ภาษา : ไทย

มณฑลเสฉวน 

 

 

มณฑลเสฉวน 3 เมืองดัง  

6 วัน 5 คืน

ซุ่ยหนิง.. สถานที่กำเนิดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา

ล่างจง.. ถิ่นเตียวหุย น้องเล็กร่วมสาบานแห่งสวนดอกท้อ

กว่างหยวน.. บ้านเกิดสตรีเหล็ก ฮ่องเต้หญิงบูเช็คเทียน

ชวนชิม มื้อพิเศษ ! อาหารสมุนไพร วีไอพี

 

กำหนดเดินทาง วันที่  21 – 26  กุมภาพันธ์ 2561

 

วันแรก            สนามบินสุวรรณภูมิ – เฉิงตู                

16.00 น.  (ประมาณ) พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ W เคาน์เตอร์สายการบินเสฉวนแอร์ไลท์

19.05 น.  (ประมาณ) เหิรฟ้าสู่นครเฉิงตู โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบินที่ 3U 8146

23.00 น.  (ประมาณ) ถีงท่าอากาศยานซวงหลิง นครเฉิงตู เมืองเอกมณฑลเสฉวน มณฑลที่มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง มีพื้นที่ประมาณ 567,000 ตร.กม.ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยเชื้อชาติต่างๆ ได้แก่ ชาวยี่ ทิเบต เมี้ยว หุย เชียง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว..นำท่านเข้าสู๋โรงแรมที่พัก

พักที่โรงแรม MERCURE NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว 

 

วันที่สอง            เฉิงตู – ซุ่ยหนิง – วัดกว่างเต๋อ – วัดหลิงฉวน  (รวมรถแบตเตอรี่)

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

นำท่านเดินทางสู่เมืองซุ่ยหนิง (180 กม. / 2 ชั่วโมง 30 นาที) ซุ่ยหนิงคนจีนเชื่อว่าเป็นที่กำเนิดของพระโพธิสัตว์กวนอิม เมืองนี้เคยมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมมาแต่โบราณ

เที่ยง         ถึงเมืองซุ่ยหนิง รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

                   { นำท่านชมความยิ่งใหญ่อลังการของสุดยอดโบราณสถานกว่าพันปีที่ วัดกว่างเต๋อ วัดบ้านเกิดเจ้าแม่กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิมในร่างชาย) เชื่อว่าท่านเคยประทับที่นี่ 68 ปี แล้วจากนั้นจึงย้ายไปอยู่เกาะผู่ถอซาน วัดกว่างเต๋อเป็นวัดหลวงระดับ 9 ในอดีตพระสงฆ์ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ จะต้องมาประทับตราเข้า-ออกที่วัดแห่งนี้ก่อนที่จะเดินทางออกนอกเขต วัดแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 อย่าง คือ หน้าบันโบราณ เจดีย์พระบรมสารีริกธาตุ ตราประทับหยกเหอเถียน เจ้าแม่กวนอิม ป้ายจารึกเก้ามังกรประวัติเจ้าแม่กวนอิม พระพุทธรูปหยก 1 ใน 4 ของโลก แล้วอิสระให้ท่านปล่อยนก ปล่อยปลา ปล่อยเต่าเสริมบารมี เพื่อสิริมงคลแด่ตัวท่าน

{ นำชมวัดหลิงฉวน (วัดเจ้าแม่กวนอิมกระพริบตา) วัดใหญ่อายุเก่าแก่กว่า 1,400 ปี สร้างขึ้นในปลายราชวงศ์สุย ตั้งอยู่บนเขามีต้นไม้โบราณปกคลุมหนาแน่น เป็นสถานที่เจ้าแม่กวนอิมแสดงธรรมเป็นครั้งแรก ภายในวัดมีหอเจ้าแม่กวนอิมรูปทรง 56 เหลี่ยม สูง 7 ชั้น ประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมสูง 18.6 เมตร มีเรื่องเล่าขานกันว่า เมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวที่มณฑลเสฉวน ชาวบ้านที่มาสักการะเห็นเจ้าแม่องค์นี้ได้กระพริบตา และหลั่งน้ำตาเสมือนท่านสงสารชาวผู้ประสบภัย ภายในวัดแห่งนี้ยังได้แสดงประวัติของเจ้าแม่กวนอิมอย่างละเอียด (รวมรถเล็ก)

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

               พักที่โรงแรม MINGXING CONIFER HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  

 

วันที่สาม     ซุ่ยหนิง – ล่างจง – เมืองโบราณ – ที่สอบจอหงวน – ศาลเตียวหุย – โชว์สวรรค์ล่างจง  

