ภาษา : ไทย

จิ่วหัวซาน-หวงซาน-หังโจว-ผู่ถอซาน 

 

จิ่วหัวซาน-หวงซาน-หังโจว-ผู่ถอซาน

九华山 - 黄山 - 杭州 - 普陀山

7 วัน 6 คืน

จิ่วหัวซาน/ฮว่าเฉิงซื่อ, โย่วเซินเตี้ยน , วัดตี่ฉั่งอ๊วงเซียมหยี่

หวางซาน/ท่องเที่ยวขุนเขาหวางซาน (พักบนเขา)

หังโจว/ล่องเรือทะเลสาบซีหู - จิ้งฉือซื่อ(วัดจี้กง)

ผู่ถอซาน/เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป  จี่เต๊กลิ้ม หน่ำไฮ่กวนอิม ผู่จี๋ซื่อ

เซี่ยงไฮ้/ตลาดเฉิงหวงเมี่ยว อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทัน  หอไข่มุก  

อิ่มอร่อย ! กับเมนูพิเศษ : เสี่ยวหลงเปา ไก่เหล้าแดงหงจื่อจี ไก่เศรษฐี เมนูหมูพันปีฯ 

                      กำหนดเดินทาง   วันที่  ................ 2561

 

วันแรก               สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ  ~  นานกิง /ถนนคนเดินฟูจื่อเมี่ยว   

10.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 2  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินนกสกู๊ต   โปรดตรวจเช็คสัมภาระรับบัตรที่นั่งก่อนออกเดินทาง(สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้)

13.40 น. บินลัดฟ้าสู่ นครนานกิง โดยสายการบินนกสกู๊ต  เที่ยวบินที่ XW 088

18.50 น. ถึง ท่าอากาศยานนานกิง  เมืองเอกของมณฑลเจียงซู อดีตเมืองหลวงอยู่ช่วงหนึ่งในประวัติศาสตร์ของจีน  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว...
นำท่านเดินทางสู่ นครนานกิง เมืองมีประวัติเก่าแก่ย้อนหลังตั้งแต่สมัย 500 ปีก่อนคริสตกาล นานกิงตั้งอยู่ริมแม่น้ำฉังเจียงฝั่งใต้ ด้านตะวันออกเป็นเทือกเขาจื่อจิน แปลว่า ภูเขาม่วงอมทอง เพราะสีของหินที่ภูเขาเมื่อกระทบแสงอาทิตย์จะเป็นสีม่วงอมทอง ทางด้านตะวันตกเป็นภูเขาชิงเหลียงซาน เมืองนานกิงถือเป็น 1 ใน 4 เมืองโบราณ ของจีนและเป็นเมืองเอกของมณฑลเจียงซู

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            หลังอาหารเดินชมถนนคนเดินที่ ย่านฟูจื่อเมี่ยว อิสระตามอัธยาศัย

พักที่โรงแรม NANJING RSUN HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สอง   จิ่วหัวซาน –วัดฮว่าเฉิงซื่อ– วัดโย่วเซินเตี้ยน (รวมรถกอล์ฟ) วัดตี่ฉั่งอ๊วง (เหมารถขึ้น+ลง)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ จิ่วหัวซาน หรือ ภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย 1 ใน 4 พุทธบรรพตของจีน ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของจีนตามความเชื่อท่านคือพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์แห่งความ หวัง (ตี่ฉั่งอ๊วง) จิ่วหัวซาน ตั้งอยู่ที่อำเภอซิงหยาง มณฑล อานฮุย เป็นหุบเขาที่มีความงดงามและความสำคัญในด้านพุทธศาสนาจิ่วหัวซานมีแม่น้ำไหลผ่าน 5 สาย และมียอดขุนเขาที่สวยงามมากมายถึง 99 ยอด   นำท่านชม วัดฮว่าเฉิงซื่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ทีสุด เขาจิ่วหัวซาน สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เป็นวัดแรกในภูเขาจิ่วหัวซาน อาคารวิหารได้รับการบูรณะเรื่อยมาแต่ยังคงรูปทรงของดั้งเดิมไว้ การก่อสร้างวิหารมีลักษณะพิเศษคือใช้ไม้ล้วนประกอบแบบเข้าลิ่มไม่ใช้ตะปู ให้ท่านได้กราบนมัสการและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในมีสิ่งประหลาดตาหลายสิ่ง อันได้แก่ ปลาหว่าหวา ซึ่งลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ ส่งเสียงร้องคล้ายเด็กเล็กร้องเรียก ชมชุดโบราณของพระตี้จ้างซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 3 เท่าของคนสมัยปัจจุบัน

