ภาษา : ไทย

ดานัง เว้ ฮอยอัน 

 

*  *                                                                       *         *                                                                           *    

ดานัง-ฮอยอัน-เว้

4 วัน 3 คืน

บินตรงดานัง... เที่ยวเมืองมรดกโลก มนต์เสนห์เวียดนามกลาง

 

岘港 顺化 會安 ~~~  游览越南中部著名景点

โดยสายการบิน Bangkok Airways(PG)

 

  K   ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น

  K  ชมวิวบนสะพานมือยก ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge)

  K   อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์บนเขาบาน่าฮิลล์ และ1 ร้านดังที่โซโฮ

  K   เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน

  K   ตื่นตาไปกับมังกรพ่นไฟ และ ล่องเรือชมสองฝั่งแม่น้ำหอม

       Ø 巴拿山(包含电缆车+游乐园门票)

巴拿山顶,是越南岘港市的绿色肺泡, 被命名为中棋度假首都。 这里大自然的美好结合:气候终年凉爽,空气干净, 也是文化、信仰交错之地。经过数千年的历史, 巴拿还保留着山林的原初、雄伟之色。巴拿被法国人规划成为满足他们当时的休闲需求。

Ø 游览所有亮点(游客喜欢去的地方)包括东巴市场,漢市场

Ø 参观岘港龙桥香河游船

Ø 并享受两个大名牌餐厅的自助餐(一个巴拿山, 一个SoHo 助餐厅)

Ø  住宿顺化四星级酒店/岘港三星级酒店

กำหนดเดินทาง : วันที่  十月 27–30  ตุลาคม  2561

     

วันแรก    สุวรรณภูมิ~ ดานัง–เว้/สุสานจักรพรรดิไคดิงห์–ตลาดดองบา–แม่น้ำหอมล่องเรือมังกร

第一天          素旺那逢 ~  岘港 ~   顺化啟定陵东巴市场,香河游龍船

07.30 น.   คณะพร้อมกัน สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4  ประตู 4  เคาน์เตอร์ F สายการบิน Bangkok Airways โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

11.00 น.   เหินฟ้าสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยเที่ยวบินที่  PG 947 (บริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน)

12.35 น    เดินทางถึงสนามบิน Danang International Airport (สนามบินเมือง ดานัง)  หลังผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว...... นำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม) นำท่านผ่านชม Tam Giang เป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ ในการเลี้ยงกุ้ง ปลา เป็นจำนวนมาก ชมวิวที่สวยงามของอ่าวทะเล Lang Co เป็นหนึ่งในสิบอ่าวสวย งามที่สุดในโลก เป็นพื้นที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก(แวะชมขากลับ)  ต่อจากนั้นนำท่านเข้าชม สุสานจักรพรรดิ ไคดิงห์ (Kai Dinh) ซึ่งเป็นสุสานที่องค์จักรพรรดิองค์ที่12 สร้างขึ้นและถือว่าเป็นสุสานที่งดงามของสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่มีลวดลายอ่อนช้อยผสม ผสานกับความงามของภาพตกแต่งผนังด้วยกระเบื้องสี ซึ่งเป็นศิลปะของชาวเวียดนามโดยเฉพาะที่ได้รับการตกทอดมานับพันปี และภาพเขียนอันวิจิตรบรรจงที่ฝ้าเพดานที่ศิลปินบรรจงใช้พู่กันวาดด้วยเท้า ต่อจากนั้นนำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามาก มายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า ของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร Queen Restaurant (อาหารท้องถิ่น)

หลังอาหาร นำคณะเดินทางลง ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม ชมการแสดงพื้นเมืองของชาวเวียด นามโบราณ ทั้งเสียงดนตรี ที่มาจากเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่า และเสียงร้องขับขานในเพลงเวียดนามดังเดิม มันก็จะเป็นอะไรที่ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่รู้ลืม    住宿:顺化四星级酒店

พักที่เมืองเว้  โรงแรม Asia Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า ****

 

วันที่สอง        วัดเทียนมู่ – พระราชวังไดโน้ย – ร้านเยื่อไผ่ – ไข่มุก – นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ + สวนสนุก+สะพานมือทอง(Golden Bridge)