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่เมืองล่างจง (140 กม. / 2 ชั่วโมง) ล่างจง 阆中 หรือ ปาเส 巴西 ในสมัยสามก๊ก เป็นเมืองที่เตียวหุยเคยครอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลเสฉวน เป็นที่ตั้งของศาลและสุสานที่ฝังร่างของเตียวหุยมากว่าหนึ่งพันเจ็ดร้อยปี (เดินทาง 3 ชั่วโมง)

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

               J  นำท่านชมเมืองล่างจง ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณแห่งแผ่นดินจีน ร่วมกับเมืองโบราณผิงเหยา มณฑลซานซี, เมืองโบราณอันฮุยซีเซี่ยน มณฑลอันฮุย และ เมืองโบราณลี่เจียง มณฑลยูนนาน ชมชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนยังเป็นคนพื้นที่ดั้งเดิม ชมอาคารบ้านเรือน แบบจีนโบราณแท้ๆ การวางก้อนอิฐแต่ละก้อนเพื่อประกอบเป็นหลังคาบ้าน ที่ยังคงความเป็นดั้งเดิมไม่เปลี่ยน สินค้าที่น่าสนใจ คือ ซีอิ้ว และ ชิกโฉ่วซึ่งเป็นสินค้า OTOP ผลิตเอง ทำเอง ขายเอง หน้าบ้าน J นำท่านชมสนามสอบจอหงวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหล่าบัณฑิตชาวจีนในสมัยโบราณ เดินทางมาเพื่อสอบเข้ารับราชการ J นำชม ศาลเตียวหุย ซึ่งเป็นที่ตั้งของสุสานที่ฝังร่างของเตียวหุยมากว่า 1,700 ปี คำสดุดีเตียวหุย เหนือประตูทางเข้าสู่ศาลเตียวหุย – วั่นฟูม่อตี้ (สี่ตัวอักษรด้านบน) หมื่นไพรีมิอาจต้าน - หลิงซิวซีอี้ (สี่ตัวอักษรล่าง) กล้าหาญชาญชัย กระทั่งวิญญาณยังขาม วิหคยังหยุดบิน

เตียวหุย (จางเฟย ZHANGFEI): เกิดเมื่อ พ.ศ. 711 เสียชีวิตเมื่อ พ.ศ. 764 เป็นพี่น้องร่วมสาบานของเล่าปี่และกวนอู มีนิสัยวู่วาม อารมณ์ร้อน ชอบดื่มสุรา ศีรษะโตเหมือนเสือ หน้าสีดำ ตาพองโต เสียงดังปานฟ้าผ่า กิริยาดั่งม้าควบ มีพละกำลังมากที่สุดในสามพี่น้อง อาวุธประจำตัวคือทวนยาว 8 ศอก หนัก 80 ชั่งจีน เรียกว่าทวนอสรพิษ ปลายคมทวนเป็นรูปจันทร์เสี้ยว อาชีพเดิมของเตียวหุยคือคนขายหมูในเมืองตุ้นกวน เสียชีวิตขณะยกทัพไปหมายจะล้างแค้นให้กวนอู เพราะถูกลอบฆ่าตัดหัวโดยลูกน้อง เตียวหุยเป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา นับถือคุณธรรม กล้าหาญ และเป็นผู้ที่มีสติปัญญาวางอุบายในการยุทธ์

ค่ำ            รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร

19.30 น.    J นำท่านไปชมโชว์เมืองล่างจง เตียวหุยจะยืนถือทวน 8 ศอกอยู่หน้าเมือง อย่าไปจ้องหน้าเขา-เพราะเขาจะหงุดหงิด อย่าไปแช๊ะรูปเขา-เพราะเขาจะตะคอกเสียงดังใส่แล้วหันหลังให้ อย่าไปขอถ่ายรูปคู่หรือทำเนียนไปยืนใกล้ๆเขา-เพราะเขาจะสะบัดก้นใส่แล้วเดินเข้าเมืองไปเลย อย่าโกรธนะ-เพราะนี่คือเตียวหุย...พี่น้องร่วมสาบาน ตัวดำ เจ้าอารมณ์ของกวนอูและเล่าปี่ การแสดงโชว์ที่เมืองโบราณล่างจงจะไม่เหมือนที่อื่นๆ เล่นกลางแจ้งชมกลางซอย การแสดงจะผลุบๆโผล่ๆ อยู่ด้านซ้าย-ด้านขวาของซอยสลับไปมา สังเกตุให้ดีถ้าตรงไหนมีการขึงเชือก ตรงนั้นจะเป็นเวทีการแสดงของชุดต่อไป ชมการแสดงชุดเปิดประตูเมืองเตียวหุย ชุดวิถีล่างจง ชุดอ่านหนังสือไปสอบจอหงวน ชุดแต่งงานแล้วจ้า ชุดระเบียงระบำ ชุดขบวนการเปลี่ยนหน้ากาก ฯลฯ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ยามค่ำริมแม่น้ำของเมืองล่างจง ในชุดสุดท้าย "เตียวหุยส่งแขกครับผม"

พักที่โรงแรม VASTA BENISON HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่สี่     ล่างจง – วังสวรรค์เทียนกง – กว่างหยวน – วัดพระนางบูเช็คเทียน – ผาหินพันพระ  

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

                   J นำท่านชมวังสวรรค์เทียนกง เป็นสถานที่ระลึกถึงนักดาราศาสตร์ที่ลือชื่อในสมัยต้นราชวงศ์ถัง หยวนเทียนกัง และ หลี่ฉุนเฟิง หน้าวังสวรรค์มีเครื่องมือ ที่ใช้ในการดูฮวงจุ้ยที่เรียกว่า "ปากว้า" ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 33 เมตร ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือดู ฮวงจุ้ยได้อย่างแม่นยำ โป๊ยก่วย (ปากว้า) หรือลายลักษณ์แปดทิศ ประกอบด้วย 64 ลายลักษณ์ หรือ 64 คำทำนาย มีเก้าอี้หมุนซึ่งข้างหนึ่งเป็นรูปมังกรอีกข้างเป็นรูปหงส์กับภาพเข็มทิศโป๊ยก่วย เชิญท่านนั่งบนเก้าอี้หมุน แล้วหมุนอธิษฐาน เชื่อว่าท่านจะได้คำทำนายที่ขอไว้ในใจ เข้าสู่ด้านในนำชมภาพหินพยากรณ์ ซึ่งมีอยู่ถึง 60 ภาพ ที่นักดาราศาสตร์ หยวนเทียนกัง ซึ่งเคยเข้ารับราชการช่วงสั้นๆ ในสมัยพระนางบูเช็คเทียน เป็นผู้พยากรณ์ ทั้งเขียนภาพและแต่งคำกลอนทำนายไว้เมื่อ 1,400 ปีก่อน ในสมัยต้นราชวงศ์ถัง และในบางภาพนั้น ยังถูกพิสูจน์แล้วว่าเป็นคำทำนายที่ถูกต้อง ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นจริงในประวัติกาลที่ผ่านมา

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร  

               นำท่านเดินทางจากล่างจงไปกว่างหยวน (140 กม. / ใช้เวลา 2 ชั่วโมง) เมืองกว่างหยวน เป็นบ้านเกิดฮ่องแต้บูเช็คเทียน ซึ่งเป็นฮ่องเต้หญิงพระองค์แรกและพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีน

J นำชมวัดหวงเจอซื่อ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์เป่ยเว่ย เมื่อราว 1,500 ปี ถัดมาเมื่อถึงสมัยราชวงค์ถัง เมื่อมีอายุได้ 14 ปี พระนางบูเช็คเทียนได้ถูกคัดเลือกเป็นนางใน กระทั่งอายุ 60 ปี เมื่อขึ้นเป็นฮ่องเต้หญิงพระองค์แรก วัดหวงเจอซื่อจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นวัดหลวง เพราเป็นวัดบ้านเกิดของพระนางบูเช็คเทียน ในวัดนี้มีถ้ำแกะสลักหินอยู่มากมายไม่แพ้ที่อื่น แต่มีบางส่วนได้ถูกทำลายเสียหายไป ปัจจุบันนี้สิ่งล้ำค่าในวัดนี้ คือรูปแกะสลักเหมือนจริงของพระนางบูเช็คเทียน เมื่อตอนอายุ 60 ปี ซึ่งหาชมได้ที่นี่เพียงแห่งเดียวเท่านั้น

                   J นำชมผาพระพุทธรูปพันองค์ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยราชวงค์เป่ยเว่ย โดยเจาะผาหินตามภูเขา มีอายุเก่าแก่ประมาณ 1,500 ปี เดิมมีถ้ำแกะสลักหินมากกว่า 3,000 ถ้ำ และมีรูปพระแกะสลักมากกว่า 17,000 องค์ แกะซ้อนขึ้นไปตามหน้าผา 13 ชั้น ลดหลั่นกันในความสูง 45 เมตร ยาว 200 เมตร แต่เนื่องจากมีการสร้างถนนขึ้นในปี ค.ศ. 1935 ถ้ำหินพันพระได้ถุกทำลายเสียหาย เหลือเพียง 400 ถ้ำ และคงเหลือรูปแกะสลักหินเพียง 7,000 กว่าองค์ เท่านั้น ปัจจุบันนี้ผาพระพุทธรูปพันองค์แห่งกว่างหยวน นับเป็นที่แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศจีน

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

                   พักที่โรงแรม GUANGYUAN LIZHUO HOTEL (ตึก 2 - 4 ดาว) หรือเทียบเท่า       

 

วันที่ห้า              กว่างหยวน – เฉิงตู – ร้านนวดเท้า – ร้านผ้าไหม  

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (ตึกหน้า คือตึก 1)

               อำลากว่างหยวน เดินทางกลับเฉิงตู (285 กม. / ใช้เวลา 3 ชั่วโมง 30 นาที)

เที่ยง         ถึงเฉิงตู นำท่านเดินทางเข้าตัวเมือง รับประทานอาหารกลางวัน

                   { นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวก ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง ท่านจะได้ชม สาธิตการนวดเท้า ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการผ่อนคลายความเครียดและบำรุงการไหลเวียนของโลหิตด้วยธรรมชาติ      { นำท่านแวะซื้อผ้าไหม สินค้า OTOP ของจีน

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

               พักที่โรงแรม MERCURE CHENGDU NORTH HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

 

วันที่หก             เฉิงตู – ซอยหวานใจ – สุวรรณภูมิ

เช้า           รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

{ นำท่านไปเที่ยวที่ “ซอยหวานใจ” ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนรุ่นเก่า นั่งจิบน้ำชา จับก๊วนคุยกัน เล่นไพ่นกกระจอก สังสรรค์กับเพื่อนฝูง นัดทานข้าว จับจ่ายซื้อของฝากที่บ้าน ในซอยกว้าง และพบกับชาวจีนรุ่นใหม่ ที่ร้านกาแฟเท่ห์ๆ ร้านเบียร์จ๊าบๆ ร้านไอศครีมเก๋ๆ ชิว..ชิว ในซอยแคบ

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร *อาหารสมุนไพรเสฉวนชุดพิเศษ

                (ร้านอาหารสมุนไพรยาจีน Qinshanzhai” เฉิงตู/มื้อนี้ไม่มีน้ำอัดลม, ไม่มีเบียร์, ไม่มีพริกน้ำปลาบริการ)

               นำท่านเดินทางสู่สนามบินซวงหลิง เมืองนครเฉิงตู

15.10 น.  (เวลาประมาณ) เหิรฟ้ากลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ 3U 8145

17.05.  (เวลาประมาณ) เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ....

*************************                                           

ข้อควรทราบ

1.การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ และผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม 45 นาที ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2.ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย ทางบริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงินร้านละ 200 หยวน / คน

 

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า/ไม่มีราคาเด็ก)    *** ใช้วีซ่ากรุ๊ป VISA GROUP ***

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน  

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

.-

.-

 

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม 160 หยวน/ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 60 หยวน

** รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

อัตราค่าบริการรวม  ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด / ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ หนึ่งห้องคู่  / ค่าภาษีสนามบินไทย 700 บาท, จีน 90 หยวน / ค่าวีซ่าประเทศจีนกรุ๊ป [กรณีที่ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวได้ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องยื่นวีซ่าเดี่ยว (ปกติ 4 วันทำการ) ลูกค้าต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่ม] / ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง /  ค่าประกันภัยทางอากาศ / ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ / ค่ารถรับส่งตามสถานที่ท่องเที่ยวระบุตามรายการ / ค่าบัตรผ่านประตูเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการ / ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ที่มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 23 กิโลกรัม / ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

 

ค่าบริการไม่รวม    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม นอกจากรายการ / ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปไกด์ท้องถิ่นรวม 160 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน / ค่าทำหนังสือเดินทาง / ค่าทำเอกสารออกนอกราชอาณาจักรของผู้ถือหนังสือต่างด้าว / ค่าวีซ่าเดี่ยว / ค่าวีซ่าด่วน / ค่าวีซ่าของชาวต่างชาติ / ค่าภาษี 7 % และ ภาษี 3% 

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรายการได้ตามความเหมาะสม / ในกรณีที่ไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ทัน อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ความล่าช้าและความผิดพลาดจากทางเรือ รถไฟ สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์ เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย / บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุไว้ให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 ท่าน / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ หรือทีการปรับค่าธรรมเนียมต่างๆ 

สำรองที่นั่ง มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วันทำการ

 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน-หักค่าใช้จ่าย 5,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วันขึ้นไป-เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8-20 วัน-เก็บค่าใช้จ่าย 75 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-7 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

 

ความรับผิดชอบ บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบินและตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อ

-ความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