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

            ต่อจากนั้นนำท่านชม วัดพระองค์แท้ หรือโย่วเซินเตี้ยน ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งฝังกระดูกพระโพธิ์สัตว์ ให้ท่านได้กราบไหว้นมัสการ และขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์...    แล้วนำท่านสักการะพระโพธิสัตว์ตี่จั่งอ้วง (พระมาลัย) มีอายุเก่าแก่กว่าพันปี ซึ่งเป็นองค์ยืนมีขนาดความสูง 99 เมตร

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร       

            พักที่โรงแรม ZHONG XIN HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่สาม         จิ่วหัวซานหวางซาน / ขุนเขาหวางซาน (กระเช้าขึ้น)

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

นำท่านเดินทางสู่หวางซาน มณฑลอานฮุย ... นั่งกระเช้าไฟฟ้า  ขึ้นสู่ยอดเขาหวงซาน       

บ่ายเที่ยวชมยอดเขากวงหมิงติ่ง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของหวางซาน ณ จุดนี้ท่านจะเห็นยอดเขาเทียนตูเฟิง ยอดเขาที่สวยที่สุด ด้านหน้าจะบดบังด้วยทะเลหมอก... เห็นยอดเขาลางๆ สวยงามมาก ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์ของเหล่าเทวดา ได้อากาศที่บริสุทธิ์ ได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของธรรมชาติได้รังสรรค์ขึ้นมาอย่างไม่น่าเชื่อ และนำท่านชม ยอดเขาเฟยไหลสือ  เป็นยอดเขาที่มีก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งวางในลักษณะตั้ง โดยไม่มีอะไรมาค้ำหรือยันเลย ผ่านลม ผ่านฝนมาหลายร้อยปีก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะล้ม...   ชมยามเย็นที่งดงามของแสงอาทิตย์ก่อนลับขอบฟ้า ณ  ไผหยินทิง ถ่ายภาพประทับใจไว้….บางครั้งเราอาจได้พบทะเลเมฆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่หมู่เมฆไหลปกคลุมไปทั่วเทือกเขาหวงซาน ซึ่งจะมีคำพรรณนา  ที่กล่าวถึงความงดงามของธรรมชาติบนอุทยานแห่งชาติเขาหวงซานแห่งนี้เอาไว้ว่าเติงซ่างหวงซาน เทียนเซี่ยอู๋ซาน”  แปลโดยรวมๆ ว่าเมื่อได้ขึ้นไปสัมผัสทิวทัศน์บนยอดเขาหวงซานนี้แล้ว เขาอื่นๆ ย่อมไม่มีความหมาย”  ชมอาณาเขตทิวทัศน์  “เป๋ยไห่หรือทะเลเป๋ยไห่ดูคล้ายกับทะเลเมฆ ทะเลหิน ทะเลยอดเขาและทะเลต้นสน ซึ่งมีชื่อว่าสวรรค์บนโลกมนุษย์ชมวิวของพระอาทิตย์ตกดิน  ให้ท่านได้เพลิดเพลินตามอัธยาศัย  

(บริการอาหารเที่ยง ณ โรงแรมที่พัก)  

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักบนเขาโรงแรม BEI  HAI  HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า  

วันที่สี่           หวางซาน(กระเช้าลง) ~ หังโจว/ล่องทะเลสาบซีหู จิ้งฉือซื่อ(วัดจี้กง) – สวนชา

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  

แล้วนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ลงจากเขาหวางซาน ....นำท่านเดินทางสู่ เมืองหังโจว ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเจ๋อเจียง ซึ่งมีความมั่งคั่งมากที่สุดแห่งหนึ่งเป็นแหล่งเภสัชอุตสาหกรรมและสถาบันศิลปะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศจีน ซึ่งในอดีตมีคำเปรียบเปรยถึงความสวยงามของเมืองหังโจวและซูโจวว่า บนฟ้ามีสวรรค์ บนดินมี ซู(โจว) หัง(โจว) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามสองฟากถนน

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร   

บ่าย      นำท่านล่องทะเลสาบซีหู เนื่องมาจากตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองหังโจว ทะเลสาบมีลักษณะใกล้เคียงกับวงรี สามด้านถูกล้อมรอบด้วยภูเขา และอีกหนึ่งด้านเป็นเมืองรอบซีหู ประกอบไปด้วยสถานที่สำคัญมากกว่า 30 แห่ง และสถานที่ชมทิวทัศน์มากกว่า 40 แห่ง โดยจุดสำคัญก็ได้แก่ หนึ่งภูเขา สองทาง สามเกาะ ห้าทะเลสาบ และ สิบทิวทัศน์ นำท่านล่องเรือผ่านชม สะพานด้วน (แต่ไม่ด้วน) ซึ่งเป็นที่มาของตำนานเรื่องนางพญางูขาวและชมโคมไฟ 3 ดวง ทับแสงจันทร์น้ำลึก ตลอดทั้งชมธรรมชาติอันงดงามสดชื่นรอบ ๆ ทะเลสาบแห่งนี้ ที่ได้รับสมญานามจากนักท่อง เที่ยวว่าพฤกษชาติในนครินทร์พร้อมชมทะเลสาบเก่าและใหม่ ชมเจดีย์ 3 องค์สะท้อนแสงจันทร์

แล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดพระจี้กง หรือ วัดจิ้งฉือ ตั้งอยู่บนภูเขาน่านผิงทางทิศใต้ของทะเลสาบซีหู แห่งเมืองกวางเจาในประเทศจีน เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โจว ถูกบูรณะซ่อมแซมในสมัยราชวงศ์ซ่งเนื่องจากไฟไหม้ และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดจิ้งฉือในปัจจุบัน ซึ่งแปลว่า สะอาด บริสุทธิ์ ในสมัยราชวงศ์หมิง (1985) ได้มีการบูรณะซ่อมแซมอีกครั้ง ภายในมีพระโพธิสัตย์กวนอิมพันมือ รูปปั้นพระจี้กง มีหอระฆังที่บรรจุระฆังทองแดงหนัก 40 ตัน ที่ชาวญี่ปุ่นมอบให้ในปี 1986 วัดจี้กงมีระฆังดีที่ได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสิบของดีแห่งซีหู ระฆังเทพเก้ามังกรของวัดจะถูกเคาะวันละ108 ครั้ง ทุกวันสิ้นปีจะมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นมาฟังเสียงระฆังเที่ยงคืนเพื่อต้อนรับปีใหม่  แล้วนำชม สวนชา ซึ่งเป็นชาที่มีชื่อที่สุดของประเทศจีน ให้ท่านได้ชิมชาเพื่อสุขภาพ

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่โรงแรม LIANG AN INT’L  HOTEL  4ดาวหรือเทียบเท่า 

                    

วันที่ห้า      หังโจว ~ ผู่ถอซาน/เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป หนานไห่กวนอิม – วัดผู่จี๋ ~ หนิงปอ

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก          

นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน นั่งเรือ30นาทีถึงเกาะผู่ถอซาน  ซึ่งตั้งอยู่ในทะเลเหลียนฮัวหยาง ซึ่งห่างจากอ่าวหังโจว มณฑลเจ๋อเจียง ประมาณ 100 ไมล์ทะเล นำท่านชมดินแดนพระพุทธศาสนา 1 ใน 4 ของจีน และเป็นธรรมสถานของพระโพธิสัตว์ (เจ้าแม่กวนอิม) และได้ฉายานามว่าเป็นที่อยู่ของเทพยดา"

เที่ยง       บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปนมัสการศาล เจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมองค์แรกของผู่ถอซาน สร้างขึ้นในปี ค.. 916 สมัยราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นยุคเจริญรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศจีน โดยหลวงพ่อฮุ่ยเอ้อ พระภิกษุจากประเทศญี่ปุ่นที่เดินทางมาศึกษาธรรมในจีนเป็นครั้งที่สาม ท่านได้อัญเชิญองค์กวนอิมไปยังประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ผ่านเกาะผู่ถัวซานได้เกิดพายุฝน จึงได้อาศัยบริเวณสวนไผ่ม่วงนี้เป็นที่หลบฝนอยู่เป็นเวลานาน จึงเข้าใจว่าองค์กวนอิมไม่รับอัญเชิญไปญี่ปุ่น ท่านและชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆไว้และตั้งชื่อศาลแห่งนี้ว่าปุ๊เขิ่นชวี่กวานยินเยวี่ยน หรือ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมจากไป แล้วนำท่านกราบนมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทะเลใต้ (หนานไห่กวนอิม) เป็นเจ้าเแม่กวนอิมปางยืนหันพระพักตร์ออกทะเลองค์ใหญ่และสวยงามมาก นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดผู่จี้ ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน สร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง (..1080) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ชิง (..1699) จักรพรรดิคังซี ทรงเป็นผู้พระราชทานนามให้ว่า วัดผู่จี้ ต่อจากนั้นนำท่านสู่ท่าเรือ เพื่อนั่งเรือสู่เมืองหนิงปอ ซึ่งเมืองหนิงปอตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกของมณฑลเจ๋อเจียง และเป็น 1 ใน 4 เมืองท่าเศรษฐกิจของจีน

