำลายไปเกือบหมดในช่วงการปฎิวัติวัฒนธรรม แต่ได้ซ่อมสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ 1982 ปัจจุบันได้ถูกอนุรักษ์ไว้ให้เป็นโบราณสถานสำคัญทางประวัติศาสตร์

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

              พักที่ไหโข่วโรงแรม OSCAR HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

 

วันที่สี่           อิสระช้อปปิ้ง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – ไหโข่ว – ซานย่า – ร้านผ้าไหม

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

             นำท่าน อิสระช้อปปิ้ง บริเวณใกล้ๆโรงแรม ซึ่งจะเต็มไปด้วยสินค้าให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

             นำทานเดินทางไปสถานีรถไฟฟ้าไหโข่ว  เพื่อนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปยังเมืองซานย่าใช้เวลาเดิน ทางประมาณ 120 นาที หลังจากนั้นนำท่านแวะชม ร้านผ้าไหม   

หมายเหตุ  กระเป๋าเดินทางของท่าน  ทางบริษัทเราจะจัดรถสำหรับใส่กระเป๋า ส่งจากไหโข่วถึงที่ซานย่า เพื่อความสะดวกสบายของท่าน ไม่ต้องถือขึ้นรถไฟเอง

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษอาหารสี่อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ—ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่นนึ่ง เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)

             พักที่โรงแรม NANSHAN HOTEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า         อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน – เจ้าแม่กวนอิม (รถรางไปกลับ) –

                    วัดหนานซาน ร้านใบชา – กรุงเทพฯ

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

             นำท่านเที่ยวอุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน(รวมรถรางไปกลับ) เป็นจุดแสดงอารยธรรมที่สืบทอดศาสนาพุทธของประเทศจีน เต็มไปด้วยหลักปรัชญาที่ฝังลึก สามารถสร้างแรงบันดาลใจได้ และสอนให้ผู้คนพบทางสว่าง สถานที่แห่งนี้นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับ 5A ของจีนมีเนื้อที่ 40000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งถือว่าเป็นสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ภายในมีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นที่สุด คือ องค์เจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ประดิษฐาน ณ เกาะกลางทะเลเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่หันพระพักตร์ 3 ด้านองค์แรกของโลก มีความสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มีความหมายคือ สติปัญญา ความเมตตา และสันติ ภาพ ชาวไหหลำเชื่อกันว่าหลังจากสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมเสร็จ ไหหลำก็ไม่เคยเกิดภัยพิบัติทางทะเลอย่างหนักอีกเลย ความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่กวนอิมที่วัดนี้ ผู้คนต่างกล่าวกันว่า ใครได้มีโอกาสมาสักการะขอพรองค์เจ้าแม่ไม่ว่าจะเรื่องใด ก็จะสมหวังทุกประการ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารเจในวัดหนานซาน

บ่าย      นำท่านเข้าชม วัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของเขาหนานซาน เมืองซานย่า มีพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตร ล้อมรอบภูเขาหนานซานที่มีความสูงถึง 500 กว่าเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเลและด้านหลังคือภูเขา ถือเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของเกาะไห่หนาน จากประวัติความเป็นมาอันเก่าแก่ยาวนานและศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้ ซึ่งมีคนเปรียบเปรย วัดหนานซานว่า อายุยืนเท่าเขาหนานซานหากใครได้มาสักการะ ณ วัดแห่งนี้ก็จะมีอายุยืนยาวดังความศักดิ์สิทธิ์ของวัด นั่นเอง พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาคเงิน 30 หยวน(ไม่ได้รวมในรายการ) เพื่อที่จะได้สักการะองค์เจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ ประดับด้วยหยก เพชร พลอย ที่งดงาม และมีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีนทั่วไป สร้างความอัศจรรย์ใจและความเลื่อมใสศรัทธาแก่คนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก หลังจากนั้นให้ท่านได้ชิม ชา ที่ขั้นชื่อของซานย่า

             ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซานย่า

19.05 น   อำลาเมืองซานย่าเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ 3U 8083

19.50 น   เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ.....

 

*************************

โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการและจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไปจึงออกเดินทางในกรณีที่มีจำนวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย

 

อัตราค่าบริการ 

 

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน  (ไม่มีราคาเด็ก/ไม่แจกกระเป๋า)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

.-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

.-

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

-ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

-ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการน้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม , ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

-ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

การยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่ากรุ๊ป

 **เป็นวีซ่ากรุ๊ป ต้องไป-กลับพร้อมกรุ๊ป หากยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆได้ และกรณียกเลิกเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี และลูกค้าที่มีวีซ่าจีนอยู่แล้วไม่สามารถทำคืนค่าวีซ่าได้ และทางบริษัทไม่มีการลดราคาทัวร์ในส่วนของลูกค้าที่มีวีซ่าแล้ว ทุกกรณี**   ดังนั้น กรณีลูกค้ามีวีซ่าแล้ว กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

-ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

-ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

-ค่า VAT 7 %   หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

-ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5 วัน  120 หยวน และค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน

-ค่าทิปสำหรับส่งกระเป๋าไปยังห้องพักที่โรงแรม (ถ้ามี) 

เงื่อนไขการให้บริการ

1.ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

2.เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้

3.เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป (ไม่มีหัวหน้าทัวร์)

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8. หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11.เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย  เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12.เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด