ภาษา : ไทย

มนต์เสน่ห์เกาะไหหลำ (บิน HU) 

 มนต์เสน่ห์เกาะไหหลำ

ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้

นมัสการเจ้าแม่กวนอิมยืนกลางทะเลที่สูงที่สุดในโลก ที่วัดหนานซาน

พร้อมลิ้มรสอาหารทะเล และเมนูไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำแท้

 ( 5 วัน 4 คืน )

    กำหนดเดินทาง วันที่  ..... 2560                                   

 

วันแรก                 สนามบินสุวรรณภูมิ ไหโข่ว   曼谷/海口HU7940

09.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน HAINAN AIRLINES

โปรดตรวจเช็คสัมภาระและรับบัตรที่นั่งก่อนเดินทาง (สัมภาระควรมีกุญแจล็อคไว้ทุกใบ)

11.20 น.  เหิรฟ้าสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยเที่ยวบินที่ HU 7940  (มีอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

14.10 น.  ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ ( เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน   ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน)

             นำท่านเดินทางสู่ ถนน QI LOU LAOJIE สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1925 ถนนแห่งนี้มีความยาวประมาณ 1.2 กิโลเมตร สองข้างมีตึกสไตล์หมิ่นหนานที่เรียกว่าฉีโหลว ซึ่งตึกทั้งหมดนี้เป็นโบราณที่มีลักษณะเด่น คือ ชั้นหนึ่งจะมีพื้นที่ส่วนหน้าซึ่งเว้นไว้ให้เป็นทางเดินของผู้คนที่มาเดินช้อปปิ้ง ปัจจุบันถนนจงซานเป็นถนนช้อปปิ้งที่ได้รับความนิยม ของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากเพราะมีห้างร้านมากมายและมีสินค้าให้เลือกช้อปเกือบทุกประเภท

ค่ำ         รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

             พักที่โรงแรม HAIKOU OSCAR HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

            

วันที่สอง       ไหโข่ว นั่งรถไฟด่วน กวางเหลียวหลัง – ชายหาดต้าตงไห่ – วัดหนานซาน

                       坐高铁到三亚 ,鹿回头 ,大东海,南山寺

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

09.45 น.  นำท่านนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปยังเมืองซานย่า ซึ่งใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม. ถึงเมืองซานย่า ( เพื่อความสะดวกในการขึ้นรถไฟ ควรจัดกระเป๋าใบเดียวเท่านั้นสำหรับขึ้นรถไฟ และอย่านำสิ่งของมีคมใส่ในกระเป๋า เช่น กรรไกร มีด )

11.44 น.  ถึงเมืองซันย่า

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

             นำท่านขึ้นเขาเพื่อชม อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง อนุสรณ์ความรักอันโรแมนติกของกวางสาวกับ   

             หนุ่มเผ่าหลี และชมวิวที่สวยงามของเมืองซานย่า จากจุดชมวิวบนยอดเขา ต่อจากนั้นนำท่านชมชายหาดต้าตงไห่ เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อของเกาะไหหลำ ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดหนานซาน

18.30 น.  รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคาร

             พักที่โรงแรม  NANSHAN  HOTEL หรือที่พักระดับเดียวกัน (4 ดาว)

วันที่สาม       วัดหนานซาน –ชายหาด YA LONG BAY – ถนน WALKING STREETอาหารทะเล

                     南山寺,亚龙湾-三亚步行街,海鲜风味,

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

             นำท่านชม ศูนย์วัฒนธรรมศาสนาพุทธวัดหนานซาน โครงการสวนพุทธธรรมที่ใหญ่ที่สุดของประ เทศจีนบนเนื้อที่ 264,000 ตารางเมตร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 พักตร์ ยืนกลางทะเลสูง 108 เมตร เจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 พักตร์ 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนาโดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม  พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี  ท่านสามารถร่วมบริจาค 30หยวน เพื่อที่จะได้สักการะเจ้าแม่กวนอิม 8 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ และหยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก จึงทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจีน  

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร

             นำท่านชมชายหาด YA LONG BAY  เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ ต่อจากนั้น          นำท่านสู่ถนนคนเดิน JIE FANG  LU  ที่เมืองซานย่า ให้ท่านชมซื้อสินค้าพื้นเมือง

18.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (พิเศษ เมนูอาหารทะเล กุ้งมังกร )

หลังอาหาร  ท่านสามารถเลือกซื้อบัตรเข้าชม(ถ้าจำนวนคนดูโชว์น้อยกว่า 50 %ของคณะ อาจมีการยกเลิกรายการนี้)การแสดงที่ยิ่งใหญ่ SAN YA QIAN GU QING (ค่าเข้าชมยังไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ประมาณ 280 หยวนจีน/1 ใบ )

              พักที่โรงแรม  SANYA METRO PARK HOTEL หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

 

วันที่สี่           ซานย่า หมู่บ้านชนกลุ่มน้อย – ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเชีย – ไหโข่ว

                     三亚,民族村,船游万泉河,博鳌论坛会址,海口(晚餐文昌鸡风味)

07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

             นำท่านเดินทางสู่ไหโข่ว  นำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี แม้ว ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวันที่ ภัตตาคาร (ระหว่างทาง)

             นำท่านแวะชมอาคารที่ใช้ต้อนรับและเป็น ศูนย์จัดการประชุมผู้นำเอเซีย ในปี 2002  ต่อจากนั้น นั่งเรือชมทิวทัศน์ที่งดงามของ หาดหยก จุดตัดระหว่างแม่น้ำว่านเฉวียน แม่น้ำที่ยาวเป็นอันดับ 3 ของเกาะไหหลำ และทะเลจีนใต้ (ถ้ารัฐบาลมีงาน รายการนี้จะต้องยกเลิก เปลี่ยนเป็นรายการอื่นแทน)

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (พิเศษเมนูไก่เหวินชาง ต้นตำรับไก่ไหหลำที่ขึ้นชื่อ)

             พักที่โรงแรม HAIKOU OSCAR HOTEL  หรือที่พักในระดับเดียวกัน (4 ดาว)

 

วันที่ห้า                      ไหโข่ว กรุงเทพฯ  海口/曼谷

07.00 น.  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เม่ยหลาน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

09.25 น   เหิรฟ้าสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ HU 7939  (มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.15 น   กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพฯ.....

 

*************************

อัตราค่าบริการ  (คณะผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไป )

 

 

อัตราค่าบริการ

ราคาต่อท่าน  (ไม่มีราคาเด็ก/ไม่แจกกระเป๋า)

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน

00,000.-

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่านละ

0,000.-

  ***  คณะทัวร์ครบ 16 ท่าน มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทยร่วมเดินทางไปด้วย ***

 

หมายเหตุ  : ทัวร์เที่ยวเกาะไหหลำ (บินตรง)ไม่ต้องทำวีซ่าจีนค่ะ 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่กำหนดไว้ในรายการ

- ค่าโรงแรมระดับมาตรฐาน (พักห้องละ ท่าน) ,  อาหารและเครื่องดื่มทุกมื้อ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- ค่ายานพาหนะ และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

- น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต 

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

- ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ

- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

- ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

- ค่า VAT 7 %  หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 %

- ค่าทิปไกด์และคนขับรถ 5 วัน ทั้งหมดประมาณ 100 หยวน และค่าทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน

- ค่าทิปสำหรับส่งกระเป๋าไปยังห้องพักที่โรงแรม (ถ้ามี) 

เงื่อนไขการให้บริการ

1. ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

2. เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครื่องบินการันตีการจ่ายเงินล่วงหน้าเต็ม 100% ซึ่งเมื่อจองและจ่ายมัดจำแล้ว ถ้าผู้จองยกเลิกจะไม่มีการคืนค่ามัดจำใดๆ ทั้งสิ้น และในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว หากมีการยิกเลิกหรือขอเลื่อนการเดินทาง ผู้จองจะไม่สามารถทำเรื่องขอคืนค่าตั๋วหรือขอคืนค่าทัวร์ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ เว้นแต่

3. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน บริษัทฯ จะไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ายังไม่มีการยื่นวีซ่า หรือมีการเสียค่าใช้จ่ายอื่นใด

4. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ทันก่อนออกตั๋วเครื่องบิน แต่มีการยื่นวีซ่าไปแล้วหรือมีค่าใช้จ่ายอื่นใด บริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเท่านั้น

5. ผู้จองยกเลิกการเดินทาง ตั๋วเครื่องบินได้ออกไปแล้ว แต่สามารถหาผู้เดินทางใหม่มาแทนได้ในวันเดิม ผู้ยกเลิกต้องรับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนชื่อตั๋ว 2,000 บาท / ตั๋ว 1 ใบ + ส่วนต่างของภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และบริษัทฯ จะหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ เฉพาะเท่าที่ได้จ่ายไปล่วงหน้าตามจริงเช่น ค่าวีซ่า เป็นต้น

6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ

1. จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำผู้ใหญ่ 16 ท่านขึ้นไป

2. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยที่ไม่อาจแก้ไขได้

3. รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

4. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่ม เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วยการถูกทำร้ายการสูญหายความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ

5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบินการประท้วงการนัดหยุดงานการก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

8.  หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น

9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว

10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ เมื่อออกตั๋วไปแล้วในกรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางพร้อมคณะไม่ว่าด้วย  เหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้

12. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด  ประกาศ ณ วันที่ 1  มกราคม  2553 เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง ซึ่งทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น