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

            พักที่โรงแรม JIA LE HOTEL 4ดาวหรือเทียบเท่า 

วันที่หก      ~ เซี่ยงไฮ้/ตลาดร้อยปี, บัวหิมะ, ร.ง.ผ้าไหม, หาดไว่ทาน, รถไฟเลเซอร์, หอไข่มุก

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก  

            เดินทางสู่มหานครเซี่ยงไฮ้….มหานครที่ใหญ่สุดของประเทศจีนที่ได้พัฒนาให้เจริญรุ่งเรือง ได้รับขนานนามว่า ปารีสตะวันออก ซึ่งเซี่ยงไฮ้ เป็นศูนย์กลางคมนาคมและเศรษฐกิจ ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 6,200 ตาราง กม. มีประชากรอาศัยอยู่ราว 14  ล้านคน ทั้งยังเป็นเมืองท่าพาณิชย์ขนาดใหญ่แห่งทะเลจีนใต้.. แล้วนำท่านฟังสรรพคุณ ยาสมุนไพร และครีมยาที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐบาลจีน ได้แก่ เป่าฟู่หลิง หรือบัวหิมะ ซึ่งเหมาะเป็นยาสามัญประจำบ้าน

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

             นำท่านชม โรงงานผ้าไหม ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองจีน ชมกรรมวิธีการผลิต และให้ท่านเลือกซื้อ ผ้าไหมคุณภาพดีเป็นของฝาก  ต่อจากนั้น นำท่านสู่ ตลาดร้อยปี (เฉิงหวังเมี่ยว) ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าพื้น เมือง ของที่ระลึกและสินค้าอื่นๆ อีกมากมายเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก..  

            และนำชมเขตไว่ทาน ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตก ของฝั่งแม่น้ำหวังผู่ จากเหนือจรดใต้ 4 กม. เป็นเขตสถาปัตยกรรม ที่ได้ชือว่า “พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้างหมื่นปีแห่งชาติจีน” ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งนครเซี่ยงไฮ้ เป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเงินของธนาคารที่สำคัญ  เป็นแหล่งรวมศิลปะ สถาปัตยกรรมที่หลากหลาย แบบโรมัน รวมทั้งผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันออกและตะวันตก เป็นที่ตั้งของสำนักงานธนาคารแห่งชาติเป็นต้น... นำท่านนั่งรถไฟเลเซอร์ ลอดอุโมงค์ใต้แม่น้ำหวังผู่ซึ่งเป็นอุโมงค์สร้างลึกลงไปจากพื้นแม่น้ำ 9 เมตร ยาว 646 เมตร

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

            นำท่านขึ้นชมวิวบนความสูงที่259เมตรจากพื้นดิน สู่หอไข่มุกตะวันออกที่ลือชื่อ เป็นหอคอยTVสูงอันดับ5 ของโลก ตั้งอยู่ฝั่งผู่ตงริมแม่น้ำหวังผู่ เขตลู่เจียจุ่ย แล้วเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1993 มีความสูง 468 เมตร นับเป็นหอ TV ที่สูงที่สุดในเอเชีย ดูภายนอกเป็นลูกเหล็กกลม 15 ลูก อยู่ต่างมุมต่างระดับ ลูกเหล็กกลมที่อยู่ตอนกลางของหอเป็นหอชมวิวที่กว้างขวาง สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเซี่ยงไฮ้ได้ทุกด้าน ซึ่งปัจจุบันหอไข่มุกถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซี่ยงไฮ้อีกด้วย ให้ท่านได้ชมวิวรอบนครเซี่ยงไฮ้มุมสูง SKY WALK           

 พักที่โรงแรม XUHUIRAYFENG HOTEL 4ดาวหรือระดับเดียวกัน 

วันที่เจ็ด         เซี่ยงไฮ้ /ร้านหยก ตลาดเถาเป่า เมืองนานกิง ~ ดอนเมือง (ประเทศไทย)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก    