第二天            天母庙,顺化皇城 (禁止城) 竹纤维店,珍珠店 ~ 巴拿山(电缆车)游乐园

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม    

นำท่านเข้าชม วัดเทียนมู่ ไหว้พระขอพรเจดีย์เทียนมู่ มีหอคอยเจดีย์ 8 เหลี่อม สูง 8 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งซ้ายของแม่น้ำหอม พร้อมเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ณ.ที่แห่งนี้ ยังเป็นที่เก็บรถออสตินสีฟ้าคันประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก เนื่องมาจากมีพระจีนขับรถออสตินคันประวัติศาสตร์ที่โชว์อยู่ที่วัดนี้ไปราดน้ำมันเผาตัวเองประท้วงรัฐบาลเวียดนามที่ทำลายพุทธศาสนา  และเก็บภาพแห่งความประทับใจริมแม่น้ำหอม  ต่อจากนั้นนำท่านชม พระราชวังไดโน้ย พระราชวังโบราณแห่งสุดท้ายของเวียดนาม UNESCO ประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลก เป็นที่ประทับ ที่ทำการของระบบพระราชวงศ์สุดท้ายของประเทศเวียดนามคือพระราชวงศ์เหงียน มีพระองค์ทั้งหมด 13 องค์ที่ได้ขึ้น มาถือครองราชย์นับตั้งแต่ ค.ศ.1802 ถึง ค.ศ.1945 มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามใหญ่โตอลังการเป็นอย่างยิ่ง ท่านจะได้ชมครบทั้งหมด 3 ส่วนของพระราชวังได้แก่ กำแพงรอบนอกป้องกันตัวพระราชวังที่เรียกว่า กิงถั่นที่ทำการของพระองค์กับ เสนาธิการและแม่ทับ ท้องพระโรงที่เรียกว่านครจักพรรค์ ไถหว่าและส่วนที่สำคัญมากที่สุดของพระราชวังคือพระราชวังต้องห้าม เป็นที่ประทับของพระองค์ พระราชินี นางสนมและกลุ่มคนรับใช้เป็นขันที ที่เรียกกันว่าตื๋อกั๋มถั่น  แล้วนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ริมอ่าวลังโก ระหว่างทางแวะ ชมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากเยื่อไม้ไผ่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ของประ เทศฝรั่งเศสที่มีขบวนการเอาไม้ไผ่มาเผา กลั่นกรองเพื่อจะออกมาเป็นด้ายไม้ไผ่และใช้ผลิตออกมาเป็นสินค้าต่างๆที่มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ นำท่านแวะ ริมอ่าวลังโก ที่ชาวเวียดนามใช้ในการเลี้ยงหอยเพื่อการผลิตมุก แวะชมสินค้าต่างๆที่ทำด้วยฝีมือชาวเวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับจากไข่มุก ภาพฝังเปลือกหอย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ทำจากไข่มุก

เที่ยง           รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  Sao Bien Be Den (Seafood)

นำท่านเยือนภูเขา บานาฮิลล์ เพลิดเพลินกับการนั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ระยะทาง 6 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอก สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศที่สวยงามของภูเขาฮายเวิ่น เก็บภาพแห่งความสวยงาม ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองต่างอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม บนภูเขามีรีสอร์ทห้องพัก ร้านอาหาร และ สวนสนุก (Fantasy Park) ที่รอให้ท่านไปเล่นสวนสนุกแบบไม่อั้น  นำท่านนั่งรถไฟไต่เขา ที่มีที่เดียวในประเทศเวียดนาม เพื่อขึ้นไปชม สวนดอกไม้แห่งความรัก Le Jardin D’Amour สไตล์ยุโรปที่มีดอกไม้เมืองหนาวหลากหลายชนิด นำท่านชม พระยูไลองค์ใหญ่ ณ วัดลิงอื๋งแห่งบานาฮิวล์ ที่เป็นองค์มีความสูงถึง 30 เมตร นำท่านชมอุโมงค์เก็บไวน์ที่มีอายุร้อยปีเป็นผลงานของคนฝรั่งเศสตอนที่เขามาค้นพบบานาฮิวล์ในยุคแรกๆ สามารถซื้อไวน์ชนิดต่างๆกลับไปเป็นทีระลึกได้ (ให้ท่านได้อิสระเล่นสวนสนุก + ดูหนัง 3D,4D,5D ฟรีทุกอย่าง / ยกเว้นห้องหุ่นขี้ผึ้ง) ต่อจากนั้นอิสระให้ท่านชมสถานที่แห่งใหม่บนบาน่าฮิลล์นั้นก็คือ สะพานสีทอง หรือ สะพานมือยก (Golden Bridge) อิสระตามอัธยาศัย

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติบนบาน่าฮิลล์

พักบนเขาบาน่าฮิลล์  โรงแรม Mercure Danang French Village Bana Hills

住宿:岘港酒店

 

วันที่สาม       ดานัง – ร้านหยก – วัดหลิงอึ๋ง – ภูเขาหินอ่อน – ฮอยอัน – สะพานแห่งความรัก –  รูปปั้นปลามังกร – ชมสะพานมังกรพ่นไฟ 

第三天           岘港/玉店,五行山 ~  会安   灵应寺观音像,爱情锁桥,龍鱼像,喷火龍桥

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

10.00 น.   นำท่านลงจากเขา บานาฮิลล์  แล้วนำท่านแวะ ร้านหยก ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากหยก  ต่อจากนั้นนำท่าน นมัสการองค์ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดหลิงอิ๋ง อยู่บนเกาะเซินตร่า (Son Tra) ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา เสียงระฆังวัดที่ตีประสานกับเสียงคลื่นนั้นช่วยให้ชาวเรือรู้สึกสงบ และสร้างขวัญกำลังใจอย่างดีเยี่ยม และเป็นที่เคารพนับถือของคนดานัง

เที่ยง          รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ต่อจากนั้นนำท่านผ่านชม ภูเขาหินอ่อน Marble Mountains และนำท่านเข้าชม หมู่บ้านหินแกะสลักอ่อน ที่มีแหล่งวัตถุดิบหินอ่อนเนื้อดี  และช่างแกะสลักฝีมือประณีต ส่งออกจำหน่าย ทั่วโลก ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจาก UNESCO มนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคา ทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็น สถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่านการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน **เมืองฮอยอัน ไม่อนุญาตให้นำรถใหญ่เข้าไป ดังนั้นการเดินชมเมืองจึงเป็นวิธีท่องเที่ยวที่ดีที่สุด**นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื่อชาติเข้าด้วยกัน ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วัดกวนอู ศาลเจ้า ชุมชนชาวจีน และบ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลือเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ดานัง SOHO บุฟเฟ่ต์

นำท่านชม สะพานแห่งความรัก ที่นิยมของหนุ่มสาวคู่รักกันมาซื้อกุญแจใส่คล้องใส่สะพาน แล้วนำท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง เมืองที่กำลังจากปลากลายเป็นมังกรในระยะใกล้ เชิญท่านเพลิดเพลินกับความอลังการของ สะพานมังกรไฟ ที่มีความยาวถึง 666 เมตร เป็นสะพาน 6 เลนส์ ซึ่งเป็นสะพานที่ตระการตามากที่สุดของเวียดนามในเวลานี้ โดยการแสดงนี้จะเริ่มเวลา 21.00 น. ของวันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้น

พักที่เมืองดานัง  โรงแรม ADINA HOTEL , OCEAN HAVEN HOTEL หรือเทียบเท่า***

住宿:岘港酒店

 

วันที่สี่             ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – สนามบินสุวรรณภูมิ  

第四天             漢市场 岘港机场  ~  素旺那逢机场(泰国) 

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  

นำท่านไปละลายทรัพย์ที่ ตลาดฮาน เป็นตลาดที่รวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย อาทิ เสื้อเวียดนาม หมวก รองเท้า กระเป๋า สินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย(ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ ไว้เป็นที่ระลึกมากมายเพื่อฝากคนที่บ้าน   สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง สู่สนามบิน Danang International Airport

13.35 น.  เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เที่ยวบินที่ PG 948  (มีบริการอาหารร้อนบนเครื่องบิน)

15.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพด้วยความประทับใจ….

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 
 

*************************

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ  (ไม่แจกกระเป๋า)

      ผู้ใหญ่/เด็ก ราคาท่านละ 14,999.- บาท       พักเดียวเพิ่ม  5,000.- บาท

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1000 บาทตลอดการเดินทาง

 

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1,000 บาท ตลอดการเดินทาง

 

 ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

 

 อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร (เครื่องเหมาลำต้องไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น)

ค่าสัมภาระน้ำหนักท่านละ 20 กก. / ถือขึ้นเครื่อง 7 กก.

ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง

ค่าอาหารตามรายการระบุ

ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

หัวหน้าทัวร์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ

ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการไม่รวม

K ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึง

          ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )

K  ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตรา

          แลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)

K  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย  3% 

K  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1000 บาทตลอดการเดินทาง 

เงื่อนไขในการจอง  ชำระมัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมหนังสือเดินทาง (หรือสำเนา) ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 25 วันก่อนการเดินทาง

กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ  ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งเต็มจำนวนหรือบางส่วน ในกรณีที่ท่านจองแล้วยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

Øเที่ยวบิน, ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

Øถ้าท่านเดินทางมาถึงสถานที่นัดพบช้ากว่าเวลานัดหมายเกินกว่า 1 ชม.ด้วยเหตุอันใดก็ตามแต่ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านสละสิทธิ์การเดินทาง และไม่ติดใจเรียกร้องขอเงินคืนใดๆทั้งสิ้น

Øขอสงวนสิทธิถ้าผู้เดินทางไม่ถึง 10 ท่าน จะไม่มีหัวหน้า / แต่ถ้า 15 ท่านขึ้น มีหัวหน้าทัวร์ตลอดการเดินทาง

ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิความรับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นในกรณีดังต่อไปนี้

-หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การปิดด่าน,ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ  ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

-หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

-หากเกิดทรัพย์สินสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุสูญหายที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

-ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ หากท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ไม่สามารถนำมาเลื่อนวันเดินทางหรือคืนเงินได้

-หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน บริษัทฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้

   

 

หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย  6 เดือน และต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม  

  

************ S&Lux Travel ************