           นำท่านชมร้านหยก เลือกซื้อกำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า ซึ่งเป็นเครื่อง ประดับนำโชค ของฝากอันล้ำค่าที่ขึ้นชื่อของจีน... แล้วช้อปปิ้งที่ ตลาดเถาเป่า เพื่อเลือกซื้อสินค้าขายส่งราคาถูก อาทิเช่น ผ้าไหม , ถุงเท้า , รองเท้า , นาฬิกา เป็นต้น

เที่ยง     บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  

            นำท่านเดินทางสู่เมืองนานกิง  เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

20.00    บินกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ XW 087 

22.40   เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.....                                                                                                                                                 

S&LUX Travel  **** 乐乐旅行社有限公司

 ค่าบริการ  : ผู้ใหญ่ (พักคู่)ราคา              บาท   พักเดี่ยวเพิ่ม         บาท

(โปรโมชั่น ไม่แจกกระเป๋า / ไม่มีราคาเด็ก)

อัตราค่าบริการรวม  

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)

- ค่าวีซ่าจีน 4 วันทำการ / ภาษีสนามบินไทย-จีน

- ค่าที่พัก 2 ท่าน ต่อ 1 ห้องคู่ รวม 6 คืน

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าท่านละ1 ใบไม่เกิน 20 กก. (ตามสายการบินกำหนด) **หากน้ำหนักเกินท่านรับผิดชอบเอง**

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 1,000,000 บาท (ตามข้อตกลงระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทประกัน) 

อัตรานี้ไม่รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ และหรือค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ / ค่าเอกสารของผู้ต่างด้าว / ค่าวีซ่าจีนของต่างชาติ, ส่วนต่างของค่าวีซ่าด่วน / ค่าน้ำหนักสัมภาระที่เกินพิกัด /

ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถท้องถิ่นท่านละ 150 หยวน/ท่าน

สำรองที่นั่ง  มัดจำท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามพาสปอร์ต ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วันทำการ 

เอกสารวีซ่า

1. พาสปอร์ตที่มีอายุใช้ได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน+ รูปสีหน้าตรง 2 นิ้ว 2 ใบ** ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

     (พื้นหลังฉากสีขาวไม่สวมแว่น ไม่สวมหมวก)

2. สำหรับผู้ที่เคยเดินทางเข้าประเทศจีนแล้ว ไม่เกินปี 2013  กรุณาถ่ายเอกสารหน้าวีซ่าจีนครั้งล่าสุดแนบ

3. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี, นักเรียน, นักศึกษา  ต้องแนบสำเนาสูติบัตรของเด็ก ***

* กรณีเด็กที่อยู่ในวัยเรียน  ต้องขอชื่อโรงเรียน ที่อยู่สถานศึกษาละเอียด และเบอร์โทรของโรงเรียน 

************ S&Lux Travel ************ 

เงื่อนไขการยกเลิก  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25 วันขึ้นไป - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 บาท / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-19 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์ / ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล การเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฏหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ 

หมายเหตุ

 -เวลาเดินทางตามรายการที่กำหนด อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับสายการบินกำหนด

-กรุณาอย่านำสิ่งของมีค่าติดตัวหรือนำใส่กระเป๋าเดินทาง มากเกินความจำเป็น  หากเกิดการเสียหาย //สูญหาย   ระหว่างการเดินทาง  กรณีกระเป๋าสัมภาระของท่านได้รับความเสียหายระหว่างโดยสารเครื่องบิน  การเรียกร้องค่าชดเชยต่างๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสายการบินที่จะรับผิดชอบ  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียนั้นๆ  

-บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 16 ท่าน

-การไม่ทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้

-การตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมืองอันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือ เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

-บริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยเช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ ถนนหนทาง และสายการบินล่าช้า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ หรือ เกิดโรคระบาด,ภัยธรรมชาติ,สถานการณ์ทางการเมือง รวมถึงกรณีการยื่นวีซ่าแล้วบริษัทฯขอพิจารณาในการคืนค่าใช้จ่าย

-ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินตราต่างประเทศและการเปลี่ยนแปลงทางสายการบิน

คำเตือน U สนามบินสุวรรณภูมิ  ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง  หากท่านตกเครื่อง ไม่สามารถเดินทางได้

     - ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์หรือเรียกร้องคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

   U กรุณาตรงต่อเวลาตามนัดหมายเคาน์เตอร์เช็คอินปิดก่อนเครื่องออก 2 ชั่วโมง 

 

                                                  ************ S&Lux Travel ************